Monografie:

2008

- Nowa Fala wobec historii, Lublin 2008.

 

Książki współredagowane:

2010

- Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918 – 1945, redakcja Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lech Giemza, Lublin 2010, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. 348, seria: Literatura współczesna – pisarze i problemy 11.

 

Artykuły naukowe:

2018

- The motif of the map in contemporary prose: The case of Stasiuk and Mentzel, „Colloquia Litteraria” nr 1, 2018, s. 383-394.

 

- Kazimierz Kummer: proza jednak nie hłaskoidalna [w:] Kazimierz Kummer: Literatura i "dziennikarska febra", pod red. D. Niedziałkowskiej i M. Kurkiewicza, bydgoszcz 2018, s. 63-72.

 

- Those who lost Zbigniew Herbert - the rescuing gesture of irony, „Studia Humanitatis” nr 2, 2018, s. 1-11.

 

- Wokół "Świateł na stacji" Juliana Przybosia [w:] Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej, pod red. A. Bagłajewskiego i in., Lublin 2018, s. 217-222.

 

- Feliks Aleksander Bernatowicz i początki polskiej powieści historycznej, УКРАЇНА ТА ПОЛЬЩА: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ T. 8, 2018, s. 5-9.

2017

- Meetings in „Diaries” by Jan Józef Szczepański, „Studia Humanitatis” nr 2, 2017.

 

- Przestrzeń bloga – przestrzeń dramatu. Blogi księży jako świadectwo poszukiwania tożsamości [w:] „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX-XXI wieku, pod red. L. Zwierzyńskiego, M. Wiszniowskiej, P. Paszka, Katowice 2017, s. 229-307.

 

- Żywioły historii - metafory historii-żywiołu w eseistyce współczesnej [w:] Żywioły w poznaniu, pod red. E. Pawlikowskiej-Asendrych, Częstochowa 2017, s. 119-128.

2015

- Kościół oczami księży blogerów [w:] Sacrum na nowo poszukiwane: o literaturze polskiej po 1989 roku, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej i L. Giemzy, Lublin 2015, s. 333-345.

 

- Poczekalnia w poezji Nowej Fali jako miejsce "od-miejscowione" [w:] Miejsca od-miejscowione, pod red. K. Rdzanek, A. Wójtowicz, A. Wróbel, Warszawa 2015, s. 129-135.

2014

- "W parku", czyli milosierdzie według Szymborskiej, „Україна та Польща : минуле, сьогодення, перспекыиви” nr 2, 2014, s. 10-15.

 

- Czy jeszcze magistra vitae? O przesunięciach semantycznych antycznego toposu w obrębie współczesnego eseju polskiego „Littera Antiqua” nr 8, 2014, s. 23-60.

 

- Metafora historii jako machiny w polskim eseju współczesnym, „Україна та Польща : минуле, сьогодення, перспекыиви” nr 2, 2014, s. 5-7.

2013

- Jaka historia? Wokół metafor historycznych w esejach Miłosza, Herberta i Zagajewskiego „Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : Філологічні науки. Літературознавство” nr 3, 2013, s. 27-31.

2011

- Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii, „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” 2011, s. 403-409.

2010

- Postać księdza w „Ładzie serca” Jerzego Andrzejewskiego i w „Adieu. Przypadki księdza Grosera” Jana Grzegorczyka jako figura nowoczesności. [w:] Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej i L. Giemzy, Lublin 2010, s. 217-228.

 

- Zmieniła się mapa świata. O toposie mapy w polskiej literaturze po roku 1989. [w:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiego, Rzeszów 2010, s. 165-177.

 

- Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii. „Napis” 2010, S. XVI, s. 403–409.

2008

- Motyw mapy w prozie współczesnej. Casus Stasiuka i Mentzla, „Colloquia Litteraria” 2008, nr 4/5, s. 147–158.

 

- „Kamień, szron” Ryszarda Krynickiego jako cykl liryczny [w:] Polski cykl liryczny, pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy, Białystok 2008, s. 415–426.

 

- Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka. „Napis” 2008, S. XIV, s. 421-431.

2007

- „Lekcja historii” z eseistyką Wojciecha Karpińskiego, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 4 s. 27-33.

 

- „Czarna” i „biała” legenda napoleońska. O powieści „Warunek” Eustachego Rylskiego, „Napis” 2007, S. XIII, s. 227–236.

 

- Literatura emigracyjna wobec myśli Simone Weil, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 1 (23), s. 134-141. Także w: Literatura emigracyjna w szkole, pod red. Z. Kudelskiego i S. J. Żurka, Lublin 2008, s. 153–162.

2005

- Opozycja miasto – ojczyzna w poezji Nowej Fali, „Zeszyty Naukowe KUL” 2005, nr 1, s. 47-57.

 

- Czy historia jest tylko przeszłością?, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3, s. 19-23.

2004

- Poetycki głos Jana Pawła II, „Ethos” 2004, nr 65-66, s. 603-609. [Sprawozdanie z konferencji naukowej „Słuchajcie mych pieśni, słuchajcie mej mowy...” O twórczości Jana Pawła II, Lublin, KUL, 16 III 2004].

2000

- „Na taśmie literaturoznawczej”. Jak dzieło literackie podlega oglądowi teoretyka, krytyka i historyka literatury? [współautorzy: M. Solecki, S. J. Żurek], „Warsztaty Polonistyczne” 2000, nr 2, s. 48–51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019, godz. 21:03 - Magdalena Żmudziak