W chwili powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach Wydziału Teologii utworzono Katedrę Patrologii, której pierwszym kierownikiem, do chwili przejścia na Uniwersytet Warszawski w 1929 roku, był ks. prof. Jan Czuj. Po wieloletniej przerwie, w roku 1984 Katedra Patrologii na Wydziale Teologii KUL otrzymała pierwszego po wojnie kierownika w osobie ks. dr. hab. Franciszka Drączkowskiego. W związku z rozwojem kadry naukowej w roku 1996 zdecydowano o podziale pierwotnej jednej Katedry Patrologii na dwie samodzielne jednostki: Katedrę Patrologii Greckiej, której kierownikiem został ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski, oraz Katedrę Patrologii Łacińskiej, którą miał kierować dotychczasowy adiunkt Katedry Patrologii, ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki. W późniejszym okresie przy Katedrze Patrologii Greckiej zatrudnieni byli: ks. prof. dr hab. Mariusz Szram, ks. dr hab. Piotr Szczur, ks. dr hab. Marcin Wysocki, zaś przy Katedrze Patrologii Łacińskiej s. dr Marta Ziółkowska. W roku 2008 została utworzona Katedra Teologii i Literatury Patrystycznej, której kierownikiem został ks. prof. dr hab. Mariusz Szram.

   W roku 2014 w wyniku działań konsolidacyjnych prowadzonych na KUL, z dotychczasowych trzech katedr patrystycznych (Katedry Patrologii Greckiej, Katedry Patrologii Łacińskiej i Katedry Teologii i Literatury Patrystycznej) powstała jedna Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej. Od 2019 roku, po kolejnej reorganizacji Uniwersytetu, istnieje Katedra Patrologii w ramach Sekcji Historii Kościoła i Patrologii powołanej w Instytucie Nauk Teologicznych.

Celem podejmowanych w niej badań naukowych jest szczegółowe przedstawienie duchowego ukierunkowania teologii i egzegezy biblijnej Ojców Kościoła greckiego i zachodniego; zbadanie, jakie aspekty znaczeniowe przybiera pojęcie „duch” w pismach patrystycznych; a także ukazanie konkretnych duchowych interpretacji ważnych kwestii dogmatycznych, moralnych, ascetycznych, społecznych oraz ich egzegetycznego uwarunkowania związanego często z alegorycznym objaśnianiem różnych szczegółów tekstu biblijnego. Dokładnej analizie poddawane są wybrane zagadnienia szczegółowe: heterodoksyjne tło duchowości wczesnochrześcijańskiej na podstawie traktatów dogmatycznych i katalogów herezji (głównie autorstwa Epifaniusza z Salaminy, Filastriusza z Brescii, Teodoreta z Cyru, Augustyna, Jana Damasceńskiego); teologia nadziei w łacińskiej epistolografii IV-V w. (szczególnie listy Hieronima, Paulina z Noli, Ambrożego i Augustyna); duchowy sens interpretowanych alegorycznie nazw geograficznych występujących w tekstach biblijnych na podstawie pism egzegetycznych, zwłaszcza pochodzących ze środowiska aleksandryjskiego (komentarze biblijne i homilie Orygenesa, Dydyma Ślepego, Cyryla Aleksandryjskiego); różne aspekty teologii modlitwy w epoce patrystycznej (wpływ myśli wschodniej na zachodnią).

 

 

img_0017

Pracownicy Katedry (od lewej): ks. Jerzy Pałucki (emerytowany pracownik), Bp Piotr Turzyński, ks. Mariusz Szram, ks. Marcin Wysocki
Autor: Marcin Wysocki
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2021, godz. 20:00 - Marcin Wysocki