KOMUNIKAT

Z powodów organizacyjnych, konferencja Poradnictwo specjalistyczne w Polsce. Stan i perspektywy nie odbędzie się w dniu 3 listopada 2015. Kolejny termin zostanie podany w najbliższym czasie. Jednocześnie zachęcamy osoby zainteresowane udziałem w Konferencji i/lub publikacją artykułu z tego zakresu do kontaktu, w ten sposób będziemy tworzyć listę potencjalnych uczestników na przyszłość, gdyż to od frekwencji zależeć będzie powodzenie naszego przedsięwzięcia. Kontakt: dr Agnieszka Zaborowska, e-mail

 

 

VI Konferencja Naukowa z cyklu Homo Homini

Poradnictwo specjalistyczne w Polsce.

Stan i perspektywy

 

LUBLIN

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

Fundacja Rozwoju KUL

 

Cykl konferencji Homo Homini powstał jako odpowiedź na potrzebę troszczenia się o drugą osobę. Jego celem jest ukazywanie i promowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. W to zadanie wpisuje się teoria i praktyka poradnictwa specjalistycznego. Osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, z racji złożoności występujących w ich życiu problemów, potrzebują kompleksowej diagnozy i adekwatnej pomocy. Ich realne wsparcie możliwa jest m.in. dzięki poradnictwu specjalistycznemu świadczonemu w oparciu o wysokiej jakości standardy.

 

Celem konferencji jest prezentacja aktualnej wiedzy na temat poradnictwa specjalistycznego w Polsce oraz podjęcie dyskusji o kierunkach jego rozwoju. Motywacją do podjęcia debaty w tym przedmiocie jest przekonanie organizatorów konferencji o niedostatecznej wiedzy o stanie poradnictwa specjalistycznego w Polsce oraz niewystarczającej efektywności rozwiązań w tym zakresie. Obecny system pomocy społecznej zakłada możliwość udzielania poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i rodzinnego). Jednak w praktyce poradnictwo jest rozproszone, tzn. świadczone przez różne instytucje, głównie publiczne lub organizacje pozarządowe oraz mało popularne wśród potencjalnych klientów.

 

W trakcie konferencji chcielibyśmy znaleźć odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

  • Jakie są opinie beneficjentów na temat poradnictwa specjalistycznego?
  • Jak wygląda poradnictwo z punktu widzenia rozwiązań organizacyjnych?
  • Czy istniejące rozwiązania są wystarczające?
  • Czy system zachęca do korzystania z poradnictwa specjalistycznego?
  • Czy istnieje diagnoza potrzeb w zakresie poradnictwa?
  • Czy poradnictwo specjalistyczne w Polsce jest efektywne?

 

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, badaczy oraz praktyków, którzy interesują się tematyką poradnictwa specjalistycznego w Polsce i są gotowi podzielić się z innymi swą wiedzą, doświadczeniami i pomysłami odnośnie do tego ważnego zagadnieniem.

Autor: Adam Zadroga
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2015, godz. 14:17 - Adam Zadroga