Roczniki Humanistyczne TN KUL - Seria: Słowianoznawstwo z.7

Spis treści wszystkich roczników (opracowanie: Witold Kołbuk)

 

Tom XXXIV 1986

Jadwiga Szędzielorz, Dymitr Mierieżkowski – zapomniany rosyjski pisarz religijny, s. 7-19;

Maria Cymborska-Leboda, W kręgu rosyjskiej refleksji teatralnej początku XX wieku: Wiaczesława Iwanowa i Andrieja Biełego koncepcje misterium, s. 21-42;

Katarzyna Makowiecka, Mikołaj Zabołocki i Mikołaj Fiodorow, s. 43-51;

Włodzimierz Mokry, Naród i kwestia ukraińskiej odrębności narodowej w rozumieniu przedstawicieli „Ruskiej Trójcy”, s. 53-85;

Franciszek Sielicki, Aspekty religijne w recepcji Lwa Tołstoja i innych dziewiętnastowiecznych pisarzy rosyjskich w Polsce międzywojennej, s. 87-98;

Maria Kunowska-Porębna, Chełmskie czasopisma prawosławne przełomu XIX i XX w., s. 99-108;

Maria Barbara Styk, Stanisławski i Maeterlinck, s. 109-117.

 

Tom XXXV 1987

Anna Radzik, Ze studiów nad rosyjską frazeologią biblijną, s. 5-17;

Aleksandra Hnatiuk Z zagadnień poetyki ukraińskich kolęd ludowych, s. 19-38;

Kazimierz Prus, Od świadomości antycznej do sacrum (nad liryką Fiodora Tiutczewa), s. 39-63;

Irena Fijałkowska-Janiak, Płeć – Chrystus – Śmierć. Obsesje Wasyla Rozanowa, s. 65-82;

Zbigniew Maciejewski, Czas w powieści autobiograficznej neorealistów rosyjskich (Problem dystansu i horyzontu czasowego narracji), s. 83-101;

Krystyna-Pietrzycka-Bohosiewicz, „Opętani ideą”. Motywy filozofii „wspólnego czynu” Mikołaja Fiodorowa w prozie Andrzeja Płatonowa, s. 103-119;

Anna Mańko, Czy uczyć i jak uczyć języka rosyjskiego w uczelni katolickiej?, s. 121-130;

Magdalena Jahn, Czy i jak uczyć języka rosyjskiego w uczelniach katolickich?, s. 131-134.

 

Tom XXXVI 1988

Michał Łesiów, Wschodniosłowiańskie nazewnictwo osobowe po 988 roku i jego wpływ na antroponimikę krajów sąsiednich, s. 7-15;

Zofia Abramowicz, Religia a wybór imienia. Imiona ludności wyznania prawosławnego na Białostocczyźnie w latach 1915-1939, s. 17-32;

Eugeniusz Iwaniec, Język i piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie w kulturze staroobrzędowców na ziemiach polskich, s. 33-43;

Jerzy Reichan, Wyraz kutia w gwarach polskich, s. 45-56;

Magdalena Jahn, Odzwierciedlenie zwyczajów chrześcijańskich w słownictwie języka rosyjskiego, s. 57-66;

Marian Jurkowski, Leksyka sakralna w poezji Tarasa Szewczenki, s. 67-79;

Henryk Suszko, Sprawy wyznaniowe w Latopisie husiatyńskim, s. 81-92;

Janina Wołczukowa, Zakonnicy jako nauczyciele języka rosyjskiego w szkołach Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1787-1832, s. 93-114;

Bogumił Rogalski, Wpływy kultury bizantyjsko-ruskiej na urbanistykę pogranicza polsko-ruskiego, s. 115-134;

 

Tom XXXVII/XXXVIII 1989/1990

Rosja i Rosjanie wobec chrześcijańskiej kultury Europy Zachodniej

Franciszek Sielicki, Borys Szeremietiew (1652-1719) - pierwszy filokatolik rosyjski, s. 7-25;

Bogusław Mucha, Zinaidy Wołkońskiej droga do katolicyzmu, s. 27-37;

Kazimiera Lis, Rosja-Europa w twórczości Włodzimierza Odojewskiego, s. 39-50;

Adam Bezwiński, Słowianofile: katolicyzm i Europa, s. 51-61;

Andrzej Lazari, „Poczwiennicy” wobec chrześcijaństwa zachodniego, s. 63-72;

Marek Styczyński, Między uznaniem a filozofią: Bierdiajew w Paryżu, s, 73-82;

Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski

Franciszek Sielicki, Z praktyki tłumaczeniowej ze staroruszczyzny, s. 83-94;

Ewa Siatkowska, Z problematyki słowiańskich przekładów Ewangelii, s. 95-105;

Iryda Grek-Pabisowa, Irena Maryniakowa, Z zagadnień leksyki religijnej w słownikach rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich, s. 107-116;

Wojciech Chlebda, Nad projektem dwujęzycznego słownika frazemów biblijnych, s. 117-128.

 

Tom XXXIX/XL 1991-1992

Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski

Juliusz Zychowicz, Niektóre problemy z dziedziny przekładu wschodniosłowiańskich tekstów religijnych, s. 9-12;

Magdalena Jahn, Na marginesie tłumaczenia, na język rosyjski wypowiedzi filozoficzno-religijnej, s. 13-15;

Ryszard Łużny, Hymn Akatyst na warsztacie polskiego tłumacza, s. 17-22;

Ewa Wasilewska, Problem przekładu Pochwał Klemensa Ochrydzkiego na przykładzie Pochwały Klemensa Papieża, s. 23-38;

Artykuły

Ryszard Łużny, Z badań nad rosyjską ludową pieśnią religijną, s. 39-55;

Eliza Małek, Ahaswer w twórczej interpretacji rosyjskich romantyków, s. 57-72;

Danuta Piwowarska, Motywy biblijne w liryce Afanasija Feta, s. 73-85;

Eligiusz Przechodzki, Mickiewicz-towiańczyk w rosyjskiej opinii społeczno-literackiej do roku 1917, s. 87-105;

Aleksandra Stankowicz, Grupy literackie w życiu kulturalnym Jugosławii w okresie międzywojennym, s. 107-118;

Janusz Kania, Zagadnienie łączności Cerkwi oraz stosunków państwa ruskiego z Rzymem do początku XII wieku, s. 119-142;

Antoni Mironowicz, Księga metrykalna z lat 1751-1767 prawosławnej parafii rybołowskiej jako źródło do dziejów parafii i okolic, s. 143-152;

Witold Kołbuk, Obraz stanu prawosławnej diecezji wołyńskiej na przełomie XIX i XX wieku na podstawie „Opisu diecezji” Mikołaja Teodorowicza, s. 153-165.

 

Tom XLI 1993

Bolesław Kumor, Unia użhorodzka na Zakarpaciu (1646), s. 7-12;

Witold Kołbuk, Unia brzeska w dziewiętnastowiecznej historiografii polskiej, s. 13-21;

Janusz Kania, Unickie studium seminaryjne w Chełmie w drugiej połowie XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku, s. 23-58;

Mirosław Filipowicz, Edward Likowski jako historyk Kościoła unickiego (komunikat), s. 59-63;

Nadzieja Panasiuk, Unia brzeska w historycznej relacji Kroniki barkałabowskiej, s. 65-74;

Ryszard Łużny, Autorzy staropolscy o Wschodzie bizantyńsko-słowiańskim, s. 75-87;

Jan Orłowski, Walka z katolicyzmem w piśmiennictwie moskiewskim początku XVII wieku, s. 89-98;

Maria Kunowska-Porębna, Unia i unici w świetle „Chołmsko-Warszawskogo Jeparchialnogo Wiestnika”, s. 99-115;

Maria Barbara Styk, Unici podlascy w dramacie Bohaterowie wiary ks. Mariana Stefanowskiego, s. 117-124;

Franciszek Sielicki, Aspekty religijne w recepcji rosyjskich pisarzy emigracyjnych w Polsce międzywojennej, s. 125-139;

Bazyli Białokozowicz, Józef Czapski wobec Lwa Tołstoja, s. 141-162;

Jerzy Traczuk, Z dziejów białoruskiej prasy literackiej do traktatu ryskiego, s. 163-172;

Jan Orłowski, Kwestia polska w rosyjskiej myśli chrześcijańskiej (od Czaadajewa do Bierdiajewa), s. 173-191;

Zbigniew Maciejewski, Iwana Wolnowa Powiest’ o dniach mojej żyzni. Między naturalizmem i symbolizmem, s. 193-208;

Katarzyna Dybel, Rola i miejsce kobiety w Iwanowowskim systemie organizacji Civitatis Dei, s. 209-220;

Ryszard Łużny, Podróż-wędrówka jako zasada kompozycyjna epiki ludowej Słowian wschodnich, s. 221-233;

Helena Duć-Fajfer, Sacrum we współczesnej poezji łemkowskiej, s. 235-260.

 

 

Tom XLII 1994

Wczoraj, dziś i jutro studiów i badań słowianoznawczych w środowisku lubelskim

Ryszard Łużny, Studia i badania słowianoznawcze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, s. 13-32;

Michał Łesiów, Gwary ukraińskie makroregionu lubelskiego. Z historii badań naukowych, s. 33-43;

Jan Orłowski, Slavica w prasie lubelskiej lat 1905-1914, s. 45-62;

Witold Kowalczyk, Literaturoznawstwo rusycystyczne na UMCS w Lublinie, s. 63-78;

Feliks Czyżewski, Michał Sajewicz, Z historii badań dialektograficznych nad gwarami ukraińskimi Pobuża, s. 79-93;

Aleksandra Stankowicz, Zainteresowania slawistyczne Jerzego Pogonowskiego i jego związki z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, s. 95-101;

Artykuły

Anna Woźniak, „Święta Ruś” czyli fenomen „russkaja religioznost’” w ujęciu Aleksego Riemizowa, s. 103-126;

Jerzy Kapuścik, Leonid Andriejew w kręgu symboliki i mitologii biblijnej, s. 127-150;

Ryszard Łużny, Jeszcze jedna „Opowieść o Kitieżu, grodzie niewidzialnym”, s. 151-166;

Helena Smorczewska, Bóg – człowiek – naród. Z obserwacji nad problematyką religijną w poezji Teofana Prokopowicza, s. 167-183;

Helena Duć-Fajfer, Główne nurty współczesnej poezji łemkowskiej, s. 185-200;

Anna Roszkowska, Mądremu biada Aleksandra Gribojedowa w interpretacji polskich tłumaczy w XIX wieku, s. 201-231;

Recenzje

Adam B u j a k, [Album], Ruś. Tysiąc lat chrześcijaństwa, Warszawa: Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, 1990, ss. 320 [rec.: Bazyli Białokozowicz], s. 233-245;

Materiały

Mirosława Kawecka, Z badań nad obrzędowością głównych świat dorocznych we wsiach Mokre i Morochów (Sanoczczyzna), s. 247-257.

 

Tom XLIII 1995

Ewa Siatkowska, Tradycja i dynamizm współczesnych przekładów Biblii na polski, czeski i górnołużycki, s. 11-19;

Urszula Dzika, Paralelizmy w tłumaczeniach psalmów ufności na język polski i rosyjski, s. 21-27;

Franciszek Sielicki, Przekłady rusko-polskie i polsko-ruskie w XV wieku, s. 29-32;

Aleksander Naumow, Czy język jest konfesyjny? Uwagi przy przekładaniu Franciszka Skoryny, s. 33-41;

Ryszard Łużny, Jak przekładać rosyjską ludową prozę legendowo-podaniową? Z doświadczeń warsztatowych tłumacza „bajek religijnych”, s. 43-54;

Wacława Maria Korzyn, Leksyka katolicka we współczesnym języku rosyjskim. Uwagi tłumacza, s. 55-73;

Magdalena Jahn, Elementy słownictwa kościelnego i cerkiewnego w najnowszych przekładach polskich i rosyjskich tekstów religijnych, s. 75-81;

Tadeusz Borucki, Refleksje o prezentacji leksyki religijnej na lektoracie języka rosyjskiego w seminarium duchownym, s. 83-90;

Bohdan Łazarczyk, Jaka translatoryka? Uwagi i propozycje dotyczące profilu zajęć przekładoznawczych na filologii wschodniosłowiańskiej UJ. S. 91-96;

Elżbieta i Witold Kowalczykowie, Z doświadczeń przekładu polskich tekstów religijnych na język rosyjski (Na materiale ekumenicznej oazy rodzin ruchu Światło-Życie, Moskwa-Rakowo, VII 1993), s. 97-107;

Eleonora Różańska-Kokszarowa, Z doświadczeń i rozterek tłumacza tekstów religijnych z języka polskiego na rosyjski i ukraiński, s. 109-120;

Leszek Mikrut, Hiob Karola Wojtyły na Krymie, s. 121-123;

Ryszard Łużny, Z doświadczeń, przemyśleń oraz możliwości i zamiarów tłumaczy słowiańskich tekstów religijnych, s. 125-129;

Nad tekstami Jana Pawła II – papieża Słowianina

Ryszard Łużny, Podróż-pielgrzymka papieża do krajów nadbałtyckich oraz jej słowiańskie aspekty, s. 133-142;

Aleksandra Stankowicz, Jan Paweł II wobec konfliktu bałkańskiego. Wokół pielgrzymki-wizyty papieża w byłej Jugosławii, s. 143-150;

Artykuły

Aleksander Naumow, Siedemnastowieczne trawestacje cerkiewnosłowiańskich tekstów liturgicznych, s. 151-163;

Helena Smorczewska, Poezja Teofana Prokopowicza a poetyka baroku. W kręgu alegorii, s. 165-175;

Grzegorz Przebinda, „Bizantyjski” estetyzm Konstantego Leontjewa, s. 177-196;

Jan Orłowski, Sakralizowany świat poezji Daniela Andriejewa, s. 197-211;

Katarzyna Makowiecka, Groteska i świętość, s. 213-226;

Witold Kowalczyk, Profesor Tadeusz Kołakowski jako badacz sacrum w literaturze rosyjskiej, s. 227-237.

 

Tom XLIV 1996

Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich

Ludmiła A. Jankowska, Latopis religijny św. Dymitra Rostowskiego wobec biblijnej historiografii protestanckiej (Chronologia Jana Funcka i inne źródła), s. 7- 35;

Urszula Cierniak, Biblia a oblicze grzechu w literaturze staroobrzędowców, s. 37-49;

Ryszard Łużny, Pisarze baroku wschodniosłowiańskiego oraz ich biblijne lektury, s. 51-69;

Aleksander Naumow, Liturgiczny wizerunek arcybiskupa Jozafata (Kuncewicza) – wzorce biblijne, s. 71-80;

Jarosława Koniewa, Біблійні образи в українському фольклорі, s. 81-89;

Oleg Marczenko, Библейская герменевтика у Григория Сковороды, s. 91-106;

Iryna Betko, Сад божественных песней Григорія Сковороди і українська релігійно-філософська поезія XIX – початку XX століття, s. 107-128;

Jewhen Nachlik, Біблія в перекладах Пантелеймона Куліша, s. 129-144;

Mirosława Kawecka, Iwan Neczuj-Łewycki jako tłumacz Biblii, s. 145-149;

Roman Mnich, Библейская символика в поэзии XX века, s. 151-161;

Lubomyr Puszak, Біблія на сторінках Історії української літератури Михайла Возняка (Методологічний аспект), s. 163-171;

Oksana Nachlik, Бiблiйні образи i мотиви в поезії та есеїстицї Євгена Маланюка, s. 173-186;

Oksana Weretiuk, Мотив гетсиманського саду (I. Багряний, У. Самчук), s. 187-197;

Zenon Huzar, Україна на полях нового заповіту (маленький есей на підступах до теми), s.199-204;

Nad tekstami Jana Pawła II – papieża Słowianina

Jelena Sudariewa, Призывающие тишину (образные сближения в поэзии папы римского Иоанна Павла II – Кароля Войтылы и архиепископа Иоанна Сан-Францисского – Шаховского), s. 205-214;

Rozprawy – studia – artykuły

Franciszek Sielicki, Polsko-ruskie stosunki wyznaniowe w XV wieku, s. 215-230;

Józef Kuffel, Znaczenie działalności piśmienniczej św. Paisjusza Wieliczkowskiego (1722-1794) dla odnowy i rozwoju rosyjskiej myśli religijnej, s. 231-251;

Jan Orłowski, Religijność utajona (o poezji Anny Barkowej), s. 253-266;

Anna Woźniak, „Russkij inok”, czyli o monastycyzmie w prozie Aleksego Riemizowa, s. 267-283;

Joanna Tarkowska, Rzeczywistość łagrowa w twórczości Vadima Delaunay’a. Sacrum w kręgu profanum, s. 285-297;

Witold Kołbuk, Galicyjski episkopat greckokatolicki wobec Polaków i kultury polskiej, s. 299-316.

 

Tom XLV/XLVI 1997/1998

Anna Woźniak, Profesor Ryszard Łużny. W siedemdziesięciolecie urodzin, s. 7-13;

Witold Kołbuk, Moje spotkania z Profesorem Ryszardem Łużnym, s. 15-18;

Jarosław Hryckowian, Dawne piśmiennictwo ukraińskie w świetle badań Ryszarda Łużnego, s. 19-26;

Słowiańszczyzna Wschodnia i pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie jako obszar dialogu kultur

Helena Smorczewska, Teofana Prokopowicza metafrazy psalmów, s. 27-40;

Jan Orłowski, Motyw ewangeliczny w Grzesznicy Aleksego Tołstoja. Polskie echa poematu, s. 41-51;

Bogusław Mucha, Motywy starotestamentowe w malarstwie rosyjskim pierwszej połowy XIX wieku, s. 53-65;

Grzegorz Przebinda, Piotr Czaadajew – ojciec prowidencjonalizmu w Rosji, s. 67-89;

Roman Mnich, Библейская скмволика в поэтическом произведении (проблемы и методология интерпретации), s. 91-105;

Lubomyr Puszak, Святе Письмо в методологіческому полі Історії украінскої літератури Михайла Грушевського, s. 107-117;

Mirosława Kawecka, Nowela Mykoły Chwylowego Ja (romantyka). Z badań nad sacrum w literaturze ukraińskiej, s. 119-128;

Nad tekstami Jana Pawła II – papieża Słowianina

Ryszard Łużny, O religii i konfesji jako czynnikach identyfikacji etniczno-kulturowej – na sympozjum słowianoznawczym w Castel Gandolfo w sierpniu 1996 roku, s. 129-144;

Aleksandra Stankowicz, Słowiańszczyzna południowa na sympozjum Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji, mitów i fobii kulturowych. Zjednoczenie Europy a problemy słowiańskie. Castel Gandolfo 1996, s. 145-148;

Stanisław Dzedzic, „Pieśń polskim i słowiańskim duchem przepojona” o juveniliach literackich Karola Wojtyły, s. 149-160;

Aleksandra Stankowicz, Jan Paweł II wśród Słoweńców, s. 161-168;

15 lat ośrodka slawistycznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Dyskusja panelowa na temat kondycji obecnej i perspektyw na przyszłość Sekcji Slawistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Ryszard Łużny, Zagajenie dyskusji (Dlaczego nie należy ograniczać studium filologii wschodniosłowiańskiej do jednego tylko „etnicznego” kierunku specjalizacyjnego?), s. 169-173;

Witold Kołbuk, Głos w dyskusji na temat przyszłości Slawistyki w KUL-u, s. 173-175;

Aleksandra Stankowicz, Perspektywy Slawistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, s. 175-177;

Mirosława Kawecka, Głos w dyskusji, s. 177-178;

Michał Łesiów, Rozwój językoznawstwa slawistycznego w Lublinie, s. 178-191

Feliks Czyżewski, Slawistyka Lubelska – głos w dyskusji w związku z artykułem prof. Michała Łesiowa Rozwój językoznawstwa slawistycznego w Lublinie, s. 191-194;

Artykuły – studia

Anna Woźniak, Marzana – Kostroma – Kupała w obrzędowości polskiej i wschodniosłowiańskiej, s. 195-202;

Iwona Rzepnikowska, Z zagadnień tłumaczenia rosyjskich tekstów folklorystycznych (na materiale polskich przekładów ludowej bajki magicznej), s. 203-222;

Wiktor Humeniuk, Творча еволюція Винниченка-драматурга, s. 223-238

Witold Kołbuk, Skutki carskiego ukazu tolerancyjnego z 1905 r. na ziemi chełmsko-podlaskiej, s. 239-249;

Materiały

Wacława Maria Korzyn, Ojciec Aleksander Mień a Biblia, s. 251-262;

O. Aleksander Mień, Biblia a literatura rosyjska XIX wieku, s. 263-274.

 

Tom XLVII 1999

Słowianie wobec wyzwań jednoczącej się Europy

Anna Woźniak, Rosja-Europa, czyli antybizantynizm i bizantynizm. Z dziejów mitu narodowego w Rosji XIX wieku, s. 7-24;

Małgorzata Matecka, Estetyczno-programowe tradycje romantycznej muzyki europejskiej we wczesnej twórczości Aleksandra Skriabina, s. 25-38;

Katarzyna Makowiecka, Rosjanie i literacka ponowoczesność, s. 39-50;

Antoni Giza, Droga do polsko-ukraińskiego pojednania, s. 51-56;

Zdeno Dobrik, O Kollarovej interpretacii vzt’ahov Slovanov a Nemcov, s. 57-61;

Martin Golema, Štur a Launer – konflikt vizii Slovanstva, s. 63-71;

Ivan Jančovič, Tatarkova vizia zmyslu, s. 73-81;

Barbara Czapik-Lityńska, Z problemów rozwoju idei wolności i idei integracji w kulturze Serbów i Chorwatów, s. 83-90;

Tomasz Czapik, Tożsamość narodowa i tożsamość ponadnarodowa – z perspektywy chorwackiej. O potrzebie narodowego domu i konieczności europejskiej integracji, s. 91-99;

Aleksandra Stankowicz, Między bośniackim narodem a społecznością bośniackiego regionu kulturowego. Problem tożsamości bośniackiej w perspektywie integracji europejskiej. Komunikat, s. 101-106;

Studia i artykuły

Witold Kołbuk, Z dziejów patronatu w Cerkwi unickiej, s. 107-118;

Michał Sajewicz, Obrzęd Kupały na Białorusi, s. 119-130;

Barbara Perczyńska, Funkcjonowanie frazeologizmów o znaczeniu związanym z religia chrześcijańską w najstarszych ruskich zabytkach hagiograficznych, s. 131-139;

Jan Sienkiewicz, Przysłówki odzaimkowe z sufiksem –amo w języku rosyjskim w drugiej połowie XVII wieku, s. 141-147;

Dagmara Fryzowicz, Деякі мовні особливості п’єси Івана Котляревського Наталка Полтавка, s. 151-161;

Recenzje i materiały

Sacrum w literaturach słowiańskich, red. Jan Gotfryd, Piotr Nowaczyński, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997, ss. 456 [rec: Monika Grygiel], s. 163-167;

Izabella M a l e j, Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, Slavia Wratislaviensia XCVII, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, ss. 139 [rec: Małgorzata Matecka], s. 168-170.

 

Tom XLVIII/XLIX 2000/2001

Ryszard Łużny wobec nauczania Jana Pawła II

Jan Orłowski, Myśl słowiańska Jana Pawła II w pracach Ryszarda Łużnego, s. 7-16;

Aleksandra Stankowicz, Ryszard Łużny o Jana Pawłowym nauczaniu Słowian, s. 17-25;

Grzegorz Przebinda, Profesor Ryszard Łużny wobec ekumenizmu Jana Pawła II, s. 27-37;

Problematyka słowianoznawcza w badaniach Ryszarda Łużnego

Witold Kowalczyk, Profesor Ryszard Łużny jako badacz literatury rosyjskiej XVIII wieku, s. 39-50;

Danuta Piwowarska, Ryszard Łużny jako puszkinolog, s. 51-60;

Anna Gildner, Profesora Łużnego prace o utopii, s. 61-69;

Helena Duć-Fajfer, Dorobek folklorystyczny Profesora Ryszarda Łużnego, s. 71-84;

Anna Woźniak, Ryszarda Łużnego tłumaczenie tekstów literatury rusko-religijnej, s. 85-104;

Jan Wawrzyńczyk, Wkład Profesora Ryszarda Łużnego do leksykografii rosyjsko-polskiej, s. 105-109;

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Ryszard Łużny jako badacz twórczości Stanisława Vincenza, s. 111-119;

Bazyli Białokozowicz, Ryszard Łużny i olsztyńskie „Acta Polono-Ruthenica”, s. 121-136;

Słowianie Wschodni: sacrum – literatura - język

Hanna Kowalska, Jak mówić o kulturze średniowiecza?, s. 137-143;

Halina Wątróbska, Pateryk Kijowsko-Pieczerski z XVIII wieku nieznany i odmienny (ze zbiorów Katedry Slawistyki UG sygn. III 1 S), s. 145-160;

Евгений A. Kocтюхин, Христианские мотивы в восточнославянском детском фольклоре, s. 161-174;

Wacława Maria Korzyn, Śmierć w przysłowiach rosyjskich, s. 175-191;

Monika Grygiel, Poeta i poezja – wybrane wyznaczniki sacrum w twórczości Brodskiego, s. 193-200;

Mirosława Kawecka, Świat religijnych przeżyć bohaterów Iwana Neczuja-Łewyckiego, s. 201-214;

Jerzy Traczuk, Poezja „Z ojczystych niw” Andreja Ziazuli (właśc. Alaksandra Astramowicza), s. 215-224;

Witold Kołbuk, Przyczyny trudności ukraińskiej oświaty elementarnej w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku, s. 225-235;

Janusz Kania, Doktrynalne uwarunkowania tożsamości Kościoła prawosławnego w Polsce międzywojennej, s. 237-248;

Michał Łesiów, Z badań nad ukraińską terminologią religijno-eklezjologiczną, s. 250-260;

Krystyna Szcześniak, „Złote abecadło” w kancjonale ewangelickim z poczatku XIX wieku, s. 261-277;

Jarosław Karzarnowicz, „Czas wieczny” a czas gramatyczny. Formy czasowe w cerkiewno-słowiańskich przekładach psalmu I, s. 279-287;

Галина Нуцковська, Лексика пастырських послань Митрополита Андрея Шептицького, s. 289-299;

Aneks

Jan Orłowski, Ryszard Łużny jako inicjator zmian programowych w badaniach literatur wschodniosłowiańskich (szkic do portretu uczonego), s. 301-312;

Michał Łesiów, Z korespondencji Ryszarda Łużnego, s. 313-315.

 

Tom L 2002

Studia i artykuły

Leszek Moszyński, Problem rytu mszalnego arcybiskupa Metodego, s. 5-20;

Monika Żydek, Rosja a „Święta Ruś”. Obraz ojczyzny w twórczości prozaików pierwszej fali emigracji rosyjskiej, s. 21-30;

Роман Мних, „Там впереди не могила, a таинственной лестницы взлет”: мистическое sacrum в поэтике Анны Ахматовой, s. 31-52;

Anna Woźniak, Скоморошеский глум в прозе Абрама Терца, s. 53-71;

Олег Марченко, О cвященнике Александре Ельчанинове и его Записях, s. 73-86;

Albert Nowacki, Проблематика памфлета Миколы Хвильового, s. 87-96;

Beata Siwek, Dom i poetycka bezdomność w poezji Białowieżan, s. 97-108;

Jerzy Traczuk, Sacrum w białoruskiej poezji emigracyjnej w Stanach Zjednoczonych na przykładzie twórczości Natalii Arsieńniewej, s. 109-118;

Сяргей Кавалёў, Шматмоўная літаратура вялікага княствa літоўскага як агульная спадчына народаў сярэдне-ўсходняй Еўропы (На прыкладзе верша A. Baляна Да Палякаў i да Літвы), s. 119-128;

Maria Mocarz, Прагматические acпекты перевода специальных текстов, s.130-137;

Materiały i recenzje

Aleksander Barszczewski, Idee służenia Bogu i wartościom chrześcijańskim w Pamiętniku białoruskiego księdza-poety Kazimira Swajaka, s. 139-145;

Anna Woźniak, Żeńskie istoty mityczne w folklorze polskim i białoruskim, s. 146-157;

Lucjan S u c h a n e k, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość, gnijący Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999 [rec.: Małgorzata Kaczor], s. 158-162;

Jerzy K a p u ś c i k, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 266 [rec.: Małgorzata Matecka], s. 162-166;

Literatura – mit – sacrum – kultura, red. Maria Cymborska-Leboda i Witold Kowalczyk, Lublin: „Rossica Lublinensia I”, 2000, ss. 171 [rec.: Monika Żydek], s. 167-171;

Slawistyczny tryptyk: Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów, red. Maria Bobrownicka, Lucjan Suchanek, Franciszek Ziejka, Kraków: Universitas 1997, ss. 416; Słowianie wobec integracji Europy, red. Maria Bobrownicka, Kraków: Universitas 1998, ss. 230; Język a tożsamość narodowa. Slavica, red. Maria Bobrownicka, Kraków: Universitas 2000, ss. 256 [rec.: Halina Michalska], s 171-180;

Ivan Č o l o v i č, Polityka symboli, przeł. Magdalena Petryńska, Kraków: Universitas 2001, ss. 312 [rec.: Aleksandra Stankowicz], s. 180-183;

Studia z historii literatury i kultury Słowian, red. Barbara Czapik-Lityńska, Zdzisław Darasz, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000, ss. 192 [rec.: Aleksandra Stankowicz], s. 183-189.

 

Tom LI 2003

Artykuły

Witold Kołbuk, Mniejszość rosyjska w Polsce międzywojennej – zmarginalizowana społeczność, s. 5-25;

Monika Żydek, Kategoria pamięci w emigracyjnej prozie Borysa Zajcewa, s. 27-42;

Аллa М. Грачева, Так говорил Владимир Санин. Руское ницшеанство сквозь призму романов М. П. Арцыбашева, s. 43-51;

Jan Orłowski, Walery Briusow na Ziemi Lubelskiej, s. 53-62;

Светлана В. Шешунова, Колесо и крест в Красном Колесе A. И. Солженицына, s. 63-76;

Monika Grygiel, Człowiek jako podstawowa wartość poetycka wczesnej twórczości Josifa Brodskiego, s. 77-89;

Albert Nowacki, Ukraińskie środowisko literackie w latach 20. XX wieku, s. 91-105;

Наталя Русецкая, Паэзія Ф. У. Радзівіл у літаратурнай культуры Барока на Беларусі, s. 107-115;

Сяргей Кавалёў, Жанравая, спецыфіка і палітычны падтэкст „Ляманту няшчаснага Рыгора Осціка” (1580), s. 117-130;

Бэата Сівэк, Свет лірычных мініяцюр Змітрака Бядулі, s. 131-139;

Nina Barszczewska, Walka o język ojczysty w zyciu religijnym i Białoruska Autokefaliczną Cerkiew Prawosławną (w ujęciu emigracji białoruskiej), s. 141-152;

Jan Sienkiewicz, Przysłówki z formantem пo-...oму (ему) w języku rosyjskim drugiej połowy XVII wieku, s. 153-161;

Tatiana Kołodyńska, Procesy fonetyczne w ukraińskich gwarach nadsańskich, s. 163-170;

Dagmara Nowacka, Język sztuki Iwana Witoszyńskiego Kozak i ochotnyk – opis wybranych właściwości fonetycznych, s. 171-181;

In memoriam

Jan Orłowski, Anna Woźniak, Wspomnienie o działalności Profesora Ryszarda Łużnego w KUL, s. 183-187;

Jan Orłowski, Chrześcijańskie tradycje literatury rosyjskiej w badaniach Ryszarda Łużnego, s. 188-195;

Recenzje i sprawozdania

Izabella M a l e j, Syndrom budy jarmarcznej, czyli symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady (A. Błok i A. Bieły), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, ss. 221 [rec.: Małgorzata Matecka], s. 197-200;

Олег М и х a й л o в, Жизнь Бунина. „Лишь слову жизнь дана...”, Москва: Центрограф, 2002, ss. 502 [rec.: Monika Żydek], s. 200-204;

XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie. 15-21 sierpnia 2003 roku [Anna Woźniak], s. 204-210.

 

Tom LII 2004

Artykuły

Olga Osadczy, Dwuwiara. Synkretyzm chrześcijańsko-pogański w kulturze Słowiańszczyzny wschodniej, s. 5-21;

Вера Белоусова, „Несвоевременный мыслитель” (К вопросу oспецифике мышления В. Розанова), s. 23-32;

Piotr Przesmycki, Idea bogoczłowieczeństwa w twórczości Mikołaja Bierdiajewa, s. 33-50;

Jan Orłowski, Poemat Chrystus Tatiany Szczepkiny-Kupernik, s. 51-60;

Monika Grygiel, Biblijne motywy chrystologiczne we wczesnej poezji Josifa Brodskiego, s. 61-75;

Monika Sidor, Tradycja religijna w utworach emigracyjnych Iwana Szmielowa (Rok Pański, Pielgrzymka), s. 77-91;

Anna Wrońska, Простір міста в поезії Богдана-Ігора Антонича, s. 93-104;

Сяргей Кавалёў, Паэзія ў Вялікім Княстве Літоўскім сярэдзіны XVI ст., s. 105-117;

Аксана Кузьмянок, Эвалюцыя вобраза Кастуся Каліноўскага ў беларусскай літаратуры, s. 119-130;

Jan Sienkiewicz, Przysłówki odimiesłowowe w języku rosyjskim drugiej połowy XVII wieku, s. 131-143;

Danuta Tanaś, O technikach skojarzeniowych w nauczaniu leksyki, s. 145-152;

Recenzje i sprawozdania

Janina S a ł a j c z y k o w a, Prozaicy pierwszej fali emigracji rosyjskiej 1920-1940, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2003, ss. 212 [rec.: Małgorzata Matecka], s. 153-158;

Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, t. V, Łódź: Ibidem 2003, ss. 412 [rec.: Monika Sidor], s. 158-163;

Terminologia tłumaczeniowa, red. J. Delisle, H. Lee-Jahnke, M. Cormier, przeklad i adaptacja T. Tomaszkiewicz, Poznań 2004, ss. 160 [Maria Mocarz], s. 164-166.

Nina B a r s z c z e w s k a, Emigracja białoruska w obronie języka ojczystego, Warszawa 2004, ss. 368 [Agata Wawryszczuk], s. 166-170.

Monika S i d o r, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Русская словестность и православие” (Moskwa, 13-15 października 2004 roku), s. 170-173.

 

Tom LIII 2005

Biografia Profesora Aleksandra Barszczewskiego, s. 9-10

Wykaz publikacji Profesora Aleksandra Barszczewskiego, s. 11-20;

Anna Woźniak, Profesor Aleksander Barszczewski i jego związki z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Na jubileusz 75-lecia, s. 21-25;

Аляксандр Баршчэўскі, Антыбальшавіцкія ды антыімпэрскія ідэі на старонках беларускага эміграцыйнага часопіса „Рух”, s. 27-42;

Artykuły

Янка Трацяк, Каталіцкі фактар у развіцці й фармаванні беларускай культуры ў XIX ст., s. 43-61;

Вольга Крычко, Урачыстае красамоўства св. Кірылы Тураўскага ў даследаваннях Вацлава Грыневіча, s. 63-70;

Наталля Русецка, Ад жанчын пісьменных да пісьменніц. Жаночая творчасць у даўнай Беларусі, s. 71-79;

Зося Тычына, Паэтыка ночы, зімы і сну ў Шляхціцы Завальні Я. Баршчэўскага, s. 81-90;

Ryszard Radzik, Nowa ziemia – obraz społeczeństwa w poemacie Jakuba Kołasa, s. 91-100;

Beata Siwek, O estetycznych poszukiwaniach Natalli Arienniewej, s. 101-112;

Сяргей Запрудскі, Кампанія за культуру мовы ў Беларусі ў 1930-я гады, s. 113-136;

Ніна Баршчэўская, Русыфікацыйныя працэсы ў Беларусі ў ацэнцы Станіслава Станкевіча, s. 137-152;

Leonarda Dacewicz, Nazwiska polskie i ich wschodniosłowiańskie ekwiwalenty jako odzwierciedlenie historycznego osadnictwa na Podlasiu, s. 153-159;

Michał Sajewicz, Deadiektywne osobowe nomina subiecti z formantem słowotwórczym –ač w gwarach białoruskich okolic |Narewki na Białostocczyźnie, s. 161-176;

Agnieszka Borowiec, O rzeczownikach nielinearnych w leksykografii polsko-białoruskiej, s. 177-188;

Jolanta Kondratiuk, Лексическаяинтерференция в условиях белорусско-русского двуязычия, s. 189-194;

Recenzje

Аляксандр Н a д c a н, Біскуп Часлаў Сіповіч – святар i беларус, Мінск: Бел-Франс 2004, cc. 300 [rec.: Aleksander Barszczewski], s. 195-196;

Аляксей A. М e л ь н i к a ў, З неапублікaвaнай спадчыны: Манаграфіі, артыкулы, вершы, матэрыялы навковой канферэнцыі, успаміны сучаснікаў, Мінск: „Чатыры чвэрці” 2005, cc. 592 [rec.: Вольга Крычко], s. 197-199;

Арнольд M a к м i л i н, Беларуская літаратура дыяспары, пер. З aнг. B. Бурлак, B. Жыбула, Мінск: „Тэхнапрынт” 2004, cc. 440 [rec.: Beata Siwek], s. 200-203;

Acta Albaruthenica: Навуковы зборнік, под aгульнай рэд. М. Хаўстовіча, A. Баршчэўскага, С. Запрудскага, выпуск пять, Мінск: Права і экономіка 2005 [rec.:Agnieszka Borowiec], s. 204-208.

 

 

Tom LIV/LV 2006/2007

Artykuły

Ежы Вашкевiч, "Homo sovieticus" – феномен и архетып, s. 3-35;

Оксана Пахльовська, Мiж "Золотоглавим" Києвом та "буйною" Варшавою. Двобiй Чiнгiсхана i Карла Великого, s. 37-53;

Halina Waszkielewicz, Degradacja bohatera (Krokodyl Władimira Kantora), s. 55-70;

Monika Sidor, Spory ideologiczne emigracji rosyjskiej "Pierwszej fali", s. 71-81;

Марта Реда, Образ Дон Жуана у творчостi Лесi Українки у контекстi європейської донжуанiани, s. 83-95;

Albert Nowacki, Mychajl Semenko i futuryzm ukraiński, s. 97-108;

Людмила Тарнашинська, Українське шiстдесятництво як концепцiя "духу часу", s. 109-125;

Вiкторыя Ляшук, Мова фальклору ỹ славянскiм адраджэннi, s. 127-137;

Дмитро Бучко, Ойконiмiя Подiлля XVII ст. (За даними хмельницького лтопису), s. 139-148;

Dagmara Nowacka, Z aktualnych problemów ukraińskiej leksyki religijnej. s.149-162.

Sprawozdania i recenzje

Olga Lewicka, О проекте учебника по русской детской и юношеской литературе как предмету факультативных занятий, s. 163-167;

Alicja W o ł o d ź k o –B u t k i e w i c z, Od pierestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa: Wydawnictwo „Studia Rossica”, 2005, ss. 438 [rec.:Monika Sidor], s. 168-173;

Иоанна М я н о в с к а, Дина Рубина вчера и сегодня, Торунь: Wydawnictwo Adam Marszałek 2003, ss. 296 [rec.: Agnieszka Lenart], s. 173-176;

Don Juan w kontekście światowym, red. Wira Ahejewa, Kijów: Wydawnictwo „Fakt” 2002, ss. 448 [rec.: Marta Reda], s. 177-180;

Stefan K o z a k, Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu, Warszawa: Wydawnictwa |Uniwersytetu Warszawskiego 2005, ss. 307 [rec.: Albert Nowacki], s. 181-185;

Teresa T o m a s z k i e w i c z, Przekład audiowizualny, Warszawa: PWN 2006 [rec.: Maria Mocarz], s. 185-188;

Antoni M i r o n o w i c z, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2005, ss. 390 [rec.:Witold Kołbuk], s. 188-192;

Beata L o r e n s, Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005, ss. 336 [rec.: Witold Kołbuk], s. 192-193.

 

Tom LVI 2008

Artykuły

Jan Orłowski, Motyw prozy Sienkiewicza w poezji Bunina, s. 5-10;

Zoja Kuca, Духовная эволюция личности в романе Боркса Зайцева Золотой узор, s. 11-25;

Monika Sidor, Pierwotna Matka i Bogurodzica. Ziemia w utworze Iwana Szmielowa Rok Pański, s. 27-34;

Wanda Supa, Portrety prawosławnych duchownych w porewolucyjnej prozie rosyjskiej, s. 35-51;

Anna Woźniak, Puszkin Abrama Terca, czyli metafora „sztuki czystej”, s. 53-70;

Agnieszka Lenart, „Człowiek wykorzeniony”. Obraz bohatera-emigranta w powieści Oto idzie Mesjasz! Diny Rubinej, s. 71-81;

Тацяна Нетбаева, Некаторыя аспекты мясцовай ідэнитычнасьці ў беларускіх хроніках XVII-XVIII стст., s. 83-95;

Beata Siwek, Pamięć ziemi we wspomnieniach Larysy Hienijusz pt. Spowiedź, s. 97-104;

Witold Kołbuk, Polskie prawosławie w internecie (według stanu na rok 2007), s. 105-119;

Danuta Tanaś, O profilaktyce i korekcie błędów językowych, s. 121-129;

Dagmara Nowacka, Odmiana zaimków osobowych w języku utworu Iwana Witoszynskiego Kozak i ochotnyk, s. 131-140;

Przemysław Jóźwikiewicz, Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na –нн(я), -тт(я) – historia, funkcjonowanie, kontrowersje, s. 141-149;

Materiały, sprawozdania, recenzje

Игор Качуровський, Група „Світання” та її місце вукраїнському письменстві, s. 151-156;

Nina Barszczewska, Działalność białoruskich ośrodków naukowych na uchodźstwie, s. 157-169;

Wanda L a s z c z a k, „Żyć znaczy kroczyć po wodzie. Studia o Matce Marii”. Część pierwsza, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2007, ss. 162 [rec.: Anna Woźniak], s. 169-174;

Anna B e d n a r c z y k, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Warszawa: Wydawnictwo PWN 2008, ss. 116 [rec.: Maria Mocarz], s. 175-177;

Konferencja: W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowianskich. Lublin, 18-19 kwietnia 2008 [Beata Siwek], s. 177-180.

Konferencja poświęcona A. M. Riemizowowi: Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna: Spuścizna A. M. Riemizowa i XXI wiek: aktualne problemy, badania i publikacje tekstów, Sankt-Petersburg, 8-10 października 2007 [Anna Woźniak], s. 180-185;

W poszukiwaniu tożsamości ukraińskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ukraina Między Wschodem i Zachodem, Warszawa, 6-7 listopada 2007 [Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Paulina Waszkielewicz, Albert Nowacki], s. 186-191.

 

 

 

Tom LVII, zeszyt 7 (2009)

Artykuły:

Michał Łesiów, Antroponimia stylistyczna w opowiadaniach „ukraińskich” M. Gogola, s. 27-39;

Стефанія Aндрусів, Aнтропологія простору в українській дилогії Mиколи Гоголя («Вечера на хуторе близ диканьки», «Миргород»), s. 41-51;

Anna Woźniak, Filozofia i geokulturologia prozy. Rzym i Jerozolima Mikołaja Gogola, s. 53-72. ;

Jan Orłowski, „Martwe dusze” Mikołaja Gogola a polska powieść satyryczna XIX wieku, s.73-83;

Monika Grygiel, Nabokov o Gogolu – od fascynacji ku krytyce, s. 85-95;

Mirosława Kawecka, Ukraiński dyskurs tożsamościowy wokół Mikołaja Gogola. Jurij Barabasz o autorze „Tarasa Bulby”, s. 97-106;

Albert Nowacki, Mikołaj Gogol w recepcji Jewhena Małaniuka, s. 109-118;

Marta Reda, Z historii jednego pseudonimu kilku pisarzy. Mikołaj Gogol – Mychajło Drahomanow – Łarysa Kosacz, s. 119-129;

Witold Kowalczyk, Trzy pogromy, czyli dusza tłumu w literaturze rosyjskiej XIX wieku. (Gogol – Kriestowski – Garin-Michajłowski), ss. 131-145;

Jadwiga Gracla, „Niezmienni w zmienności”. Kilka uwag o realizacji „Rewizora” Mikołaja Gogola, s. 147-154;

Луиза Оляндэр, Oбраз бала в структуре поэмы Ю. Тувима «Balwoperze» и романа М. Булгакова «Мастер и Маргаита», s. 157-166;

Anna Czapla, Nazwy miejscowości o cechach ukraińskich w ziemi lwowskiej, s. 167-187;

Materiały, sprawozdania, recenzje i omówienia

Галина Левченко, Зачарована казка життя Ольги Кобилянської. Психоаналітична студія, Київ: видавництво «Книга» 2008, (rec.Edyta Moskowicz), s. 189;

Володимир Вознюк, Буковинські адреси Ольги Кобилянської. Біографічно-краєзнавча монографія. Видавництво «Книги – ХХІ», Чернівці 2006, (rec. Anna Waga), s. 192;

Валерія Врублевська, Шарітка з Рунгу: Біографічний роман про Ольгу Кобилянську, Київ: видавничий центр «Академія» 2007, (rec. Katarzyna Mrugała) s. 194;

Wokół problemówHistorii. Studia kulturze literaturach wschodniosłowiańskich, red. A. Woźniak , Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, (rec. Agnieszka Lenart), s. 197;

Monika Sidor, Rosja i jej duchowość. Proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, (rec. Zoja Kuca), s. 200;

А. Громова, Б.К. ЗайцеввоФранции, Орел: Издательство „Картуш” 2007, (rec. Beata Wegnerska), s. 206;

Międzynarodowa konferencja nt. „Gogol i XX wiek”, Węgry, Uniwersytet w Budapeszcie Eötvos’a Loránda’a, 5-7 listopada 2009 (Anna Woźniak), s. 209.

 

Tom LVIII, zeszyt 7 (2010)

Artykuły

Anna Woźniak, Portretuczonego. Profesorze Janie Ormowskim na jubileusz 50. lecia pracy naukowej, s. 5-14;

Beata Wegnerska, Своеобразие природного мира в тетралогии Б.К. Зайцева «Путешествие Глеба», s. 15-21;

Ігор Набитович, Модерністичне представлення sacrumyв історичних романах Дмитра Мережковського (Смерть богів (Юліян-Відступник); Воскреслі боги (Леонардо да Вінчі)), s. 23-39;

Оксана Чайка, Обрядові номінації української, англійської та португальської мов на позначення шлюбних стосунків, s. 41-57;

Ірина Гренджа, Лексикон англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським, s. 59-75;

Przemysław Jóźwikiewicz, Innowacje leksykalne a ukraiński slang informatyczny, s. 77-88s. 10.

Роксоляна Каракевич, Фразеологічна об’єктивація концептів tod / смерть крізь призму зіставлення (на матеріалі німецької та української мов), s. 89-107;

Костянтин Мізін, Методологічний потенціал поняття ”куьтурний код” при вивченні тріади (етно)культура – (етно)свідомість – мова (на матеріалі англійських, німецьких, українських і російських усталених порівнянь), s. 109-122;

Maria Mocarz, Wartościowanie w dyskursie turystycznym – implikacje dla komunikacji interkulturowej, s. 123-134;

Олег Тищенко, Семантические и фольклорные корреляты концепта гость в типологическом освещении, s. 135-153;

Małgorzata Wideł-Ignaszczak, Słownictwo religijne w ujęciu translatologicznym oraz lingwokulturowym, s. 155-164.

Materiały, sprawozdania, recenzje i omówienia

Adam Kuźmicki, Polska misja dyplomatyczna w XVII. Wielkie poselstwo Jana Żnińskiego do Moskwy w 1671 r. w świetle dokumentów prikazu poselskiego, s. 167;

Т. Э. Ратькина, "Никому не задолжав...". Литературная критика и эссеистика А. Д. Синявского, Изд. Совпадение, Москва 2010, сс. 229 (rec. Anna Woźniak), s. 189;

Kazimiera Lis, Syberia w historii literatury Rosji carskiej. Realia i mity, Kielce 2009, (rec. Wanda Laszczak), s. 195;

Beata Wegnerska, Prawosławie rosyjskie w kontekście prozy emigranta I fali uchodźstwa rosyjskiego Borysa Zajcewa, Toruń 2009, Wydawnictwa Europejskie Centrum Edukacyjne, (rec. Zoja Kuca), s. 198;

Владимир Лакшин, Aлександр Солженицыни Колесоисории, сост, предисл. И коммент. С. Н. Кайдаш-Лакшина, „Издательский дом «Вече»”, Москва 2009, (rec. Monika Sidor), s. 205;

Sacrum i Biblia w literaturze ukraińskiej, pod red. Ihora Nabytowycza, Lublin 2008, Wydawnictwo Ingvarr. – Sacrum і Біблія в українській літературі. За ред. Ігоря Набитовича, (rec. Lubomyr Puszak), s. 210;

 

Tom LIX, zeszyt 7 (2011)

Artykuły

Anna Woźniak, Зинаида Гиппиус о польской эпопее 1920 года, s.5-23;

Zoja Kuca, Тайна и таинственность как феномен „женского” в творчестве Нины Берберовой, s.25-39;

Monika Sidor, Odniesienia temporalne i ich rola w konstruowaniu obrazu człowieka w utworze A. Sołżenicyna „Zdarzenie na stacji Koczetowka”, s. 41-51;

Jadwiga Gracla, W krzywym zwierciadle. Gatunek. Idea. Teatr. (Kilka uwag o sztuce N.N. Wentzla Przedstawienie o panu Iwanowie), s. 51-60;

Stefania Andrusiw, Relacje polsko-ukraińskie z perspektywy Postcolonial Studiem, s. 61-69;

Agnieszka Matusiak, „…życie jest zbyt poważną sprawą, by mówić o nim poważnie…”Kamp w twórczości pisarzy Bu-Ba-Bu, s. 71-97;

Marta Kaczmarczyk, Antyk – tekst, kontekst i intertekst w twórczości Łesi Ukrainki, s. 99-111;

Albert Nowacki, Вивчення творчості Миколи Хвильового поза межами України, 113-127;

Mirosława Kawecka, Antropologiczny projekt Iryny Żyłenko - „Homo feriens”, s. 129-138;

Ігор Набитович, Палімпсести sacrum в історичній прозі Уладзіміра Караткевіча, s. 139-171;

Anna Ursulenko, Rola tradycji etnicznej w kształtowaniu tożsamości ukraińskiej (w ujęciu Jewhena Małaniuka), s. 173-185;

Przemysław Jóźwikiewicz, Ukraińskie nazwy peryferyjnych podzespołów komputerowych: typy, struktura, derywaty, s. 187-204;

Materiały, sprawozdania, recenzje i omówienia

Алла Cавицкая, Белорусский детский театр: проблема национальной самоидентификации, s. 205;

Na marginesie jubileuszy pisarzy rosyjskich. Antoni Czechow (W stupięćdziesięcioletnią rocznicę urodzin), pod redakcją Kazimierza Prusa, Krosno-Rzeszów 2011, ss. 116 (rec. Anna Woźniak), s. 214;

Monika Izabela Zielińska, Obrzeża i dale leśne. Motywy sylficzne w prozie rosyjskiej XX wieku, Studia Rossica, Warszawa 2010, (rec. Katarzyna Babkiewicz), s. 217;

Стефан Козак, Християнство – романтичний месіанізм – сучасність. Статті. Лекції. Розвідки, Київ: Міжнародна школа українітики НАН України; Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України 2011, (rec. Mirosława Kawecka, Albert Nowacki), s. 222;

Призабутий смак справжньої академічної науки. Сковорода Григорій, Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова, Майдан, Харків 2010, ss. 1400 (rec. Левченко Наталія), s. 228;

Witold Kołbuk, Profesorze Ludomirze Bieńkowskim wspomnienie, 237;

 

 

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2013, godz. 23:41 - Monika Grygiel