SYSTEM OCENIANIA


Sprawdzanie postępów jest dostosowane do typu kursu. Wykładowcy oceniają wszystkie nabyte umiejętności słuchaczy poprzez ewaluujące testy sprawdzające śródroczne oraz test końcowy.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2007, godz. 13:47 - Monika Wójcik