Czasopismo zostało przeniesione na nową stronę
https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 0208-7928

e-ISSN 2544-5804

DOI   10.18290/kip


Kościół i Prawo na stronie Towarzystwa Naukowego KUL

 

Kościół i Prawo to półrocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa kanonicznego oraz relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Czasopismo "Kościół i Prawo" wydawane było przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1981-1998 pod redakcją naukową ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego. Reaktywowane zostało w 2012 r. przez TN KUL we współpracy z WPPKiA pod redakcją ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016, przyznano mu 8 punktów (wykaz czteroletni - część B).

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, przyznano mu 20 punktów (pozycja 13368 w załączniku do komunikatu, Unikatowy Identyfikator Czasopisma - 13370).

 

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki o kulturze i religii; nauki prawne; prawo kanoniczne.

 

"Kościół i Prawo" jest indeksowane w następujących bazach:

 

ATLA Religion Database®

ATLASerials®

Canon Law Abstracts

CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

CEON Biblioteka Nauki

DIMENSIONS

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)

ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

ICI Journals Master List (ICV 2019: 92.95)

JournalTOCs

Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers
ProQuest

ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)

Scilit


Postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 7 sierpnia 2015 roku (sygn. akt I Ns Rej. Pr. 74/15) wpisano czasopismo "Kościół i Prawo" do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1431.


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

 

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL

& Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

TOWARZYSTWO NAUKOWE

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin

tel. 81 525 01 93, tel./fax 81 524 31 77

e-mail: tnkul@tnkul.pl                www.tnkul.pl

Dział Marketingu i Kolportażu tel. 81 524 51 71

 

strona internetowa czasopisma: www.kul.pl/kip

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2020, godz. 10:46 - Magdalena Sawa