Aktualności / Wydarzenia

Obchody 100. rocznicy powstania KUL - relacja

Społeczność akademicka KUL uhonorowała swojego założyciela ks. Idziego Radziszewskiego. Dokładnie w setną rocznicę powstania KUL, 8 grudnia 2018 r., nieopodal uniwersytetu został odsłonięty pomnik pierwszego rektora uczelni i twórcy akademickiego Lublina. Podczas rocznicowych obchodów uniwersytet uhonorował również swoich byłych rektorów najwyższym odznaczeniem akademickim – Medalem za Zasługi dla KUL.

 

Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Akademickim, którejMsza Kościół Akademicki przewodniczył bp Witold Mroziewski - absolwent KUL i biskup pomocniczy Brooklynu. W homilii zwrócił uwagę, że dzień powstania uniwersytetu przypada w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Stąd wzorem dla wszystkich tworzących dziś uniwersytet powinna stać się Maryja, która  „uczy jak ufać Bogu, dawać, nic nie oczekując w zamian. Te postawy wytyczają też drogę tego uniwersytetu. 100 lat pokazało, że absolwenci, którzy wyrośli pośród tych wartości, rozsiani po całym świecie, są świadkami Ewangelii wypełniając swoje indywidualne powołanie. To z tego uniwersytetu wyszedł też święty papież Jan Paweł II. On także znał cenę wolności, zaufał Matce Bożej do końca i jest dla nas przewodnikiem po drogach nie tylko zdobywania wiedzy, ale i życia z Jezusem”.

 

 

Fotorelacja

 

Przemówienie Rektora KULKolejnym punktem obchodów było uroczyste posiedzenie Senatu KUL. Rozpoczęło je przemówienie Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego, który przypomniał, że to właśnie dokładnie sto lat temu, 8 grudnia 1918 roku, profesorowie wzięli udział w Mszy św. w kościele seminaryjnym, a następnie spotkali się w auli seminarium duchownego, by wybrać Senat Akademicki. Podsumowując wiek istnienia uczelni Ks. Rektor wskazał, że „w ciągu swojej stuletniej historii KUL wykształcił bez mała 120 tys. absolwentów w zakresie nauk teologicznych, filozoficznych, humanistycznych, społecznych, prawnych, a w ostatnim czasie również nauk przyrodniczych i ścisłych. Dobrze wykształceni i uformowani w duchu chrześcijańskim absolwenci podejmują pracę w duchu odpowiedzialności społecznej, o której niedawno mówił papież Franciszek do przedstawicieli uniwersytetów katolickich z całego świata”.  Przywołał również licznych, jak na relatywnie krótki okres istnienia uczelni, członków wspólnoty akademickiej, którzy już zostali wyniesieni do chwały ołtarzy bądź oczekują na decyzję Stolicy Apostolskiej: „To św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, bł. ks. komandor Władysław Miegoń z innymi męczennikami II wojny światowej, a także słudzy Boży: prymas Stefan Wyszyński, rektorzy  ks. Wincenty Granat i o. Jacek Woroniecki OP, założyciel Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki oraz męczennik Wschodu ks. Stanisław Szulmiński SAC”.

 

 

Przypomniał również, że „100 lat działalności KUL – to wiele istotnych wydarzeń i wiele znakomitych postaci, począwszy od ks. Idziego Radziszewskiego i powołania uczelni katolickiej przygotowującej elitę intelektualną kraju; to kształcenie i formacja młodych ludzi; to prowadzenie innowacyjnych badań naukowych; to tworzenie kultury chrześcijańskiej; to promowanie uniwersalnych wartości, leżących u podstaw naszej cywilizacji. Przez 100 lat kolejne pokolenia pracowników i studentów KUL starały się wiernie realizować pierwotne założenia określające misję i tożsamość katolickiego uniwersytetu. Wypełniać je, a zarazem dopełniać, bo rodzą się nowe wyzwania. To nasza misja. Niezmienna dewiza Deo et Patriae jest dla nas busolą i będzie nią także w kolejnym stuleciu Uniwersytetu”.

 

Uroczystość była okazją do uhonorowania byłych rektorów KUL najwyższymMedale za Zasługi dla KUL dla rektorów odznaczeniem akademickim, które mogą otrzymać absolwenci uczelni. Medalem za Zasługi dla KUL zostali odznaczeni: ks. bp prof. Jan Śrutwa (rektor w latach 1988-89), ks. abp prof. Stanisław Wielgus (rektor 1989-1998), ks. prof. Andrzej Szostek (1998-2004) oraz ks. prof. Stanisław Wilk (rektor 2004-2012). W okolicznościowej laudacji prof. Józef Franciszek Fert wskazał, że laureaci medalu mają znaczący udział w kontynuowaniu idei ks. Idziego Radziszewskiego na przestrzeni niemal ćwierćwiecza istnienia KUL. Wśród ich zasług jest nie tylko rozbudowa podstaw materialnych, radykalne zwiększenie liczby studentów i pracowników, ale również poszerzenie zakresu badań naukowych, które stanowią dziś o obliczu KUL.

 

 

Podczas uroczystości wręczone zostały również kolejne Medale Jubileuszowe 100-lecia KUL, które otrzymują osoby zasłużone dla naszego uniwersytetu. Otrzymali je:

- biskup-nominat Franciszek Ślusarczyk, Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
- ks. Zygmunt Berdychowski, Proboszcz Parafii pw. Świętego Krzyża w Warszawie

- dr inż. Józef Bała, Prezes Spółki "Ziemiopłody" w latach 2003-2013

- ks. prałat Tadeusz Kądziołka, Prezes "Fundacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hrabiny Potulickiej" w latach 2011-2013; Dyrektor Administracyjny KUL w latach 1984-1998

- prof. Andrzej Herbet, Prezes Fundacji Potulickiej

- ks. prof. Marek Chmielewski, Wiceprezes Fundacji Potulickiej

- Jacek Podlewski, Prezes Centrum Gospodarczego Fundacji Potulickiej w Wojnowie

- Piotr Taracha, Prezes Fundacji Rozwoju KUL

- ks. prof. Stanisław Sojka, Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL

Medal Jubileuszowy został także przyznany o. Hubertowi Czumie, wieloletniemu duszpasterzowi akademickiemu w Lublinie oraz przełożonemu wspólnoty ojców jezuitów na KUL.

 

Z okazji jubileuszu 100-lecia uczelni Senat KUL w podjął uchwałę, którą odczytał Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński. Wyraził w niej wdzięczność Opatrzności Bożej za dar niepodległości Polski i powstania uniwersytetu oraz zadeklarował wierność misji uczelni, zawartej w dewizie Deo et Patriae.

 

 

Na zakończenie głos zabrał Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik, który przedstawił sylwetkę ks. Idziego Radziszewskiego, cytując za kard. Stefanem Wyszyńskim, który rozpoczął studia na KUL kilka lat po śmierci pierwszego rektora: "Wniósł on tutaj szeroką kulturę światową. Wychowanek katolickiego uniwersytetu lowańskiego, filozof, teolog, przyrodnik, przedziwnie wiążący te nauki w syntezę, jak ongiś Albert Wielki. Przyniósł tu swobodny oddech Europy, śmiałość myśli, umiejętność łączenia ekstremów, zdolności organizacyjne, umiłowanie prawdy, gotowość do służenia wszystkim, zwłaszcza młodzieży".

 

Fotorelacja

 

 

pomnik ks. RadziszewskiegoOstatnim punktem uroczystości było odsłonięcie pomnika ks. Idziego Radziszewskiego na położonym nieopodal uniwersytetu Skwerze Abpa Józefa Życińskiego. W swoim przemówieniu Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński zauważył, że ks. Idzi Radziszewski jest jedną z osób, które z  całą pewnością zasłużyły na pomnik w Lublinie. To właśnie on zmienił historię miasta tworząc ośrodek akademicki, pomnik jest więc wyrazem wdzięczności za dzieło życia ks. Radziszewskiego.

 

Fotorelacja