Zestawiła

Magdalena Sawa

 

Indeks autorów

 

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  


A


B

 

Bartoszek, Magdalena

 

Nova causae propositio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji procesowej Dignitas connubii [Nova causae propositio in the 1983 Code of Canon Law and in the Process Instruction Dignitas connubii]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 149-157

 

Białowąs, Krzysztof

 

Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych [Competences of the Congregation for the Causes of Saints]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 35-51

 

Bołtromiuk, Emilia


Rola Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w stosowaniu prawa kanonicznego [The meaning of the Pontifical Council for Legislative Texts in canon law application]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 39-46

Brol, Patrycja

 

(sprawozdanie) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Katowice, 8-10 września 2014

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 239-243


C


Chojnowska, Emilia


Problematyka ochrony małżeństwa i rodziny w konkordatach z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2012 [The Issue of Protection of Marriage and Family in Concordats with the East-Central Europe in 1990-2012]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 185-196

Cząstkiewicz, Artur

 

Podatek kościelny od osób prawnych w kantonie Zurych [Church Tax from Legal Persons in Canton Zurich]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 177-184

 

Czebotar, Łukasz


Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim [Criminal Law protection of life and health of a child conceived in Polish legislation]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 243-270


D


Delmanowicz, Grzegorz


Recepcja doktryny Soboru Watykańskiego II o środkach społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym do 1983 roku [Adoption of the doctrine of the Second Vatican Council about instruments of social communication in polish synodal legislation until 1983]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 23-52

(recenzja) Paweł Kaleta, Zadania zarządcy majątku kościelnego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i polskich synodów diecezjalnych, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2012 [Paweł Kaleta, The tasks of the administrator of Church property in the light of Canon Law Code 1983 and Polish Diocesan Synods, Lublin: Publisher Polihymnia 2012]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 278-280

Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. dotyczących kompetencji pasterzy Kościoła w zakresie środków społecznego przekazu w Dyrektorium o pasterskim posługiwaniu biskupów Apostolorum successores [Adoption of norms of the Code of Canon Law of 1983 concerning the competences of the pastors of the Church for instruments of social communication in directory for the pastoral ministry of bishops Apostolorum Successores]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 47-66

Dosz, Ireneusz


Straty majątkowe w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1939-1956 [Property Damages in the Archdiocese of Poznań in the years 1939-1956]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 9-40

Dubiel, Stanisław

 

Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez kościelną osobę prawną bez zezwolenia biskupa [Entering into a Loan Agreement by a Juridical Person without the Bishop’s Permission]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 185-200

 

Dzierżon, Ginter

 

Zasady generalne dotyczące połączenia osób prawnych w kanonicznym porządku prawnym [General Principles Concerning Aggregates of Juridic Persons in the Canonical Legal Order]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 9-19

 


E


F

 

Feczko, Piotr

 

Organ i urząd w polskim prawie administracyjnym i w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Body and the Office in Polish Administrative Law and the 1983 Code of Canon Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 21-34


G

 

Gądzik, Zuzanna


Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim [Criminal Law protection of life and health of a child conceived in Polish legislation]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 243-270

Góralski, Wojciech


Wiara a małżeństwo. Z przemówienia Benedykta XVI do Trybunału Roty Rzymskiej z 26 stycznia 2013 roku [Faith and marriage. From the speech of Benedict XVI to the Tribunal of the Roman Rota (26 January 2013)]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 11-21

Grocholewski, Zenon


List Kardynała Zenona Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej [Letter of Cardinal Zenon Grocholewski, Prefect of the Congregation for Catholic Education]

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 5

Grochowina, Michał


Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali [The Preliminary Investigation in the Case of Dimissio de Statu Clericali]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 77-99

Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Celibacy obligation for clerics according to the Code of Canon Law of 1983]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 11-24

Grudzińska, Karolina

 

Sprawstwo czynu zabronionego w świetle art. 194 Kodeksu karnego z 1997 roku [The Deed Authorship Prohibited in the Light of art. 194 Criminal Code from 1997]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 167-178

 

Grzegorzewicz, Piotr


Perspektywy postępowania beatyfikacyjnego ks. Theodora Christopha (1839-1893) [Prospects of beatification proceedings of Fr Theodor Christoph (1839-1893)]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 53-71


H


I


J

 

Jakubiak, Tomasz

 

Czy można sprzedawać rzeczy święte? [Can Sacred Object be Sold?]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 141-151


K


Kaczor, Adam


Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne [Pontifical Council for Legislative Texts and Authentic Interpretations]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 133-163

Kaleta, Paweł


Legal determinants for running a parish based economic activity [Prawne uwarunkowania do wykonywania działalności gospodarczej przez parafię]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 129-143

Kaszak, Robert

 

Powierzenie urzędu kanclerza kurii diecezjalnej [Provision the Office of Chancellor of the Diocesan Curia]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 53-66

 

Kawa, Stanisław


Kanoniczny status misji sui iuris na przykładzie misji w Uzbekistanie [Canonical status of the sui iuris mission on the example mission in Uzbekistan]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 137-152

Kołbuc, Magdalena


Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i instrukcji procesowej Dignitas connubii [Prohibition of entering a marriage in the Code of Canon Law of 1983 and in Instruction Dignitas Connubii]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 179-194

Królik, Marcin


Zadanie votum separatum w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej [Votum separatum in a process of search for the objective truth]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 195-208

Krukowski, Józef

 

Przedmowa [do pierwszego tomu – 1979] [Foreword [to vol. 1 – 1979]]

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 5


Krzywkowska, Justyna

 

Skarga powodowa o nieważność małżeństwa. Wymogi materialne i formalne [The Libellus about Nullity of Marriage. The Substantive and Procedural Requirements]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 159-175

 

Kukulska, Patrycja

 

Moderator kurii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i partykularnym prawie polskim [Moderator of the Curia in the 1983 Code of Canon Law and the Particular Polish Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 67-82

 

(recenzja) Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Bartłomiej Pieron, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 233-236


L


Lewicka, Mariola


Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące munus docendi [Legislative competences of the conference of bishops as regards munus docendi]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 67-83


Ł


M

 

Marčin, Jozef

 

Wynagrodzenie duchownych w Republice Słowackiej [The Remuneration of the Clergy in the Slovak Republic]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 153-166

 

Maziarczuk, Sylwia

 

(recenzja) Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. Mirosław Sitarz, Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz, Paweł Zając, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 249-252

 

Menke, Monika

 

Proces kształtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym [The Forming Process of the New Model of the Relationship between Church and State in the Czech Republic after the Property Settlement]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 209-225

 

Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła katolickiego [The Participation of the Lay Christian Faithful in the Potestas Regiminis of the Catholic Church]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 101-113

Mucha, Marta

 

Małżeństwo muzułmanina z chrześcijanką. Perspektywa prawa islamu [The Marriage of a Muslim with a Christian. The Perspective of Islamic Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 83-104


N

 

Nafalska, Edyta

 

Ogólne zasady wymiaru kar kanonicznych [General Principles of Canonical Penalties Dimension]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 129-147


O


Ossowski, Krzysztof


Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele łacińskim na prośbę prezbitera [The Procedure of Obtaining a Dispensation from Celibacy in the Latin Church at the Request of the Presbyter]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 115-132


P


Pankiewicz, Ryszard


Relikt prawa patronatu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [Relict of Patronage’s Right in the Code of Canon Law of 1983]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 41-61

Wpływ prawa świeckiego na powstanie prawa patronatu [The impact of civil law on the establishment of patronage’s right]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 73-100

Pastwa, Andrzej


(recenzja) Bartosz Nowakowski, Rozwiązanie małżeństwa "in favorem fidei". Źródła, ewolucja, aktualne normy, Poznań: Prymasowskie Wydawnictwo "Gaudentinum" 2013

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 211-224

Pawlak, Tomasz

 

Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa według „Zasad formacji kapłańskiej w Polsce” z 1999 roku i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego [Formation Human Candidates for the Priesthood in the “Principles of Priestly Formation in Poland” of 1999 and the Resolutions of the Second Polish Plenary Synod]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 9-27

 

Piątkowska, Aneta

 

Osobowość starcza przyczyną niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa [Senile Personality as the Cause of the Incapacity of Person to Contracting Marriage]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 105-116

 

Podsiadło, Michał

 

Legitymacja kościołów i związków wyznaniowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym [Churches and Religious Organizations as Initiators of Norm Checks before the Constitutional Tribunal]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 201-220

 

Przepiórka, Kinga


(sprawozdanie) Konferencja Naukowa "Drogi kariery prawniczej Absolwentów Wydziału Prawa KUL", Lublin, 10 listopada 2012 [Scientific Conference "Law career paths of Alumni of the Faculty of Law of the Catholic University of Lublin", Lublin, November 10, 2012]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 248-249


R


Riobó, Alfonso


Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. Seven years of interventions before the UN [Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. Siedem lat interwencji przy ONZ]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 157-206

Romanko, Agnieszka

 

(recenzja) Mirosław Sitarz, Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 252-260

 

Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji [Structure and Competences of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 165-183

(sprawozdanie) Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Antoni Kość jako filozof prawa" połączona z prezentacją księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013 [National Academic Conference "Antoni Kość as a law philosopher" connected with the presentation of the book Abiit, non obiit, dedicated to the memory of Rev. Professor Antoni Kość SVD, Lublin, 22nd of March 2013]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 227-232

(sprawozdanie) Konferencja Doktorantów pt. "Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego", Warszawa, 12 czerwca 2013 [PhD Students Conference "Second Vatican Council as a source of the Code of Canon Law", Warszawa, 12th of June 2013]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 254-256

Symbol krzyża w sferze publicznej w kontekście wybranych orzeczeń [The symbol of the cross in the public sphere in the context of the selected judgments]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 207-226

Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Mediation council in the Code of Canon Law of 1983]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 85-103

(sprawozdanie) Sympozjum Naukowe  "Wolność wiary a posłuszeństwo prawu", Kraków, 14 listopada 2012 [Scientific Symposium "Freedom of faith and obedience to the law", Kracow, November 14, 2012]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 249-251


S

 

Saternus, Arkadiusz

 

Zasada legalności w kontekście normy ogólnej z kan. 1399 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Principle of Legality in the Context of the General Norm in can. 1399 of the Code of Canon Law of 1983]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 179-189

 

Siedlecki, Jacek

 

Bezstronność w postępowaniu karnym wobec zakonnika, który popełnił przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu (kan. 695 § 1; 1395 § 2) [Impartiality in the Criminal Proceedings against Monk who Committed an Offence against the Sixth Commandment (can. 695 § 1; 1395 § 2)]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 57-86

 

Sitarz, Mirosław

 

Od Redaktora Naczelnego [From the Editor-in-chief]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 5

 

(recenzja) Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego 2013 

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 223-232

 

Od Redaktora Naczelnego [From the Editor-in-chief]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 5

 

Od Redaktora Naczelnego [From the Editor-in-chief]

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 5

Od Redaktora Naczelnego [From the Editor-in-chief]

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 7

(sprawozdanie) Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe", Ołomuniec, 19 czerwca 2012 [Report from the International Academic Conference "Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe", Ołomuniec, June 19, 2012]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 283-284

Od Komitetu Redakcyjnego [From Editorial Staff]

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 7-8

Sitko, Mariusz


Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących [The Pastoral Care of the Apostolic See concerning of Migrants and Itinerant People in the contemporary world]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 105-117

Skorupa, Ambroży


(recenzja) Marek Saj CSsR, Uprawnienia przełożonych w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2011 [Marek Saj CSsR, Rights of the superiors in the Congregation of the Most Holy Redeemer, Kraków: Publisher Homo Dei 2011]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 273-277

Słowikowska, Anna

 

(sprawozdanie) III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014 [III National Conference “The Code of Canon Law in the Research of Young Scientists”, Lublin, 7th of June 2014]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 269-285

 

(sprawozdanie) II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. "«Rodzina suwerenna» - wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia", Brenna, 18-19 kwietnia 2013 [Second International Ecumenical and Legal Conference "«Sovereign family» – around the idea of the Charter of the Rights of the Family on the 30th anniversary of its publication", Brenna, 18th-19th of April 2013]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 232-239

(sprawozdanie) II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin, 1 czerwca 2013 [Second National Conference "The Code of Canon Law in the research of young scientists", Lublin, 1st of June 2013]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 241-254

Uczestnictwo w liturgii mszy św. – pojęcie i wymogi [Participation in the liturgy of the Holy Mass – concept and requirements]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 25-37

Stasiuk, Paweł

 

Uważnienie w zawiązku według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (kan. 1161-1165) [Retroactive Validation of Marriage according to 1983 Code of Canon Law (can. 1161-1165)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 117-128

 

Szafranko, Anna

 

Regulacje dotyczące szkół katolickich w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w prawie polskim [Regulations Concerning Catholic Schools in the Code of Canon Law of 1983 and in Polish Law]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 227-245

 

Szubtarski, Grzegorz


Antykościelne ustawodawstwo w ZSRR za rzadów Włodzimierza Lenina (1917-1923) [Anti-Church Legislation of the USSR under the Reign of Vladimir Lenin (1917-1923)]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 63-75

Antykościelne ustawodawstwo w Hiszpanii na początku lat trzydziestych XX wieku [Anticlerical legislation in Spain at the beginning of 30s of the 20th century]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 101-113


 Ś

 

Świto, Lucjan

 

(recenzja) Piotr Steczkowski, Penitencjaria Apostolska (XIII-XVI w.). Powstanie, ewolucja, odnowienie, Rzeszów: Dzieszko:com 2013

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 260-266

 


T


Tacikowska, Magdalena


Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego [Crime of euthanasia in the catholic Church legislation]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 209-218

Terpin, Anna

 

Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Nature and Effects of Excommunication in the 1983 Code of Canon Law]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 191-207

 

Tyl, Sylwia


Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w Karcie Praw Rodziny [Parents’ right to educate their children in conformity with their moral and religious convictions in the Charter of the Rights of the Family]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 227-242

Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej (2007-2009) [The legal norms concerning shrines in the Code of Canon Law of 1983 and in the First Synod of Diocese of Kalisz (2007-2009)]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 119-136

(sprawozdanie) Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji rozpoczęcia Roku Wiary "Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła", Lublin, 18 października 2012 [International Scientific Conference on the beginning of the Year of Faith "Porta Fidei. Transmission of the faith in the Church law", Lublin, October 18, 2012]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 245-248

(sprawozdanie) Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Religia  i etyka w edukacji publicznej", Warszawa, 16 listopada 2012 [Nationwide Scientific Conference "Religion and ethic in public education", Warsaw, November 16, 2012]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 252-259


U


V

 

Van Scott, Maria

 

The Status of the Consecrated Person in the Teaching of John Paul II [Status prawny osoby konsekrowanej w nauczaniu Jana Pawła II]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 49-56


W


Warmuz, Agata


Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim [Pious wills as a means of acquisition of the temporal goods  in the Code of Canon Law and the particular Polish law]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 153-166

Wasilewicz, Urszula


Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym. Zarys problematyki [The Organization of the Functioning of the Church in the French Legal Order. Outline of Issues]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 197-208

(sprawozdanie) Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Jego Eminencji Kard. Zenonowi Grocholewskiemu, Lublin, 27 maja 2013 [Award ceremony of Rev. Idzi Radziszewski for His Eminency Card. Zenon Grocholewski, Lublin, 27th of May 2013]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 239-241

(sprawozdanie) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pt. "Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim", Gdańsk, 9-11 września 2012 [Report from the International Academic Conference of Canonists "The parish in canon law and in polish law", Gdańsk, 9th-11th September 2012]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 284-293

Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Genesis of can. 1370 of the Code of Canon Law of 1983]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 219-235

(recenzja) Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, red. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 [The Public Church Law. Selection of sources, ed. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki, Lublin: Publisher KUL 2012]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 239-241

Wierzbicki, Piotr


Sytuacja prawna Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej [Legal situation of Catholic Church in Polish People’s Republic]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 115-127

 

Witkowski, Wojciech

 

Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa [Measures of Proofs’ Consideration in the Canonical Trial of Nullity of Marriage]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 87-107

 

Wojnarowicz, Piotr

 

Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI [Sacraments of Holy Orders and Matrimony by the motu proprio Omnium in mentem written by Benedict XVI]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 109-121


Y


Z


Zając, Paweł

 

Wierny świecki jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej (kan. 230 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) [Lay Persons as the Extraordinary Minister of Holy Communion (can. 230 § 3 of the Code of Canon Law)]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 123-139

 

(sprawozdanie) III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014 [III National Conference “The Code of Canon Law in the Research of Young Scientists”, Lublin, 7th of June 2014]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 269-285

 

(sprawozdanie) II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin, 1 czerwca 2013 [Second National Conference "The Code of Canon Law in the research of young scientists", Lublin, 1st of June 2013]

» Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 241-254

Struktura i kompetencje Rady zarządzającej w ordynariatach personalnych dla anglikanów powracających do pełnej jedności z Kościołem katolickim [Structure and competences of the Governing Council in Personal Ordinariates for Anglicans entering into full communion with the Catholic Church]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 145-155

Zalewska, Agnieszka

 

Pojęcie wiernych chrześcijan w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Concept of the Christian Faithful in the Code of Canon Law of 1983]

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 29-47

 

Zonik, Aleksandra


Nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i polskim Konkordacie z 1993 r. [Teaching of religion in the Code of Canon Law of 1983 and in the Polish Concordat of 1993]

» Summary     » Pełny tekst (PDF)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 167-177

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016, godz. 13:34 - Magdalena Sawa