2012

 • Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie. Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, ss. 368

 • O angielskim przekładzie „Kota w pustym mieszkaniu”, [w:] Przekład – teorie, terminy, terminologia, pod red. M. Piotrowskiej i J. Dybiec-Grajer, Kraków: Tertium, 2012, s. 219-228

 • „Filutka z filigranu”, czyli o przekładzie językowego naśladownictwa z ekfrastycznych wierszy Wisławy Szymborskiej, „Pamiętnik Literacki” 2012, CIII, z. 1, s. 187-219
 • „Nie do pojęcia”, czyli o tłumaczeniu rozbitych frazeologizmów w „Utopii” Szymborskiej, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 1: Literatura w dialogu. Przekłady, konteksty, związki, s. 81-103

 • Profesor Tadeusz Brajerski – dziadek, [w:] Nasi mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pod red. Z. Gałeckiego, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 124-126

 • „Od Przytyku do Rymanowa”: Ciało i współczesny świat w opowieściach Żydów polskich, tłum. we współpracy z B. Malcem artykułu J.J. Lewisa „From Przytyk to Rymanów”: The Body and the Modern World in the Tales of Polish Jewry, „Roczniki Humanistyczne” 2012, Tom 60, z. 1: Literatura w dialogu. Przekłady, konteksty, związki, s. 165-177
 • „Epitaph” by King Crimson: A Music Journey to the Land of Death („Epitaph” King Crimson: muzyczna podróż w krainę śmierci), tłum. artykułu P. Chlebowskiego, [w:] (Non)omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality, pod red. I. Wawrzyczek i A. Kędzierskiej, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012, s. 51-59
 • Tłumaczenie wiersza Norwida Modlitwa oraz fragmentów utworów: Rozmowa umarłych, Sieroty, Pismo, Dwa męczeństwa, Rzecz o wolności słowa, Psalm wigilii w przekładzie artykułu J. Ferta Czynne czekanie w pisarstwie Cypriana Norwida dokonanym przez R. Fenigsena (Active Waiting in Cyprian Norwid’s Writings), [w:] Logos et musica. In honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, eds. E. Szczurko, T. Guz, H. Seidl, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2012: Peter Lang, s. 411-423

2011

 • Cyprian Norwid, Poems, translated from the Polish by Danuta Borchardt in cooperation with Agata Brajerska-Mazur, New York: Archipelago Books, 2011

 • Los geniuszów, czyli niezwykle paralelizmy w życiu i twórczości Gerarda Manleya Hopkinsa i Cypriana Kamila Norwida, [w:] Symbol w dziele Norwida, pod red. W. Rzońcy, Warszawa 2011, s. 299-310
 • Jest więc taki świat,  nad którym los sprawuję niezależny?”, czyli o  tłumaczeniu „Radości pisania” na język angielski, [w:] Komparatystyka dzisiaj, t. 2:Interpretacje, pod red. E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, Warszawa 2011, s. 285-304
 • Katena a przekład współczesnej poezji polskiej, [w:] Translatio i literatura, pod red. A. Kukułki-Wojtasik, Warszawa 2011, s. 27-34

 

 

2010

 • Strategie translatorskie w przekładzie problemów kulturowych z wierszy Wisławy Szymborskiej, „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 3, s. 111-137
 • „Polityczność”, „polskość” i uniwersalność wierszy Herberta w przekładzie na język angielski, [w:] Język piękny dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta, pod red. M. Heydel, E. Wójcik-Lesse, M. Woźniak, Kraków: WUJ, 2010, s. 201-211
 • „Norwidowska” droga badaczki przekładów, [w:] Norwidologów portret własny, pod red. A. Dunajskiego, Pelplin 2010, s. 13-20
 • Let-fallen Lyre, [in:] The Warsaw Debutant Ball. An Invitation from Fryderyk Chopin, J. Mycielska, Warszawa: Warszawski Bal Debiutantów, 2010, p. 40-42 (tłum tekstu A. Cedry, Upuszczona lira)
 • Chopin’s Grand Piano, [in:] The Warsaw Debutant Ball. An Invitation from Fryderyk Chopin, J. Mycielska, Warszawa: Warszawski Bal Debiutantów, 2010, p. 50-53 (tłum Fortepianu Szopena C.K. Norwida we współpracy z Danutą Borchardt

 

2009

 • Cyprian Norwid translated from the Polish by Danuta Borchardt & Agata Brajerska-Mazur (Obscurity, Marionettes, In Verona, Autumn, Vade-mecum, Fatum), “The Dirty Goat” 21, 2009, ed. E. Szoka and J.W. Bratcher, Host Publications: Austin, Texas, p. 8-19
 • Sprawozdanie z sympozjum popularnonaukowego Nowidologów Portret Własny, „Studia Norwidiana” 2009, nr 27
 • O przekładach Danuty Borchardt i dziesięciu przykazaniach w tłumaczeniu utworów Cypriana Norwida, „Przekładaniec” 21, 2009, s. 114-134

 

2008

 • Ten Commandments for the Translation of the Works of Cyprian Norwid (and what came from them, or, on the translations of Danuta Borchardt), „The Polish Review” vol. LIII 2008, no. 4, s. 495-540
 • Norwid, „Spartakus” i Internet, [w:] Strona Norwida. Księga poświęcona profesorowi Stefanowi Sawickiemu, pod red. P. Chlebowskiego, Lublin 2008, s. 7-28
 • „Quidam„ w przekładzie Charlesa S. Kraszewskiego, „Studia Norwidiana” 2008, nr 26, s. 171-183
 • Pan i pani Śmierć — czyli o problemach z przekładem personifikacji śmierci w języku polskim i angielskim, [w:] Workshop on Translations V, pod red. H. Dudy, J. Klimek, K. Klimkowskiego i R. Sokoloskiego, Lublin-Ottawa 2008, s. 63-87
 • Norwid w tłumaczeniu Teresy Bałuk, „Przegląd Humanistyczny” 2008, nr 3, s. 41-60

 

2007

 • Aspekty malarskie wiersza Norwida „W Weronie” w przekładzie na język angielski, [w:] Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, pod red. P. Chlebowskiego, Lublin 2007, s. 229-248
 • Personifikacja śmierci w języku polskim i angielskim jako problem translatorski, [w:] Współczesne kierunki analiz przekładoznawczych, pod red. M. Piotrowskiej, Kraków 2007, s. 197-208
 • Bibliografia przekładów utworów Norwida na język angielski II, „Studia Norwidiana” 2007, nr 24-25, s. 387-391

 

2006

 • Kaszka manna a przekład nursery rhymes na język polski, „Przekładaniec” 1/2006, nr 10, s. 118-131
 • O przekładzie na język angielski wierszy Norwida „Śmierć”, „Do Zeszłej...” „Finis”, „Pamiętnik Literacki” XCVII, 2006, z. 4, s. 229-237
 • Czytanie Norwida, „Fraza” 2006, nr 3 (53), s. 312-314
 • Warsaw Tales (recenzja), „Sarmatian Review” vol. XXVI, No 3, September 2006, s. 1246-1247

 

2005

 • Katena and Translations of Literary Masterpieces, “Babel” 2005, vol. 51, s. 16-30
 • Rozebrana “Rozebrana”, “Akcent” 2005, nr 3 (101), s. 139-145

 

2004

 • Norwid w tłumaczeniach Jerzego Pietrkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 2004, XCV, z. 1, s. 151-174
 • Zjawisko — Adam Czerniawski, „Przegląd Polski”, Nowy York 17 grudnia 2004
 • Trudności w przekładzie liryki Norwida na język angielski, [w:] Liryka Cypriana Norwida, pod red. P. Chlebowskiego i W. Torunia, Lublin 2004, s. 183-210
 • Norwid w tłumaczeniu M. J. Mikosia, „Studia Norwidiana” 2004, nr 22, s. 273-284
 • Adam Czerniawski i „Selected Poems” Norwida, „Studia Norwidiana” 2004, nr 22, s. 293-308

 

2003

 • Trzy poziomy trudności w przekładzie z języka polskiego na angielski, [w:] Workshop on Translations III, pod red. H. Dudy i R. Sokoloskiego, Lublin-Ottawa 2003, s. 31-50
 • Norwid’s Semantic Techniques in English Translation, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia 2”, 2003, nr 14, s. 107-118

 

2002

 • O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida, Lublin 2002

 

2001

 • O nieprzetłumaczalności niektórych technik semantycznych Norwida na język angielski, [w:] Workshop on Translations I, pod red. H. Dudy i R. Sokoloskiego, Lublin-Ottawa 2001, s. 95-110

 

2000

 • Bibliografia przekładów utworów Norwida na język angielski, „Studia Norwidiana” 1999-2000, nr 17-18, s. 385-393

 

1996

 • Trzy tłumaczenia „Fatum” na język angielski, „Studia Norwidiana” 1996, nr 14, s. 65-94

 

1992

 • Norwid w tłumaczeniach Adama Czerniawskiego, „Studia Norwidiana” 1991/1992, nr 9-10, s. 264-280.

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2013, godz. 08:05 - Agata Poręba