dr hab. MARIA CHUCHRA, prof KUL

Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego

 

   1976 - 1980 studia na Wydziale Teologii KUL ukończone w trybie indywidualnym z wyróżnieniem i uzyskanie tytułu magistra teologii na podstawie pracy Grzegorz Wielki obrońcą sprawiedliwości i pokoju pisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. A. Weissa. W 1983 r. uzyskanie stopnia magistra psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL, na podstawie pracy Poziom aktualizacji siebie u nauczycieli szkół specjalnych   pisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. T. Witkowskiego. 

   1.09.1983 r. podjęłam pracę jako psycholog  w Katedrze i Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej  w Lublinie, kontynuując studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych KUL (1984-88). W 1991 r. uzyskałam specjalizację I stopnia z psychologii klinicznej. W 1996 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych (Obraz siebie w przebiegu schizofrenii paranoidalnej) i 1.05.1997 r. zostałam mianowana pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku asystenta w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie, zaś od 1.11.1998 na stanowisku adiunkta. Pracę naukową łączę z praktyką kliniczną. W latach 1983-2001 pracowałam także jako biegły sądowy i wydałam ponad 1000 opinii sądowo-psychologicznych.

   Od 1.09.2001 r. jestem zatrudniona w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Instytucie Nauk o Rodzinie – początkowo w Katedrze Teologii Rodziny, a od 2003 r. w Katedrze Opieki Społecznej, Paliatywnej i Hospicyjnej. W 2011 r. uzyskałam stopień doktora hab. w zakresie nauk o zdrowiu (Rodzina z dorosłym dzieckiem chorym na schizofrenię). Od 1.03.2012 r. jestem kierownikiem Katedry Zdrowia Publicznego w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej.

   Główny nurt moich badań dotyczy psychologicznych problemów osób chorych psychicznie, w tym szczególnie chorych na schizofrenię. Badania dotyczyły obrazu siebie i innych, samoakceptacji, lęku, potrzeb psychicznych, alienacji, wsparcia społecznego, agresji, objawów psychopatologicznych, przystosowania, cech osobowości, poziomu inteligencji. Drugi nurt badań obejmuje zaburzenia odżywiania i jest skoncentrowany na psychologicznych problemach dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym. W ramach tego nurtu prowadziłam badania nad obrazem siebie, matek i ojców dziewcząt z anoreksją, relacjami w rodzinie, percepcją potrzeb, cechami osobowości, postawami rodzicielskimi, poczuciem kontroli, akceptacją siebie i rodziców. W ramach trzeciego nurtu zajmowałam się psychologicznymi problemami rodzin osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (obraz siebie i rodziny, wzajemna percepcja potrzeb, poczucie winy, samoocena, specyfika uzależnienia kobiet od alkoholu). Nurt czwarty  - najwęższy – dotyczy zagadnień związanych z teologią w aspekcie historycznym. Wyniki prowadzonych badań były prezentowane na  konferencjach zagranicznych i krajowych. Jestem autorką lub współautorką 11 artykułów w językach obcych  i ponad 80 w języku polskim, autorką 1 monografii i redaktorką 10 książek, promotorem 50 prac magisterskich i 15 licencjackich. Byłam członkiem komitetu redakcyjnego Roczników Teologicznych i Roczników Nauk o Rodzinie, jestem członkiem Rady Naukowej Current Problem of Psychiatry  oraz członkiem kilku towarzystw naukowych krajowych, w tym członkiem – założycielem  Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego .

 

Wybrane publikacje

Wybrane konferencje

 


 

 

dr hab. JULIA GORBANIUK

Adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego

 

   Od roku 2004 jest wykładowcą w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii KUL. W latach 2008-2012 pełniła funkcję wice-dyrektorem Instytutu Nauk o Rodzinie KUL ds. badań naukowych oraz współpracy z zagranicą. Jest kierownikiem oraz głównym wykonawców wielu projektów badawczych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym, realizowanych w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, w Niemczech oraz Anglii. Od roku 2007 jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Roczniki Nauk o Rodzinie” wydawanych jako zeszyt 10 w serii Roczniki Teologiczne KUL (2008-2010 sekretarz  Roczników). W latach 2007-2012 pełniła funkcję sekretarza Wydziałowej Komisji Wydawniczej działającej przy Wydziale Teologii KUL. W roku 2013 została powołana na członka Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej KUL.

   Główne zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki psychologii wychowawczej i rodziny, poradnictwa małżeńsko-rodzinnego, psychologii społecznej i międzykulturowej oraz psychologii migracji. Jest członkiem założycielem ogólnokrajowego Stowarzyszenia Familiogicznego, założycielem oraz pierwszym prezesem Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Polonijnych KUL (w roku 2004 została Pełnomocnikiem Rektora ds. studentów zagranicznych studiujących w KUL). Od 2008 roku związana jest z Duszpasterstwem Akademickim KUL jako doradca rodzinny. 

   Jest autorką i współautorką  wielu monografii naukowych, redaktorem prac zbiorowych o zasięgu międzynarodowym oraz artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Organizowała międzynarodowe konferencje i sympozja naukowe dotyczące transformacji współczesnej rodziny. W ramach pracy naukowo-badawczej współpracuję z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest recenzentem-ekspertem projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

   Prywatnie żona i mama Artura, Karoliny i Moniki. Pasją są podróży i poznawanie nowych ludzi. Więcej na stronie.

 

Wybrane publikacje

Wybrane konferencje

 


 

 

dr BERNADETA LELONEK-KULETA


Adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego

 

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2004 roku uzyskałam stopień magistra psychologii na podstawie pracy Rozwój osobowy młodzieży niedostosowanej społecznie w Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego pisanej pod kierunkiem dr Iwony Niewiadomskiej. W 2009 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie pracy opartej na badaniach empirycznych Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Kazimierza Popielskiego. W roku 2011 zostałam zatrudniona w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej WT KUL, początkowo w Katedrze Psychoprofilaktyki Rodziny, a od marca 2012 – w Katedrze Zdrowia Publicznego. Specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 1668, wydany przez PARPA).

   Doświadczenia zawodowe zdobywane w szeroko pojętej pracy z ludźmi (praca dydaktyczna, doradztwo personalne i zawodowe, szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, terapia uzależnień), pozwoliły mi dookreślić własną ścieżkę rozwoju zawodowego. Naukowo i zawodowo interesuję się problematyką patologii społecznych oraz metod zapobiegania im. Od 2005 roku specjalizuję się w zakresie patologicznego hazardu, zdobywając m.in. doświadczenia w ośrodkach leczenia uzależnień we Francji (szkolenie i staże w Paryżu i Marsylii). Popularyzuję metody terapii poznawczo-behawioralnej patologicznego grania, których mogłam uczyć się uczestnicząc m.in. w szkoleniu profesora Roberta Ladouceura z Kanady. Przekazuję swoją wiedzę terapeutom uzależnień prowadząc szkolenia, prezentując referaty podczas konferencji oraz opracowując publikacje w pismach naukowych i specjalistycznych dla terapeutów uzależnień. Pracuję w przychodni leczenia uzależnień pomagając patologicznym graczom i im bliskim. Znajomość problematyki uzależnień od czynności pogłębiam poprzez udział w projektach badawczych z tego obszaru (finansowanych m.in. z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym). Na polu naukowym współpracuję m.in. ze Stowarzyszeniem Natanaelum, na polu dydaktycznym – z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji.

   Obszary zainteresowań: uzależnienia czynnościowe w tym hazard patologiczny, leczenie uzależnień i współuzależnienia, zdrowie jednostek i społeczeństw, komunikacja międzyludzka, wykluczenie społeczne, aktywizacja i reintegracja społeczna.

Prowadzone zajęcia: psychologia ogólna, metodologia badań społecznych, mediacje i negocjacje, terapia uzależnień czynnościowych, poradnictwo psychologiczne.

Pełnione funkcje: Członek Zespołu Ekspertów KUL, Redaktor tematyczny zeszytu Nauki o Rodzinie (od 2013 roku), Sekretarz Roczników Nauk o Rodzinie (2012-2013), opiekun I roku Pracy Socjalnej (2011-2012).

Bardzo lubię Francję i język francuski, odkrywanie nowych miejsc i ludzi, podróże z mężem i synkiem, rower i morze. Więcej na stronie.

 

Wybrane publikacje

Wybrane konferencje 

 

Autor: Bernadeta Lelonek-Kuleta
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2019, godz. 10:19 - Bernadeta Lelonek-Kuleta