Do zasadniczych zadań pracowników Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, wyznaczonych przez statut, należy sprawowanie opieki metodyczno-naukowej nad archiwami, bibliotekami i muzeami kościelnymi w Polsce (diecezjalnymi i zakonnymi) oraz prowadzenie własnych badań naukowych. Zakład ten nie posiada w stosunku do wymienionych instytucji kościelnych żadnych uprawnień jurysdykcyjnych. Celem wypełnienia zadań statutowych, w Ośrodku ABMK zostały podjęte prace na trzech podstawowych płaszczyznach:


    1. wydawanie własnego organu - od 1959 r. ukazuje się półrocznik "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne". Jego założycielem i długoletnim redaktorem (do 1991 r. wydał 60 tomów) był ks. prof. Stanisław Librowski. Na łamach tego czasopisma prezentowany jest także dorobek pracowników Ośrodka ABMK,


   2. mikrofilmowanie zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych - w 1960 roku, po zorganizowaniu własnej stacji mikrofilmowej, podjęto akcję mikrofilmowania cennych i najczęściej wykorzystywanych do badań naukowych materiałów archiwalnych (np. akta wizytacji kościołów i parafii) i bibliotecznych (starodruki, np. akta synodów; rękopisy biblioteczne, np. modlitewniki, kancjonały), rzadziej muzealnych. Katalogi mikrofilmów Ośrodka ABMK ukazują się drukiem na łamach czasopisma "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",


     3. akcja szkoleniowa - celem przygotowania pracowników opiekujących się zbiorami kościelnymi oraz stałego podnoszenia ich kwalifikacji organizowane są szkolenia i coroczne konferencje poświęcane najważniejszym problemom związanym z funkcjonowaniem instytucji przechowujących zbiory kościelne oraz właściwej trosce o te zbiory. Omawiane są zagadnienia z teorii i praktyki gromadzenia, zabezpieczania, opracowywania, udostępniania, komputeryzacji zasobów. Materiały konferencyjne drukowane są w czasopiśmie "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne".


oprac. Maria Dębowska

 

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2014, godz. 22:51 - Artur Hamryszczak