britain-512_1

english version

 

 

Czasopismo Studia Polonijne ukazuje się od 1976 r. Jest to rocznik naukowy o charakterze interdyscyplinarnym poświęcony szeroko rozumianej problematyce migracyjnej i poruszający kwestie związane z wychodźstwem polskim i Polakami przebywającymi za granicą. Wydawany przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Inicjatorami jego powstania byli o. Mieczysław Albert Krąpiec OP, ks. Bolesław Kumor, ks. Piotr Taras SAC i Jan Turowski. W zamyśle założycieli Studia Polonijne miały służyć „wzajemnemu zrozumieniu, zbliżeniu i umacnianiu pozycji kultury polskiej i Polonii w integrującym się świecie”. Problematyka podejmowana na łamach omawianego periodyku nie tylko skupia się na przedstawieniu historii poszczególnych środowisk polonijnych, lecz również ukazuje złożoność problemów współczesnych, z którymi stykają się Polacy zamieszkali poza granicami kraju.

 

Przez pierwsze lata Studia Polonijne były wydawane pod redakcją M.A. Krąpca, J. Turowskiego, B. Kumora i P. Tarasa. Od 1978 r. powołano komitet redakcyjny. Od tego czasu funkcję redaktora naczelnego pełnili kolejni kierownicy Zakładu Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej KUL, który w 1984 r. został przemianowany na Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, a od 2010 r. został włączony w strukturę Wydziału Nauk Humanistycznych i został przemianowany na Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym. Kolejnymi redaktorami naczelnymi rocznika naukowego byli:

 

- o. Mieczysław A. Krąpiec (1976-1979);

- Czesław Bloch (1979-1984);

- ks. Stanisław Kowalczyk (1984-1990);

- ks. Edward Walewander (1990-2005);

- ks. Józef Szymański (2006);

- Tomasz Panfil (2006-2014);

- Jacek Gołębiowski (2014-2017)

 

Od 11 X 2017 jest nim ks. Sławomir Zych

 

Rocznik Studia Polonijne podzielony jest na następujące działy tematyczne: artykuły, materiały, kronika Ośrodka, recenzje. W ich ramach ukazują się rozprawy i studia przedstawiające różne konteksty istnienia społeczności polskich lub polonijnych poza granicami kraju przodków. Studia Polonijne nigdy nie stawiały rygorystycznie zakreślonej granicy, poza którą autorzy nie mogliby wychodzić w swoich badaniach. Dzięki temu pismo to przyciąga autorów z różnych środowisk. W ciągu ponad czterdziestoletniej działalności Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym udało się zgromadzić grono bardzo ciekawych i kompetentnych współpracowników z kraju i zagranicy.

 

ISSN 0137-5210

eISSN 2544-526X

 

Studia Polonijne na OJS 3.0


Zawartość ostatnich tomów Studiów Polonijnych można znaleźć na stronie CEEOL

 

 

________________________________________________________________

 

ICI Journals Master List / ICI World of Journals, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), BazHum, PBN/POL-Index, CEJSH, Crossref, Google Scholar, INFO NA, 
ERIH Plus, Most Wiedzy

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2020, godz. 19:01 - Maria Furtak