„Roczniki Humanistyczne”, z. 7, seria Słowianoznawstwo to część wielozeszytowego recenzowanego czasopisma naukowego. Zeszyt jest skoncentrowany na tematyce slawistycznej i ukazuje się od 1986 roku.

Zamieszczane są w nim artykuły i materiały źródłowe dotyczące literatur oraz języków słowiańskich, a także historii i kultury obszaru Słowiańszczyzny. Do druku przyjmowane są również recenzje, omówienia i sprawozdania.

 

„Roczniki Humanistyczne”, według komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26.01.2017 (Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016), znajdują się w części C listy czasopism punktowanych, a publikacja w naszym piśmie jest oceniana na 15 pkt.

 

Redaktor naczelny – Dariusz Skórczewski (KUL)

Sekretarz – Monika Sidor (KUL)

 

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naukowy zeszytu – Anna Woźniak (KUL)

Sekretarz – Monika Sidor (KUL)

 

Jan Sergiusz Gajek MIC (członek honorowy), Witold Kłobuk (KUL), Maria Mocarz-Kleindienst (KUL), Jan Orłowski (UMCS), Ludmiła Sproge (University of Latvia), Beata Siwek (KUL), Wiktoria Zacharowa (Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University)

 

RADA NAUKOWA

Przewodniczący – Adam Bezwiński (UKW)

Iryna Bahdanowicz (Belarusian State University), Irina Biełobrowcewa (Tallinn University), Olga Demidowa (Pushkin Leningrad State University), Ałła Graczowa (Russian Academy of Sciences), Bronisław Kodzis (UO), Stefan Kozak (UW), Aleksiej Lubomudrow (Russian Academy of Sciences), Łukasz Skupejko (Shevchenko Institute of Literature), Lucjan Suchanek (UJ)

 

„Roczniki Humanistyczne” są indeksowane w bazach: BazHum, CEEOL, CEJSH, Clarivate Analytics – Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection), ERIH Plus, Index Copernicus, POL-index

 

Kontakt

Monika Sidor, e-mail: monika.sidor@kul.pl,

http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/user/register

 

Pełnotekstowa wersja elektroniczna pisma:

http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/index

 

Informacje dla autorów

 

Spis treści za lata 1986-2011

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2020, godz. 19:06 - Marcin Cybulski