Regulamin Koła Naukowego Kanonistów

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

  

§ 1

 

1.      Organizacja nosi nazwę: „Koło Naukowe Kanonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II". W treści Regulaminu zwana jest „Kołem".

2.      Koło może posługiwać się skróconą formą nazwy „KNK KUL".

 

§ 2

  

Siedzibą Koła jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

 

§ 3

  

Działalność Koła rozpoczyna się 1 października i kończy 25 czerwca każdego roku.

  

§ 4

  

1.      Pracę Koła koordynuje jego Kurator.

2.      Kurator Koła jest mianowany przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II spośród pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

§ 5

  

Podstawą działania Koła są:

1)      Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

2)      Regulamin studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

3)      Regulamin Koła;

4)      Uchwały organów Koła.

 

 

Rozdział II

Cele działalności Koła i sposoby ich realizacji

 

§ 6

  

Celem działania Koła jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a w szczególności:

1)      Służenie pomocą w rozwijaniu ich samodzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych;

2)      Rozwijanie kontaktów i współpracy ze środowiskiem kanonistów;

3)      Pogłębianie wiedzy w określonych dziedzinach prawa kanonicznego.

 

§ 7

 

Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)      Organizowanie sesji, zebrań dyskusyjnych oraz odczytów;

2)      Wydanie pomocy naukowych;

3)      Współpraca z Samorządem Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, innymi organizacjami działającymi w KUL oraz instytutami Wydziału;

4)      Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich;

5)      Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi studenckimi organizacjami z kraju jak i zza granicy;

6)      Wydawanie pisma studentów prawa kanonicznego.

 

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Koła

 

§ 8

  

1.      Koło tworzą członkowie zwyczajni i nadzwyczajni.

2.      Członkiem zwyczajnym Koła może być student studiów stacjonarnych magisterskich  Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

3.      Członkiem nadzwyczajnym Koła może być:

1) student studiów doktoranckich WPPKiA KUL

2) student studiów niestacjonarnych WPPKiA KUL

3) student i absolwent innego wydziału KUL, jeśli jest zainteresowany działalnością Koła,

4) absolwent WPPKiA.

4.      Członkiem Koła nie może być osoba:

1) w stosunku do której Senacka Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów orzekła jakąkolwiek karę dyscyplinarną;

2) osoba ta dopuściła się jakiegokolwiek czynu uchybiającego godności członka Koła; 3)została usunięta z innej organizacji studenckiej działającej w KUL.

 

§ 9

  

1.      Przyjęcia w poczet członków Koła dokonuje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.

2.      Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Koła Zarząd podejmuje w głosowaniu tajnym w terminie 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3.      Zarząd może podjąć uchwałę odmowną z innych ważnych przyczyn niż wymienione w § 8 ust. 4.

4.      Uchwała Zarządu podlega uzasadnieniu.

5.      Zainteresowany, o którym mowa w ust.1, dowiaduje się o rozstrzygnięciu jego wniosku osobiście w siedzibie Koła, w czasie dyżurów członków Zarządu, w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

6.      W przypadku, gdy Zarząd Koła podejmuje uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków Koła, zainteresowanemu, o którym mowa w ust. 1 przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

7.      O prawie odwołania Zarząd Koła powiadamia kandydata wraz z wręczeniem mu rozstrzygnięcia o odmowie przyjęcia w poczet członków Koła.

8.      Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie kandydata w terminie 14 dni od otrzymania wniosku kandydata.

9.      Komisja Rewizyjna uchwały w sprawach odwołań podejmuje zwykłą większością głosów.

10.  Od uchwały Komisji Rewizyjnej nie przysługuje żaden odwoławczy środek prawny.

11.  W przypadku, gdy Komisja Rewizyjna uzna, że Zarząd nie zastosował się do procedury przyjęcia kandydata w poczet członków Koła zgodnej z Regulaminem Koła, podejmuje uchwałę o ponownym rozpatrzeniu wniosku kandydata przez Zarząd.

12.  Zarząd w terminie 7 dni od powzięcia uchwały przez Komisję Rewizyjną podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym o przyjęciu kandydata w poczet członków Koła.

13.  W przypadku, gdy Zarząd podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków Koła z powodu zaistnienia przesłanek, o których w § 8 ust. 4 pkt 1 i 3, kandydatowi nie przysługuje żaden odwoławczy środek prawny.

14.  W przypadku, gdy Zarząd podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków Koła z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 kandydatowi przysługuje środek odwoławczy, o którym mowa w ust. 6. Ust. 8-10 i 12 stosuje się odpowiednio.

15.  W przypadku odmowy przyjęcia kandydata w poczet członków Koła, przysługuje mu prawo złożenia ponownego wniosku, wraz z początkiem nowego semestru.

 

§ 10

  

1.      Członek Koła ma prawo:

1)      Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Koła;

2)      Występowania z wnioskami i postulatami;

3)      Korzystania z urządzeń Koła w celach związanych z jego działalnością.

2.      Czynne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni Koła.

3.      Bierne prawo wyborcze posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Koła, którzy przynależą do Koła co najmniej od jednego semestru.

 

§ 11

  

Członek Koła ma obowiązek:

1)      Postępować zgodnie ze Statutem KUL, Regulaminem studiów KUL, Regulaminem Koła i uchwałami organów Koła;

2)      Dbać o rozwój Koła i brać aktywny udział w jego pracach;

3)      Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Koła;

4)      Znać Regulamin Koła.

 

§ 12

 

1.      Utrata członkostwa następuje na skutek:

1)      Rezygnacji pisemnej złożonej na ręce członka Zarządu;

2)      Utraty praw studenckich;

3)      Prowadzenia działalności sprzecznej z katolickim charakterem Uczelni, celami statutowymi KUL, Regulaminem studiów KUL i Regulaminem Koła;

4)      Wykluczenia przez Zarząd Koła w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w przypadku, gdy istnieją okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 4;

5)      Skreślenia z listy członków Koła w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przez Zarząd Koła w przypadku, gdy członek Koła nie wypełnia obowiązków wynikających z § 11.

2.      Od uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 4, z wyłączeniem  § 8 ust. 4 pkt 2, nie przysługuje żaden odwoławczy środek prawny.

3.      Od uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 1 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 4 pkt 2, przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia. Przepis § 9 ust. 5, ust. 7-14 stosuje się odpowiednio.

 

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Koła

 

§ 13

  

1. Organami Koła są:

1)      Walne Zgromadzenie;

2)      Zarząd;

3)      Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła trwa 1 rok.

 

 

Tytuł I

Walne Zgromadzenie

 

§ 14

  

1.      Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym Koła.

2.      Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Koła z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 1/10 członków Koła.

3.      O miejscu, terminie i przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Koła powiadamia członków Koła niezwłocznie po podjęciu decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednak nie później niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w formie ogłoszeń rozwieszonych na Uczelni.

4.      Obradom przewodniczy Prezes Koła lub upoważniony przez niego członek Zarządu Koła.

 

§ 15

  

1.      Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy na sali obrad zgromadzi się, co najmniej 1/2 członków Koła.

2.      Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dochodzi do skutku z powodu braku kworum, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia nie wcześniej niż 3 dni i nie później niż tydzień od poprzedniej daty Walnego Zgromadzenia, które nie doszło do skutku z powodu braku kworum.

3.      Kworum na Walnym Zgromadzeniu w drugim terminie stanowi liczba członków uczestniczących.

4.      Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

5.      Uchwalanie lub zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Koła.

6.      Projekt zmian w Regulaminie należy wyłożyć w siedzibie Koła co najmniej 7 dni od terminu Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała, o której mowa w ust. 5.

7.      Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1)      Zarządowi;

2)      Komisji Rewizyjnej w zakresie przewidzianym w § 23 ust. 6 pkt 2;

3)      Co najmniej1/10 członków Koła.

8.      Projekt uchwał można składać do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia oraz w trakcie za zgodą przewodniczącego.

 

§ 16

  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)      Uchwalanie Regulaminu Koła i wprowadzanie do niego zmian;

2)      Wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu Koła oraz członków Komisji Rewizyjnej;

3)      Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;

4)      Podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących działalności Koła.

 

 

Tytuł II

Zarząd Koła i Prezes

 

§ 17

  

1.      Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła.

2.      Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1)      Prowadzenie bieżącej działalności Koła;

2)      Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

 

§ 18

  

1.      Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2.      Posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Prezes Koła.

3.      W posiedzeniach Zarządu Koła ma prawo uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w charakterze obserwatora z głosem doradczym.

4.      Zarząd Koła może podejmować uchwały, gdy w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa członków Zarządu.

5.      Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Koła.

 

§ 19

  

1.      W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes i członkowie Zarządu powołani przez Walne Zgromadzenie Koła.

2.      Zarząd Koła liczy 5 członków, w tym: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz Koła i Członek Zarządu.

3.      Prezes Koła desygnuje członków Zarządu zatwierdzanych w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu łącznym.

4.      W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odmowie zatwierdzenia składu Zarządu Koła przedstawionego przez Prezesa Koła, o której mowa w ust. 3, wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, spośród kandydatów przedstawionych przez grupę, co najmniej 5 członków Koła.

5.      W sytuacji przewidzianej w ust. 3 stosuje się odpowiednio przepisy § 21 ust. 4.

6.      Członkowie Zarządu na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarządu dokonują spośród siebie wyboru: Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza Koła i Członka Zarządu.

 

§ 20

  

Prezes Koła:

1)      Kieruje pracami Zarządu Koła;

2)      Reprezentuje Koło wobec władz Uczelni oraz w kontaktach zewnętrznych.

 

§ 21

  

1.      Kandydaturę na Prezesa może zgłosić:

1)      Ustępujący Prezes Koła;

2)      Co najmniej 5 członków Koła.

2.      Członek Koła może poprzeć tylko jedną kandydaturę.

3.      Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Prezesa bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 członków Koła w głosowaniu tajnym.

4.      W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu nie uzyskał on bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli tę samą najmniejszą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, przed kolejną turą głosowania usuwa się nazwiska tych kandydatów.

5.      Jeżeli w wyniku zastosowanej procedury określonej w ust. 3 i 4 nie dojdzie do dokonania wyboru, wybór Prezesa przeprowadza się ponownie.

6.      Prezesem Koła może być tylko student, którego kierunkiem wiodącym jest prawo kanoniczne.

7.      Funkcję Prezesa można sprawować nie dłużej niż przez dwie kadencje.

8.      Kadencja Prezesa rozpoczyna się w dniu wyboru, chyba że co innego postanowiono. Czas trwania kadencji określa § 13 ust. 2. Wybory odbywają się od 1 marca do 31 maja, chyba że zaistnieje sytuacja z § 22 ust. 3.

9.      Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 członków Koła.

10.  Wniosek o odwołanie Prezesa poparty przez co najmniej 1/3 członków Koła, w formie pisemnej kieruje się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

11.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku zwołuje Walne Zgromadzenie, w celu podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 9.

 

§ 22

 

1.      Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu większością głosów w obecności, co najmniej 1/3 członków Koła. Wniosek w tej sprawie może wnieść Prezes Koła lub grupa, co najmniej 15 członków Koła.

2.      W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika lub Członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepis § 19 ust. 3.

3.      Z chwilą odwołania Prezesa Koła ustępuje Zarząd, a Walne Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu. Kadencja tak wybranego Zarządu kończy się w terminie określonym w § 21 ust. 8.

 

 

Tytuł III

Komisja Rewizyjna

 

§ 23

  

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Koła.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych zwykłą większością głosów na Walnym Zgromadzeniu, na którym dokonano wyboru Zarządu Koła. Przepis § 21 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3.      Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej przedstawia Prezes Koła lub grupa, co najmniej 5 członków Koła.

4.      Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

5.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

1)      Kieruje pracami Komisji;

2)      Reprezentuje Komisję wobec Zarządu.

6.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      Przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu oraz ocena jej zgodności z Regulaminem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu;

2)      Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

7.      Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do:

1)      Przedstawiania sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu;

2)      Prowadzenia dokumentacji z jej działalności.

8.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

9.      Członek Komisji Rewizyjnej nie może być równocześnie członkiem Zarządu Koła.

10.  W razie rażących uchybień w działalności, Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności 1/2 członków Koła

11.  Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej może składać grupa co najmniej 10 członków Koła.

12.  Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 członków Koła.

13.  Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poparty przez co najmniej 10 członków Koła, w formie pisemnej kieruje się do Prezesa Koła.

14.  Prezes Koła w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku zwołuje Walne Zgromadzenie, w celu podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 12.

15.  Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie może odwołać członka Komisji Rewizyjnej większością głosów w obecności, co najmniej 1/3 członków Koła. Wniosek w tej sprawie może wnieść Prezes Koła, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub grupa, co najmniej 10 członków Koła.

16.  W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepis § 23 ust. 3.

17.  Z chwilą odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ustępuje cała Komisja Rewizyjna, a Walne Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyboru nowej.

 

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

 

§ 24

  

1.      Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej 2/3 członków Koła.

2.      Rozwiązanie Koła może nastąpić również na skutek uchwały Senatu Akademickiego KUL.

 

§ 25

  

Interpretacja przepisów Regulaminu należy do Walnego Zgromadzenia

 

§ 26

  

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od uchwalenia[1].

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 20 grudnia 2007 roku uchwałą nr 672/IV/3.

Autor: Przemysław Orzeł
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2013, godz. 22:43 - Magdalena Tuszyńska