Aktualności / Wydarzenia

„The Biblical Annals” w prestiżowym Web of Science

„The Biblical Annals” znalazło uznanie Web of Science – prestiżowej platformy i pakietu baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters. Czasopismo znajdzie się w Emerging Sources Citation Index (ESCI) – jednej z baz danych w Web of Science, z kolekcją wysokiej jakości recenzowanych publikacji. Kwartalnik KUL, który przygotowuje zespół Instytutu Nauk Biblijnych, ma za zadanie zachęcać do dogłębnych badań nad tekstem biblijnym, jego historycznym tłem oraz interpretacją religijną.

Przyjęcie „The Biblical Annals” do Web of Science (WoS) jest uznaniem wagi naszego czasopisma w świecie naukowej egzegezy. Wyśrubowane kryteria, jakie trzeba spełnić, by być włączonym do WoS, są gwarancją obiektywnej oceny czasopisma – podkreślił ks. dr. Arnold Zawadzki, który redaguje „The Biblical Annals” i na co dzień pracuje w Katedrze Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych KUL.

Badacz zwrócił przy tym uwagę, że przynależność do Web of Science jest certyfikatem jakości, a „The Biblical Annals” jest obecnie jedynym czasopismem teologicznym publikowanym na KUL, indeksowanym również w prestiżowej bazie SCOPUS. To oznacza, że aktualnie KUL ma dwa czasopisma, które znajdują się zarówno w WoS, jak i w Scopusie. Obok „The Biblical Annals” jest to czasopismo „Quêtes littéraire”.

Potwierdza bowiem, że jakość publikowanych tekstów jest na wysokim poziomie, przyczyniając się znacząco do rozwoju nauk biblijnych nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Ponadto obecność w WoS ma wymiar praktyczny. Wszystkie artykuły, niemal symultanicznie w momencie publikacji, stają się widoczne i łatwo dostępne dla wszystkich badaczy na świecie. Co z kolei pomaga istotnie zwiększyć cytowalność czasopisma i tzw. impact factor, czyli siłę jego oddziaływania w naukach biblijnych i okołobiblijnych jak teologia, archeologia, literaturozawstwo i inne – dodał.

Najbliższy numer „The Biblical Annals” ukaże się na początku przyszłego roku. Czytelnicy znajdą w nim siedem artykułów, w tym o historii i znaczeniu polskiego tłumaczenia Septuaginty ks. prof. Remigiusza Popowskiego – jednego z najwybitniejszych katolickich znawców greki czy też ciekawy tekst na temat sytuacji cudzoziemców w starożytnym Egipcie. – Jeden artykuł dotyczący wybranego wersetu z Apokalipsy św. Jana zostanie opublikowany już w tym miesiącu w zakładce OnLineFirst jako zwiastun najbliższego numeru – zaznaczył ks. dr. Arnold Zawadzki.

Pytany o to, dlaczego warto czytać „The Biblical Annals” duchowny zaznaczył, że jest to czasopismo naukowe. – Dlatego naszymi czytelnikami są głównie ludzie zajmujący się Biblią profesjonalnie lub będący jej pasjonatami. Lektura „The Biblical Annals” bez wątpienia stymuluje badania i dyskusję naukową nad Biblią. Ukazuje aktualny stan wiedzy biblijnej w Polsce i zagranicą. Ponadto czytając BA można przekonać się, jak dynamicznie rozwija się naukowa biblistyka na KUL-u, co jest zasługą wysokich kompetencji lubelskich biblistów, ale też wsparcia, jakie otrzymują ze strony władz Uczelni – podsumował ks. dr. Arnold Zawadzki.

***

„The Biblical Annals" to czasopismo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, powstałe w Instytucie Nauk Biblijnych Wydziału Teologii. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sekcje obejmujące Stary Testament, Literaturę Międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Artykuły Recenzyjne, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze biblijno-archeologicznym, historycznym, egzegetycznym, filologicznym, z dziedziny hermeneutyki biblijnej, literaturoznawstwa, studiów o religii i kulturze oraz studiów teologicznych. Jego zadaniem jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje publikowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim.