2010

 • Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Obraz katolika, katechety i katechezy, w: Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wyd. Biblos, Tarnów 2010 (współautorstwo z M. Nowak).

 


2009

 • Nauczanie języka polskiego kandydatów na studia uniwersyteckie w Polsce (na przykładzie KUL), w: Nauczanie języków słowiańskich jako obcych w środowisku słowiańskim – stan obecny a perspektywy. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się 24.-25. 04.2008 r. w Bańskiej Bystrzycy, red. G. Olchowa, Banska Bystrica 2009.
 • „Trędowata” Mniszkówny – nowoczesność kontrolowana?, w: Helena Mniszkówna, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2009 (współautorstwo z B. Obsulewicz-Niewińską).

 

2007

 • Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Językowe wykładniki polemiczności, w: „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2007:1, Lublin 2007 (współautorstwo z M. Nowak).

 

2006

 • Ortografia a peryfraza. Komunikat., w:  Wokół polszczyzny dawnej i współczesnej, pod red. B. Nowowiejskiego, Białystok 2006.
 • Jak pojęcie sacrum funkcjonuje w badaniach językoznawczych?, w: Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, red. D. Sarzyńska i R. Tokarski, Sandomierz 2006.

 

2005

 • (red.) Teksty kaszubskie z Prusewa, „Język Polski” LXXXV 2005:4 (współautorstwo z B. Tarnowską).
 • Oboczne formy zaimków mój, twój, swój w języku mówionym mieszkańców miast, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 5, Białystok 2005

 

2003

 • Aspekt czasownika a frazeologia, w: Język polski. Historia – Współczesność, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, t. IV, Lublin 2003 (współautorstwo z A. Karolczuk).
 • Oboczne formy zaimków dzierżawczych mój, twój, swój we frazeologii Mickiewiczowskiej, „Roczniki Humanistyczne” LI, z. 6, 2003.
 • O funkcjonalnym nauczaniu aspektu w języku polskim: wątpliwości, paradoksy, sposoby, w: Język. Literatura. Dydaktyka, red. R. Jagodzińska i A. Morawiec, t. 2, Łódź 2003 (współautorstwo z A. Karolczuk).
 • (spraw.) Metodologiczne konfrontacje teoretyczno-materiałowych badań współczesnej polszczyzny (V Spotkania Lubelskich Językoznawców 13-15 X 2003 r.), „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 32 (52) [Lublin 2003] (współautorstwo z M. Nowak)

 

2001/2002

 • O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii, „Roczniki Humanistyczne” XLIX-L, z. 6, 2001/2002.

 

1999

 • Archaizmy biblijne w dzisiejszym poczuciu językowym (na marginesie nowego tłumaczenia Biblii), w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, red. J. Miodek, przy współpr. M. Zaśko-Zielińskiej i I. Borkowskiego, Wrocław 1999.

 

1998

 • Formy długie i krótkie zaimków dzierżawczych w języku Adama Mickiewicza, „Język Polski” 1998:5.

 

1995

 • (rec.) Gerard Siwek, Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej, Kraków 1992, „Język Polski” 1995:1.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2011, godz. 16:48 - Małgorzata Nowak-Barcińska