Profesor Adam Strzembosz

Akademicka Kronika Filmowa KUL prezentuje nowy film dokumentalny o wieloletnim, zasłużonym dla KUL Profesorze Wydziału Prawa - Adamie Strzemboszu.

W filmie występują:

  • prof. Józef Krukowski - pierwszy dziekan reaktywowanego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
  • prof. Wiesław Chrzanowski - poseł i marszałek Sejmu I kadencji, senator IV kadencji, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego
  • prof. Alicja Grześkowiak - senator I, II, III i IV kadencji, marszałek Senatu IV kadencji w latach 1997-2001
  • prof. Marek Safjan - prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2006
  • prof. Dariusz Dudek - specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  • dr Janina Gawrysiak - adiunkt naukowy, wieloletni pracownik archiwum KUL.

 

strzemboszadam_400Adam Strzembosz - ur. 11 września 1930 w Warszawie - jeden z rodzeństwa trojaczków (Teresa, Adam i Tomasz), syn Adama i Zofii z Gadomskich.

Maturę uzyskał w 1949 roku, następnie rozpoczął dwustopniowe studia prawnicze najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1974 r. podjął pracę w Instytucie Badania Prawa Sądowego. Po nadaniu przez Radę Naukową Instytutu Państwa i Prawa PAN stopnia naukowego doktora habilitowanego Minister Sprawiedliwości powołał go w styczniu 1980 r. na stanowisko docenta w Instytucie Badania Prawa Sądowego. Po 1980 r. zaangażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Został wybrany do prezydium Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność", przewodniczył komisji zakładowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, a ponadto wszedł w skład Zarządu Regionu "Mazowsze". Był też wybrany delegatem na zjazd NSZZ "Solidarność", gdzie został wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej. Podczas obrad Okrągłego Stołu został przewodniczącym podzespołu ds. prawa i sądów, a następnie pełni funkcję przewodniczącego komisji prawa i sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie.

We wrześniu 1989 r. został powołany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W lipcu 1990 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego i decyzją Sejmu, podjętą ogromną większością głosów, został wybrany na I Prezesa tego Sądu. Funkcję tę pełnił od 1990 do 1998 roku. Po przejściu w stan spoczynku w Sądzie Najwyższym w 1998 r. powrócił do pracy w KUL w pełnym wymiarze. W 2000 r. został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.

W 1995 kandydował na urząd Prezydenta RP, jednak zrezygnował w trakcie kampanii. W latach 2002-2004 członek Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Członek Rady Programowej Fundacji Academia Iuris. Członek Rady Patronackiej Instytutu Jagiellońskiego.

 

 

Profesor Adam Strzembosz został odznaczony:

  • 1996 - Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RFN
  • 2004 - honorowany został statuetką Przasnyskiego Koryfeusza
  • 18 maja 2007 - Medalem za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • 19 października 2008 - Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

 

Dokument można obejrzeć pod adresem Akademickiej Kroniki Filmowej: http://kul.pl/art_16171.html

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2009, godz. 14:32 - Beata Górka

Utworzenie: 2009-03-10