SEKCJA HISTORII KOŚCIOŁA I PATROLOGII

Sekcja Historii Kościoła i Patrologii, działająca w ramach Instytutu Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstała w 2019 roku po reorganizacji uniwersytetu zgodnie z wymaganiami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zastąpiła działający od 1964 roku Instytut Historii Kościoła, nazwany z czasem Instytutem Historii Kościoła i Patrologii. Przygotowuje do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej z zakresu:

 

- patrologii greckiej i łacińskiej

- teologii i literatury patrystycznej

- szeroko rozumianej historii Kościoła (zarówno powszechnego, jak i w Polsce) - od czasów starożytnych po współczesność

- historii zakonów i instytutów życia konsekrowanego

- dziejów teologii

- dziejów kultury chrześcijańskiej

- metodologii i nauk pomocniczych historii

- edytorstwa źródeł historycznych oraz

- archiwistyki kościelnej.

 

Podstawowym zadaniem Sekcji jest prowadzenie systematycznych, metodycznych badań naukowych nad dziejami Kościoła powszechnego i polskiego we wszystkich przejawach działalności i we wszystkich okresach historycznych w szerokim kontekście życia społeczno-politycznego oraz przygotowywanie kadry specjalistów do samodzielnej, twórczej pracy naukowej, dydaktycznej i kościelnej, a także koordynowanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

 

Podstawowymi kierunkami studiów prowadzonych w Sekcji są historia Kościoła i patrologia. Dydaktyka - jako jeden z priorytetów Sekcji - obejmuje zajęcia kursoryczne, rozbudowaną problematykę wykładów specjalistycznych typu monograficznego, a także seminaria naukowe kształcące dyplomantów trzech stopni: magistrów, licencjatów (w systemie prawa kościelnego) i doktorów.

 

Sekcja Historii Kościoła i Patrologii współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Studenci Instytutu mają możliwość przebywania w nich na stypendiach naukowych dla poszerzenia swych horyzontów wiedzy i zdobycia szlifów badawczych, natomiast pracownicy Instytutu prezentują w nich wyniki swych badań poprzez wygłaszanie referatów i prowadzenie wykładów oraz realizują wspólne projekty badawcze.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2023, godz. 17:21 - Włodzimierz Bielak