INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

Autorzy, którzy chcą opublikować artykuł, glosę, recenzję czy sprawozdanie proszeni są o zapoznanie się z poniższą informacją dla autorów. Ponadto są one zobowiązane do zapoznania się z Zasadami recenzowania.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Teksty złożone do "Roczników Nauk Prawnych" Towarzystwa Naukowego KUL nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.

 

2. Maszynopis powinien:

 

(1) być złożony na papierze formatu A-4 w 1 egzemplarzu i na nośniku elektronicznym,

 

(2) powinien mieć ciągłą paginację,

 

(3) zawierać na jednej stronie 2000 znaków (31 wierszy po 65 znaków),

 

(4) mieć margines z lewej strony - 35 mm.

 

3. W celu zapewnienia anonimowości procedury recenzyjnej nazwisko i imię autora artykułu należy podać na osobnej kartce.

 

4.  Do tekstu powinny być dołączone w języku polskim i angielskim: 1) tytuł artykułu; 2) streszczenie (summary) zawierające ok. 150 słów, 3) słowa kluczowe (key words) inne niż użyte w tytule artykułu.

 

5.  Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień i tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia) wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji, e-mail.

 

6. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (przedruk ilustracji, tabel i wykresów, cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.

 

7. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL.

 

8. Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii  powinien być kompletny, a przytaczanie cytatów sprawdzone. Bibliografię z podziałem na źródła prawa i literaturę w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu. W literaturze należy rozpisać pierwsze imię autora danego dzieła. Przy artykułach publikowanych w dziełach zbiorowych lub w czasopismach należy wskazać pełny zakres stron, na których dany artykuł się znajduje (od-do). Rekomendowana forma zapisu:

 

PRZYPISY:

− Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.

− Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. − Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2014 r., poz. 101.

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 paź-dziernika 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchy-lające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, Dz. U. UE L 2009, Nr 309, poz. 1.

− Ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.

− Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis (7.12.1965), AAS 58 (1966), s. 991-1024; tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 478-507.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum, Poznań 1984.

Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana 1997; tekst polski w: Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2, Pallottinum, Poznań 2012.

− Zob. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis de episcopo ministro Evangelii Iesu Christi pro mundi spe Pastores gregis (16.10.2003), AAS 96 (2004), s. 826-924; tekst polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 310-400.

− Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.

− Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, Dz. U. Nr 9, poz. 87.


− A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 60-63.

− J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, wyd. 2, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.

− G. Kowalski, Warunki dopuszczalności przerywania ciąży a prawna ochrona życia poczętego, [w:] Dziecko. Studium interdyscyplinarne, red. E. Sowińska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 217.

− M. Sitarz, Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 133-154.
− W. Góralski, Nowe kompetencje Trybunału Roty Rzymskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), nr 26, s. 66-73.
− W. Lis, Istota i rola samorządu terytorialnego w państwie demokratycznym, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2012), nr 1, s. 161-181.

− A. Derdziuk, Posłuszeństwo, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, kol. 52.

− Por. M. Sitarz, Posłuszeństwo, w: Słownik prawa kanonicznego, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2004, kol. 132.

− R. Sobański, Osoby fizyczne i prawne, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I: Księga I. Normy ogólne, red. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 2003, s. 165.

− J.T. Martín de Agar, Pozostałe akty kultu Bożego, w: Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, red. P. Majer, edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2011, s. 892.

 

W przypadku przywoływania publikacji internetowych należy w przypisie podać autora i tytuł publikacji, adres strony www wraz z datą dostępu do niej.

Przykład: Art. 909 Code de droit civil, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 [dostęp: 17.06.2013]

 

Jeżeli praca była już powoływana w innym przypisie, przy jej kolejnym powoływaniu umieszcza się nazwisko autora, skrót tytułu i numer strony.

Przykład: Krukowski, Kościół i państwo, s. 180-182.

 

Jeśli pracę wymienia się w kolejno następujących po sobie przypisach wystarczy informacja „tamże” i numer strony. Prosimy o stosowanie systemu skrótów polskich (tamże, tenże, tegoż, taż, tejże).

Przykład: Tamże, s. 9.

 

Sporządzanie bibliografii:

 

Źródła prawa

− Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis (7.12.1965), AAS 58 (1966), s. 991-1024; tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 478-507.

− Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum, Poznań 1984.

− Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana 1997; tekst polski w: Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2, Pallottinum, Poznań 2012.

− Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis de episcopo ministro Evangelii Iesu Christi pro mundi spe Pastores gregis (16.10.2003), AAS 96 (2004), s. 826-924; tekst polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 310-400.

− Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.

− Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, Dz. U. Nr 9, poz. 87.

 

Literatura

− Derdziuk Andrzej, Posłuszeństwo, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, kol. 52-54.

− Dudek Dariusz: Parlamentarny spór o nowelizację konstytucyjnej ochrony życia człowieka, [w:] Ochrona dziecka w prawie publicznym, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Parchomiuk [i in.], Wydawnictwo KUL, Tomaszów Lubelski–Lublin 2008, s. 55-80.

− Góralski Wojciech, Nowe kompetencje Trybunału Roty Rzymskiej, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 23 (2013), nr 26, s. 66-73.

− Krukowski Józef, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Redakcja Wydawnictw KUL, wyd. 2, Lublin 2000.

− Lis Wojciech, Istota i rola samorządu terytorialnego w państwie demokratycznym, Roczniki Nauk Prawnych 22 (2012), nr 1, s. 161-181.

− Martín de Agar José T., Pozostałe akty kultu Bożego, w: Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, red. P. Majer, edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2011, s. 873-927.

− Sitarz Mirosław, Posłuszeństwo, w: Słownik prawa kanonicznego, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2004, kol. 132.

− Sitarz Mirosław, Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S.L. Głódz, J. Krukowski, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 133-154.

− Sobański Remigiusz, Osoby fizyczne i prawne, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I: Księga I. Normy ogólne, red. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 2003, s. 163-201.

 

 

10. Nieodesłanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

 

11. Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tekście po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania ponad 3 %.

 

12. Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

1. Teksty dostarczone na nośniku elektronicznym powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: WordPerfect (wszystkie wersje), MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje), LibreOfice lub inne, obsługujące zapis w RTF.

 

2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze należy przygotować za pomocą następujących programów: CorelDraw (do wersji 11.0 włącznie), MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, Corel Presentation for Windows, MS Excel. Należy je dostarczyć jako odrębne pliki. Dotyczy to także materiałów skanowanych. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.

 

3. Mapy i oryginały ilustracji nadające się do reprodukcji wraz z podpisami powinny być dołączone na końcu artykułu.

 

4. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. hebrajski, cyrylica, greka, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują podczas standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć na nośniku.

 

5. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.

 

6. Ze względów bezpieczeństwa kopię zapasową przekazanych materiałów należy przechowywać na dysku twardym lub na nośniku do czasu ukazania się publikacji drukiem.

 

Autor: Michał Skwarzyński
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2015, godz. 15:57 - Anna Słowikowska