Psychologiczne doradztwo karier

1. Nazwa przedmiotu: Psychologiczne doradztwo karier

2. Opis treści zajęć: Ćwiczenia specjalizacyjne dla studentów V roku psychologii, 15 godzin

Specyfika doradztwa karier - porównanie z doradztwem zawodowym, idea doradztwa całożyciowego, polityka europejska w odniesieniu do doradztwa karier

Pojęcie kariery - metafory kariery jako narzędzie poznawania i modyfikacji sposobu podejścia do własnych perspektyw rozwoju

Metody diagnozy psychologicznej wykorzystywane w doradztwie karier - metodologia Indywidualnych Planów Działania, zastosowanie metody Analizy Projektów Osobistych w doradztwie karier, portfolio kariery

Rozmowa doradcza - zasady prowadzenia rozmowy doradczej, kompetencje doradcy

Własne plany zawodowe - analiza własnych planów zawodowych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, skompletowanie portfolio kariery, autoprezentacja przed grupą

 

3. Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie z przebiegiem ze specyfiką psychologicznego doradztwa karier. Po zakończeniu zajęć studenci będą: znali specyfikę doradztwa karier; potrafili elastycznie posługiwać się metodą IPD oraz APO; znali zasady prowadzenia rozmowy doradczej; posiadali zgromadzone własne portfolio wraz z opracowanym arkuszem IPD, cv itd.

4. Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Bańka, A. (2005). Kapitał kariery - uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy. W: Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska (red.), Psychologia pracy i organizacji w okresie zmian systemowych (s. 59-117). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego.

Inkson, K. (2004). Images of career: Nine key metaphors. Journal of Vocational Behavior, 65, 96-111.Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania (2003). Warszawa: IMC Consulting Limited.

Stemplewska-Żakowicz, K. i Paluchowski, W.J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia, t.2, s. 23-95. Gdańsk: GWP.

Lektury dodatkowe:

Bańka A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier, Rozdz. 4: Działania praktyczne w doradztwie karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Bańka A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier, Rozdz. 5: Działania diagnostyczne w doradztwie karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Guichard J. i Huteau M. (2005). Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Kraków: Impuls, Rozdz. 4.1 Rozmowa doradcza, s. 217-252.

Noworol Cz. (2007). Polityka Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia narodowych forów całożyciowego doradztwa karier. W: A. Biela (red.). Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży, s. 66-74 . Warszawa: Kancelaria Senatu.

5. Metody dydaktyczne: Dyskusja, dyskusja w podgrupach, odgrywanie ról, analiza przypadku (w oparciu o samodzielnie zebrane materiały badawcze), autoprezentacja, praca indywidualna.

6. Forma i warunki zaliczenia zajęć:Warunkiem zaliczenia jest: regularne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie 3 sprawdzianów pisemnych z zagadnień objętych lekturami obowiązkowymi oraz z metod diagnostycznych; wykonanie badania jednej osoby oraz opracowanie jego wyników w formie opinii psychologicznej; przygotowanie i prezentacja własnego portfolio kariery.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2009, godz. 11:06 - Mariola Łaguna