panstwo_i_obywtele_we_wspolczesnym_swiecie_1Projekt „Państwo i obywatele we współczesnym świecie” zakłada realizację kilku spójnych ze sobą działań angażujących w jego realizację przedstawicieli środowiska naukowego, studentów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Wspomniane działania można będą realizowane w następujący sposób:

          • cykl filmów edukacyjnych "Kierunek nauka"
          • konferencja naukowa
          • konkurs dla studentów i uczniów
          • publikacja

 

Projekt ma na celu promowanie istotnych zagadnień dyskutowanych społecznie dotyczących państwa i jego obywateli. Wokół wielu problemów często narastają błędne wyobrażenia stad potrzeba rzeczowego wyjaśnienia wielu z nich.  Jest to projekt, który ma ukazać mechanizmy funkcjonowania państwa w relacjach z innymi państwami oraz ukazać różnorodność zachodzących relacji między nimi. Projekt zakłada przekazanie w prosty i ciekawy sposób  takich zagadnień jak: bezpieczeństwo obywateli, Polska w UE, konflikty międzypaństwowe, stereotypy a inne narody, rola i znaczenie demokracji bezpośredniej, migracje współczesnego świata; człowiek i jego wolność we współczesnej polityce; rola mediów oraz wydarzeń z historii, które wpłynęły na dzisiejsze relacje międzypaństwowe.

Celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości odbiorców, zwłaszcza młodych ludzi o specyfice funkcjonowania środowiska międzynarodowego, obywateli i ich praw oraz znaczenia społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto celem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu relacji międzykulturowych oraz promocja postaw otwartości i szacunku wobec przedstawicieli innych narodów. Do istotnych założeń projektu należy zaliczyć chęć czynnego włączenia studentów oraz uczniów w wymianie myśli nad współczesnym państwem i człowiekiem, czemu służyć będą proponowane przedsięwzięcia.  

 

Cele projektu:

 1.  realizacja materiałów edukacyjnych w formie wideo prezentujących konkretne zagadnienie w nowoczesny sposób dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką;
 2. Promocja wiedzy na temat współczesnych zjawisk, procesów, wyzwań i zagrożeń stojących przed obywatelami i państwami;
 3.  popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób starszych;
 4.  rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i obywatelskiej;
 5.  Motywowanie do podejmowania w trakcie zajeć, lekcji, spotkań grup zainteresowań dyskusji na temat zagadnień omawianych w projekcie;
 6. Zapoznanie się z wynikami najnowszych badań naukowych z przedmiotowego zakresu oraz samymi ekspertami;
 7. Promowanie postaw aktywności naukowej wśród uczniów, studentów i wszystkich innych osób zaitneresowanych.

 

Koordynator projektu: dr Grzegorz Tutak


 

znaki_strona_www_1

Projekt dofinansowany z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Ministerstwa Edukacji i Nauki

Wartość projektu: 100 700,00 PLN

Dofinansowanie MEiN: 90 700,00 PLN

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2023, godz. 19:11 - Grzegorz Tutak