SPIS TREŚCI:

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

ks. Jerzy ADAMCZYK (Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu),

Diecezjalny urząd katechetyczny; s. 7-26; pdf

Streszczenia

 

Andrzej BURA,

Tribunal locuta – causa finita? Kontrowersyjne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w okresie tzw. „kryzysu konstytucyjnego”; s. 27-51; pdf

Streszczenia

 

Łukasz DĄBROWSKI,

Podmioty przestępstw korupcyjnych w świetle dokumentów międzynarodowych i aktów prawa polskiego; s. 53-87; pdf

Streszczenia

 

Katarzyna MAJCHRZAK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),

Łączenie pracy z opieką i wychowaniem dziecka w świetle przepisów prawa pracy; s. 89-99; pdf

Streszczenia

 

Norbert SZCZĘCH (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Udostępnianie informacji publicznej przez partie polityczne; s. 101-152; pdf

Streszczenia

 

Piotr ZACHARCZUK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Administracyjnoprawne aspekty ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z eksploatacji instalacji spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych; s. 153-177; pdf

Streszczenia

 

Marek ZIELIŃSKI (Uniwersytet Śląski),

Klasyfikacje agencji zdecentralizowanych Unii Europejskie; s. 179-200; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Krzysztof MOTYKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

O amerykańskiej koncepcji prawa do prywatności i jej wpływie na prawo międzynarodowe (artykuł recenzyjny); s. 203-220; pdf

 

Robert PAKLA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Health tourism and cross-border healthcare in the European Union; s. 221-232; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Viktor HRYSHCHUK (Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych),

«Zachować na zawsze»: sprawa karna wobec profesora Juliusza Makarewicza; s. 235-238; pdf

 

Akta sprawy śledczej nr 1351 Makarewicza Juliusza, syna Spiridona (tłum. Andriy Wełyczko); s. 239-274; pdf

 

RECENZJE

 

Jan Paweł Tarno, Adam Szot, Piotr Pokorny (red.), Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Wydawnictwo IRSW, Lublin 2016, ss. 347 (rec. Anna Haładyj, KUL); s. 277-285; pdf

 

 

SPRAWOZDANIA

 

70-lecie wprowadzenia jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Konferencja (Lublin, 7 października 2016 r.) (Miłosława Malinowska, KUL); s. 289-290; pdf


Gaius noster. Polskie studia nad „Instytucjami” Gaiusa w latach 1816-2016. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Lublin, 17-18 października 2016 r.) (Izabela Leraczyk, KUL); s. 291-295; pdf

 

Środki zaskarżania w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa (Lublin, 5 grudnia 2016 r.) (Anna Haciuk, Dominika Wójcik, KUL); s. 296-298; pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU


DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec – wrzesień 2016 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz, KUL); s. 301-306; pdf

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2019, godz. 10:36 - Monika Popek