Nauczyciel

 

Spośród tych wymiarów znaczącej obecności Jana Pawła II w świecie, które najwyraźniej rozpoznawałem, wybrałem obecność Ojca Świętego wśród nas jako nauczyciela i na niej chciałbym się skupić. Jan Paweł II we wspólnocie ludzkiej - polskiej, potem w Kościele powszechnym i w całym świecie - był nauczycielem, wielkim nauczycielem. Był wychowawcą ludzkości, nas wszystkich i każdego z osobna.


Był nauczycielem życia. Wskazywał na rolę szkoły i prawo każdego człowieka do wykształcenia. Mówił o randze szkoły w rozwoju ducha ludzkiego, kultury i cywilizacji. Jednocześnie podkreślał fakt, iż o wielkości człowieka nie stanowią jego wykształcenie, talenty i poziom materialny jego życia, ale godność osobowa - przyrodzona wartość dana każdemu z ludzi wraz z egzystencją. Jeszcze w „okresie polskim” w dziele Osoba i czyn, które było istotnym przełomem w dziejach zarówno filozofii, jak i kultury, Kardynał Karol Wojtyła uzasadnił z wielu punktów widzenia, że każdy człowiek posiada godność osobową, która stanowi jego podstawową wartość, niezmienną od poczęcia aż do śmierci.


Nauczał o godności, która stanowi prawdę osoby ludzkiej. Ten wymiar działalności wychowawczej Jana Pawła II obejmował najszerszy obszar oddziaływania. Nauczaniem tym trafiał do wyznawców różnych religii, a także do ludzi obojętnych religijnie i do ateistów. Podkreślał nierozerwalny związek szacunku dla godności ludzkiej z wartością prawdy. Związek ten jest odczytywalny w sercu każdego człowieka, choć dla wierzącego wynika on zarazem z objawionych źródeł. Respektowanie tego związku stanowi pierwszorzędny postulat wychowania chrześcijańskiego. Papież wielokrotnie to podnosił, między innymi w słowach: „Chrystus zaś mówi: «Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli» (J 8, 32). Wśród słów zapisanych w Ewangelii te należą z pewnością do najważniejszych. Mówią bowiem równocześnie o całym człowieku. Mówią o tym, na czym buduje się od wewnątrz, w wymiarach ducha ludzkiego, właściwa człowiekowi godność i wielkość. Godność ta nie zależy tylko od wykształcenia, choćby uniwersyteckiego - może być udziałem nawet analfabety - równocześnie
jednak wykształcenie, systematyczna wiedza o rzeczywistości, powinna służyć tej godności. Powinna więc służyć - prawdzie” (List do młodych całego świata).

Strona 1 z 3 :: Idź do strony: [1] 2 3