Aktualności / Wydarzenia

Porozumienie KUL i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zawarł 27 stycznia br. porozumienie z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego. Umowa o współpracy zakłada m.in. kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, wymianę doświadczeń naukowo-badawczych, także dydaktycznych oraz realizowanie nieodpłatnych praktyk i staży dla studentów KUL.

Ceremonia podpisania porozumienia odbyła się w Rektoracie KUL. Dokument podpisali rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski oraz dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk dr Andrzej Lis. Na spotkaniu obecni byli również gen. bryg. Jarosław Mokrzycki – dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie, prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL oraz dr Grzegorz Tutak, koordynator kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Nasza współpraca została dzisiaj sformalizowana. Bo współpracujemy już od wielu lat. Natomiast dzisiaj nabiera to szczególnej mocy, bo zostało to ustrukturyzowane i wpisuje się w całą politykę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślił na spotkaniu rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, zaznaczając, że również propozycja KUL, dotycząca m.in. kierunków studiów, poszerza obszar współpracy z Centrum.

Rektor ocenił też, że nauki społeczne, w tym politologia, bezpieczeństwo narodowe czy stosunki międzynarodowe, mogą wnieść istotny wkład w obszar np. dyplomacji wojskowej, prowadzenia mediacji. – To jest obszar, który wymaga dowartościowania – mówił ks. prof. Kalinowski.

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk dr Andrzej Lis, nawiązując do współpracy z KUL, przedstawił założenia kampanii NUP 2X35. Jej celem jest podjęcie debaty ukierunkowanej na zidentyfikowanie i analizę wiodących trendów i czynników w środowisku bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku oraz wypracowanie nowego spojrzenia na rozwój i przygotowanie Sił Zbrojnych RP.

Wychodzimy poza aspekty militarne i zwracamy uwagę na aspekty geopolityczne, ekonomiczne, społeczne, także na środowisko naturalne, rozwój infrastruktury czy procesy urbanizacyjne. W tych analizach bardzo mocne wsparcie dla Sił Zbrojnych dają uczelnie – nie tylko wojskowe, ale również cywilne – podkreślił płk dr Andrzej Lis, dodając, że KUL od samego początku kampanii NUP 2X35 w 2019 r. jest jej jednym z najaktywniejszych uczestników i ósmą, już sprawdzoną uczelnią, z którą Centrum podpisało porozumienie dotyczące współpracy.

Dowódca LITPOLUKRBRIG w Lublinie gen. bryg. Jarosław Mokrzycki dodał, że współpraca z uczelniami bardzo się opłaca wojsku. – Bo my przedstawiamy informacje i wiedzę fachową, a z drugiej strony instytucje naukowe przedstawiają narzędzia analityczne – zaznaczył.

Prorektor KUL dr hab. Beata Piskorska zwróciła uwagę na obustronne korzyści wynikające z umowy i podkreśliła, że współpraca z Centrum pozwoli studentom KUL uzyskać wiedzę praktyczną i doszkolić się w takim zakresie, jak pozwala na to prawo wojskowe. – Uniwersytet ma zadanie nie tylko przekazywać wiedzę, ale także dawać praktyczne umiejętności, przydatne w pracy zawodowej. Współpraca pomiędzy podmiotami to wspólne badania, inicjatywy naukowe, wymiana kadrowa – mówiła wcześniej prof. Piskorska.

Również dr Grzegorz Tutak, na KUL koordynator kierunku bezpieczeństwo narodowe, pozytywnie ocenił obecną i przyszłą współpracę z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych i jej praktyczne konsekwencje dla studentów. – Podpisane porozumienia jest kolejnym  krokiem poszerzającym ofertę praktyk, staży i  zasobów dydaktycznych dla studentów KUL, zwłaszcza bezpieczeństwa narodowego. Będzie to dobra okazja do zdobycia wiedzy praktycznej, na którą kładziemy nacisk w realizacji programu studiów – powiedział koordynator.

***

Porozumienie KUL z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych zakłada pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, doskonalenie rozwiązań w zakresie szkolenia, zdolności i użycia Sił Zbrojnych RP, kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, upowszechnianie własnych tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć, integrowanie środowiska wojskowego i naukowego środowiska cywilnego. Służyć temu będą m.in. wymiana doświadczeń naukowo-badawczych, także dydaktycznych, organizowanie wspólnych konferencji i sympozjów, publikowanie wyników prac naukowych, udostępnianie materiałów edukacyjnych, realizowanie nieodpłatnych praktyk i staży studenckich.

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest samodzielną jednostką organizacyjną MON podległą bezpośrednio szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i zajmującą się m.in. standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym (opracowywanie doktryn), zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także eksperymentowaniem i poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk. Zadania te stanowią nierozłączną całość, a ukierunkowane są na modernizację Sił Zbrojnych RP oraz ich kompatybilność z armiami NATO.