Publikacje dra hab. Wojciecha Sz. Staszewskiego

Monografie:

 1. (przedmowa, wstęp i opracowanie, współaut. A. Przyborowska-Klimczak), Stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi. Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1998, ss. 281.
 2. (przedmowa, wprowadzenie i opracowanie, współaut. A. Przyborowska-Klimczak, S. Wrzosek), Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy regionalnej Polski. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2000, ss. 135.
 3. (wprowadzenie i opracowanie, współaut. A. Przyborowska-Klimczak), Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, wyd. I - Lublin 2001, ss. 362, wyd. II - Lublin 2003, ss. 447, wyd. III - Lublin 2005, ss. 462.
 4. (wprowadzenie i opracowanie, współaut. A. Przyborowska-Klimczak, S. Wrzosek), Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury. Wybór dwustronnych umów zawartych przez Polskę, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2002, ss. 312.
 5. (przedmowa, wstęp i opracowanie, współaut. A. Przyborowska-Klimczak, S. Wrzosek), Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy międzyregionalnej i transgranicznej Polski. Wybór dokumentów, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2002, ss. 120.
 6. (redakcja, współaut. D. Dudek, A. Janicka), Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 563.
 7. (przedmowa, wstęp i opracowanie, współaut. A. Przyborowska-Klimczak), Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2005, ss. 202.
 8.  redakcja opublikowanego wydawnictwa książkowego, (współred. A. Dębiński, M. Wójcik) Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5 , ss. 240.
 9. redakcja publikacji wieloautorskiej:

  Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD (redakcja/wspólnie z A. Dębińskim, P. Staniszem, T. Barankiewiczem, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewskim, M. Wójcik), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 1448.

Artykuły:

 

1. Prawne i społeczne aspekty ustanowienia i funkcjonowania polsko-niemieckich euroregionów, [w:] Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945 - 1995. Próba bilansu, pod red. E. Frączek i Z. Strzeleckiego, Polskie Towarzystwo Demograficzne. Zarząd Główny, Warszawa 1996, s. 551 - 569.
2. Rozwój historyczny instytucji konsula honorowego, „Rocznik Nauk Prawnych" 1997, t. VII, s. 225 - 242.
3. Rys historyczny instytucji konsula honorowego w Polsce [w:] Historia et Ius. Księga pamiątkowa ku czci Ks. Prof. Dr hab. Henryka Karbownika, pod red. A. Dębińskiego i G. Górskiego, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998, s. 303 - 318.
4. Ramy instytucjonalnoprawne polsko-ukraińskiej współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 77, Warszawa 1999, ss. 32.
5. Podstawy prawne współpracy transgranicznej [w:] Euroregion Niemen. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części euroregionu, pod red. S. Wrzoska i G. Dobrzańskiego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2000, s. 29 - 49.
6. Polityczne aspekty dążenia do zjednoczenia Polski z Unią Europejską [w:] Akademia Europejska. Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 90 - 93.
7. Prawne aspekty dążenia do zjednoczenia Polski z Unią Europejską [w:] Akademia Europejska. Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 98 - 101.
8. Umowa o stowarzyszeniu [w:] Akademia Europejska. Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 107 - 109.
9. Strategia przedczłonkowska [w:] Akademia Europejska. Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 110 - 113.
10. Współpraca transgraniczna Polski z południowymi sąsiadami (aspekty prawnomiędzynarodowe), „Prawo - Administracja - Kościół" 2000, nr 2-3, s. 125 - 138.
11. Komitet Konsultacyjny Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 84, Warszawa 2000, ss. 35.
12. Instytucja konsula honorowego we współczesnym prawie i praktyce polskiej, „Prawo - Administracja - Kościół" 2000, nr 4, s. 117 - 137.
13. Wykorzystanie instytucji konsula honorowego w obrocie międzynarodowym, „Przegląd Politologiczny" 2000, nr 3 - 4, s. 23 - 28.
14. Klauzule umowne w konkordatach [w:] Divina et Humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 259 - 267.
15. Historical Development of the Institution of the Honorary Consul, „Review of Comparative Law" 2002, vol. 7, s. 121 - 139.
16. Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Litwy, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 93, Warszawa 2002, ss. 35.
17. Wolność przemieszczania się (migracji) w świetle prawa polskiego, [w:] Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 211 - 224.
18. Historical Outline of the Institution of Honorary Consul in Poland, „Review of Comparative Law" 2003, vol. 8, s. 227 - 244.
19. Wolność przemieszczania się (migracji) w świetle prawa polskiego, „Problemy Ochrony Granic", Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 26, Kętrzyn 2003, s. 101 - 117.
20. Struktura organizacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, „Rocznik Nauk Prawnych" 2004, T. XIV, z. 3 - administracja, s. 153 - 180.
21. Ramy prawne współpracy transgranicznej Polski z państwami sąsiednimi, [w:] Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska. Węzłowe problemy, pod red. Anny Haładyj, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2004, s. 81 - 105.
22. Wolność przemieszczania się w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" 2005, vol. III, s. 22 - 40.
23. Ramy prawne polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, [w:] Polska i Niemcy wobec wyzwań procesów integracyjnych, pod red. L. Olszewskiego i K. Wójtowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 113 - 127.

24. Antoni Deryng (1901-1978). Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych w latach akademickich 1937/1938-1938/1939, [w:] Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 35-43 (ss. 9)

25. (oprac. wspólnie z A. Dębińskim, M. Wójcik) Zestawienie chronologiczne kadencji dziekanów, [w:] Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 235-237 (ss. 3).

26.(współautor z A. Dębińskim, M. Wójcik) Od redakcji, [w:] Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 5-11 (ss. 7).

27. autorstwo sprawozdania, Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Konferencja Naukowa, Katowice-Utroń Jaszowiec, 19-20 X 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 1, ISSN 1897 – 7146, s. 171 – 173 (ss. 3).

28.autorstwo sprawozdania, (współ. M. Wójcik), Jubileusz 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Palestra” 2008, nr 7-8, ISSN 0031 – 0344, s. 251 – 254 (ss.4).

29.autorstwo artykułu: Pojęcie migracji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Collegium Varsoviense „Cogitatus” 2008, nr 5, ISSN1644-4965, s. 14 – 24 (ss. 11).

30. autorstwo rozdziału lub innego rodzaju merytorycznej części w opublikowanym wydawnictwie książkowym: (współaut. A. Przyborowska-Klimczak) Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, [w:] A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko,  M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia istnienia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-700-9, s. 323 – 356 (ss. 34).

 


Recenzje:


1.Dokumenty europejskie, oprac.: Anna Przyborowska - Klimczak, Ewa Skrzydło - Tefelska, Wydawnictwo „Morpol", Lublin 1999, tom II - ss. 290, tom III - ss. 347, „Prawo - Administracja - Kościół" 2000, nr 2-3, s. 192 - 194.
2.Europejskie modele tolerancji, pod red. Andrzeja L. Zachariasza i Stefana Symotiuka przy współpracy Izabeli Różyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001, str. 352, „Polityka Wschodnia" 2001, nr 2, s. 102.
3.Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, pod redakcją naukową Wiesława Balceraka, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Instytut Historii PAN, Łowicz-Warszawa 2000, str. 233, „Polityka Wschodnia" 2001, nr 2, s. 104.
4.Rocznik Strategiczny 2000/2001. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, str. 467, „Polityka Wschodnia" 2001, nr 2, s. 105.
5.Rossija - Ukraina 1990 - 2000. Dokumienty i materiały, t. 1 - 2, Mieżdunarodnoje Otnoszenija, Moskwa 2001, str. 488 i 440, „Polityka Wschodnia" 2001, nr 2, s. 102, s. 105 - 106.
6.Wschodnia granica RP zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, pod redakcją naukową Jana Białocerkiewicza, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 2001, str. 182. „Polityka Wschodnia" 2001, nr 2, s. 108.
7.Islam Karimow, Uzbekistan na progu XXI wieku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001, str. 193, „Polityka Wschodnia" 2002, nr 1, s. 182.
8.Czesław Mojsiewicz, Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, Wydawnictwo ALTA 2, wyd. II, Wrocław 2001, str. 205, „Polityka Wschodnia" 2002, nr 1, s. 184.
9.Beata Surmacz, Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, str. 267, „Polityka Wschodnia" 2002, nr 2, s. 199 - 200.
10.Rocznik Strategiczny 2001/2002. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002, str. 502, „Polityka Wschodnia" 2002, nr 2, s. 197 - 198.
11.Kronika naruszeń praw człowieka na Białorusi w 2001 roku, Stowarzyszenie Społeczne Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna", Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś, Białystok 2002, str. 254, „Polityka Wschodnia" 2002, nr 2, s. 194.
12.Artur Kozłowski, Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 208, „Przegląd Sejmowy" 2003, nr 5, s. 126 - 131.
13.Anna Przyborowska-Klimczak (red.), Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, 189 stron, „Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2004, T. 4, nr 4, s. 157 - 160.
14.Witold Brodziński, System konstytucyjny Węgier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 82, „Przegląd Sejmowy" 2005, nr 1, s. 198 - 199.

 

Opinie prawne:


1. Opinia prawna nt. podstawy prawne współpracy transgranicznej, przygotowana na zlecenie Wojewody Suwalskiego, wrzesień 1998.
2. Opinia prawna dot. dochodzenia roszczeń przez miasta za straty wojenne poniesione w czasie II wojny światowej, przygotowana dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, czerwiec 2004.
3. Opinia prawna dot. powołania ośrodka badawczego, którego obszar badawczy dotyczyłby problematyki niemieckiej, przygotowana dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, grudzień 2004 r.   

                                        

Hasła:

 1. Urząd konsularny, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1153 – 1154.
 2. Stosunki konsularne, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1148 – 1149.
 3. Terytorium państwowe, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1149 – 1150.
 4. Granice państwa, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1117.
 5. Opieka konsularna, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1131 – 1132.
 6. Zwyczaj międzynarodowy, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1156 – 1157.
 7. Zakon Maltański, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1154 – 1156.
 8. Ambasador, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1109 – 1110.
 9. Konsul, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1121.
 10. Rzeka międzynarodowa, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1144 – 1145.
 11. Kodyfikacja prawa międzynarodowego, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1119 – 1120.
 12. Konsul honorowy, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1121 – 1122.
 13. Przedstawicielstwo dyplomatyczne, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1138 – 1139.
 14. Stosunki dyplomatyczne, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1147  - 1148.
 15.  Okupacja wojenna, [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawncitwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1129 – 1130.
 16.  Granice państwa, w: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 73 – 78, ss. 6, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

 17. Kanały międzynarodowe, w: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 107 – 112, ss. 6, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

 18. Kodyfikacja prawa międzynarodowego, w: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 112 – 118, ss. 7, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

 19. Konsularne prawo, w: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 138 – 143, ss. 6, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

  Staszewski Wojciech, Neutralność, w: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 244 – 250, ss. 7, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

 20. Państwo, w: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 317 – 322, ss. 6, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

 21. Rzeki międzynarodowe, w: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 413 – 419, ss. 7, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2017, godz. 18:52 - Wojciech Staszewski