NR 7/2004 

Całość tomu 7/2004 w wersji onlineARTYKUŁY

Krzysztof Warchałowski  (UKSW, Warszawa)
Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej str. 5-18
Full_Text.pdf
Piotr Stanisz (KUL, Lublin)
Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd w dyrektywie Rady Unii Europejskiej z 27 listopada 2000 r. str. 19-36
Full_Text.pdf
Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)
Katedra Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945-2003 str. 37-61
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski  (KUL, Lublin)
Nadzór państwowy nad katolickimi seminariami duchownymi w okresie Polski Ludowej str. 63-94
Full_Text.pdf
Jarosław Matwiejuk (UwB, Białystok)
Kształtowanie normatywnego systemu stosunków państwa do organizacji religijnych w Związku Radzieckim str. 95-114
Full_Text.pdf
Piotr Ryguła (Katowice)
Przeobrażenia społeczno-polityczne w hiszpańskiej monarchii konstytucyjnej oraz w Kościele katolickim na przełomie XIX i XX wieku str. 115-141
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Ekspert katechetyczny komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej w świetle obowiązującego prawa str. 143-156
Full_Text.pdf
Dariusz Walencik (KUL, Lublin)
Nabywanie dóbr doczesnych przez osoby prawne Kościoła katolickiego w świetle prawa polskiego i prawa kanonicznego str. 157-179
Full_Text.pdf
Andrzej Szymański (UO, Opole)
Sprawy zarządu mieniem kościelnym w działalności biskupa Franciszka Jopa w Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego str. 181-210
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Nowe regulacje dotyczące darowizn na cele kościelne str. 211-220
Full_Text.pdf
Wiesław Bar (KUL, Lublin)
Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska w prawie rodzinnym państw islamskich str. 221-232
Full_Text.pdf
Marek Bielecki (KUL, Lublin)
Dobro dziecka jako przesłanka korzystania z jego prawa do wolności religijnej str. 233-243
Full_Text.pdf
Stanisław Nabywaniec (URz, Rzeszów)
Wizytacje kanoniczne w diecezji przemyskiej w latach 1949-1954 w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa str. 245-254
Full_Text.pdf
Marta Ordon  (KUL, Lublin)
"Rozpracowanie katolickich organizacji masowych". Nowelizacja prawa o stowarzyszeniach w świetle tajnej instrukcji MBP z 1 września 1949 r. str. 255-262
Full_Text.pdf
Monika Wójcik (KUL, Lublin)
Wykup jeńców w Listach Grzegorza Wielkiego str. 263-273
Full_Text.pdf
Stanisław Dubiel (KUL, Lublin)
Dobra materialne w nauczaniu papieży ostatniego stulecia str. 275-301
Full_Text.pdf

RECENZJE

Krzysztof Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, ss. 412 (Józef Krukowski, UKSW) str. 303-308
Full_Text.pdf
 
Piotr Stanisz, Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2001, ss. 195 (Henryk Misztal, KUL) str. 309-315
Full_Text.pdf
 
Stanisław Jóźwiak, Państwo i Kościół w pismach Św. Augustyna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, ss. 236 (Henryk Misztal, KUL) str. 316-322
Full_Text.pdf
 
Jan Gołąb, Prawo do pogrzebu i jego wykonanie w prawie kanonicznym i polskim, Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego 2004, ss. 392 (Waldemar Janiga) str. 323-329
Full_Text.pdf
 
Eugenia Relaño Pastor, La protección internacional de las minorías religiosas, Madrid 2003, ss. 408 (Wiesław Bar, KUL) str. 330-338
Full_Text.pdf
 
María José Ciáurriz, El derecho de proselitismo en el marco de la libertad religiosa, Madrid 2001, ss. 330 (Wiesław Bar, KUL) str. 339-346
Full_Text.pdf
 
Ricardo García García, Constitucionalismo español y legislación sobre el factor religioso durante la primera mitad del siglo XIX (1808-1845), Valencia: editorial Tirant lo Blanch 2000, ss. 454 (Piotr Ryguła) str. 347-351
Full_Text.pdf
 
Legislación eclesiástica, red. Juan Fornés, María Blanco, Beatriz Castillo, Francisca Pérez-Madrid, Elcano: Wydawnictwo Aranzadi 2003, ss. 448 (Piotr Ryguła) str. 352-356
Full_Text.pdf
Noty o autorach str. 357
Full_Text.pdf

Licencja Creative Commons Dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018, godz. 08:06 - Marta Ordon