24 (2014), nr 3

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Tomasz Barszcz

On petitio principii in legal argumentation
O petitio principii w argumentacji prawniczej [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Anna Marcinkowska

Uwagi co do zgodności z Konstytucją obecnych rozwiązań ustawowych odnośnie do możliwości powołania się przez lekarza na klauzulę sumienia

The paper deals compliance with the Constitution of the present, whether statutory solution through the creation of a doctor, based on his referring to the conscience clause [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

Ewa Respond

Prawne aspekty ochrony zdrowia dzieci w Polsce

Legal aspects of children’s health protection in Poland [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Łukasz Stefaniak

Zarys sporu o ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Context of a dispute about the ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Michał Czelny

Odpowiedzialność prawnokanoniczna lekarza za realizację obowiązków ustawowych zawartych w art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Canonical-legislative responsibility of the physician for the implementation of the statutory obligations contained in article 39 of the act on professions of doctor and dentist [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Anna Słowikowska

Regulacje prawne dotyczące sprawowania Eucharystii przez kapłana uzależnionego od alkoholu

Legal regulations concerning the Eucharistic celebration by the priest addicted to alcohol [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Administracja

 

Wojciech Lis

Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontekście ochrony wolności i praw człowieka

Powers of the Border Guards in the context of the protection of freedom and human rights [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Jadwiga Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 (Wojciech Lis)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Sylwia Maziarczuk, Międzynarodowe sympozjum pt. „Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II”, Lublin, 2 kwietnia 2014 r.

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Anna Słowikowska, Paweł Zając, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014 r.

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2015, godz. 12:54 - Marek Smarzewski