HISTORIA CZASOPISMA

 

„Roczniki Nauk Prawnych” powstały w 1991 r. z inicjatywy ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego, przewodniczącego Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. Wydawane są od 1993 r.

 

Ich powstanie jest następstwem zmian, jakie dokonały się w KUL i TN KUL w związku z reaktywacją przez Wydział Prawa Kanonicznego sekcji prawa, zlikwidowanej przez władze komunistyczne w okresie stalinowskim. Wydawane od 1949 r. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” podzielono na oddzielne publikacje: „Roczniki Teologiczne” i „Roczniki Nauk Prawnych”. Problematyka dotycząca prawa kanonicznego, której w „Rocznikach Teologiczno-Kanonicznych” poświęcony był zeszyt 5, została włączona do „Roczników Nauk Prawnych”.

 

Celem nowego czasopisma stało się publikowanie wyników badań naukowych poświęconych wszystkim dyscyplinom prawniczym podejmowanych z inspiracji wartości chrześcijańskich, zarówno w dziedzinie prawa kanonicznego, jak i prawa polskiego i międzynarodowego.

 

Od momentu wydzielenia „Roczników Nauk Prawnych” ukazywał się jeden zeszyt rocznie. W latach 1999-2008 podzielono je na dwa zeszyty: „Prawo” i „Prawo Kanoniczne”. Od 2008 r. wydawane były jako półrocznik z działami: „Prawo”, Prawo kanoniczne”, „Administracja”. Natomiast od 2012 r. ukazują się jako kwartalnik.

 


Opracowano na podstawie: Elżbieta Wilemska, [s.v.] „Roczniki Nauk Prawnych”, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, kol. 157.

 

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2019, godz. 18:05 - Anna Słowikowska