Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 5

 PRZEDMOWA
[do pierwszego tomu – 1979]

 

 

Kościół i prawo są nie rozdzielnie ze sobą związane. Świadomość tego związku, mającego uzasadnienie zarówno w społecznej naturze Kościoła, jak i w ich wspólnym rozwoju historycznym, wpłynęła na wybór tytułu niniejszej publikacji zbiorowej, jaką Wydział Prawa Kanonicznego KUL rozpoczyna wydawać i ma zamiar kontynuować w przyszłości.
W ostatnim czasie miały miejsce dwa wydarzenia, które w dużej mierze zainicjowały proces odnowy Kościoła, obejmujący swym zasięgiem również reformę prawa w Kościele. Pierwszym z tych wydarzeń był Sobór Watykański II, drugim zaś powołanie specjalnej Komisji do Spraw Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego, w skład której weszli zarówno przedstawiciele hierarchii kościelnej, jak i pracownicy naukowi wydziałów prawa kanonicznego różnych uczelni katolickich. Wydarzenia te miały wpływ również na studia w dziedzinie prawa kanonicznego. Pobudziły one kanonistów do intensyfikacji krytycznych badań zmierzających do weryfikacji wielu instytucji, pojęć i zasad prawnych, które powstały w przeszłości, a obecnie już wiele straciły na swej aktualności. W konsekwencji, w nauczaniu prawa kanonicznego zaistniała potrzeba przedstawienia materiału w świetle nowych ujęć. Ta właśnie potrzeba zaważyła na podjęciu decyzji rozpoczęcia niniejszej serii wydawniczej. W pierwszym tomie zostały zamieszczone artykuły dotyczące problematyki prawa zarówno Kościoła zachodniego, jak i Kościoła wschodniego.

 

Ks. Józef Krukowski
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego KUL

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2015, godz. 07:57 - Mirosław Sitarz