PROCEDURA RECENZOWANIA

publikacji nadesłanych do druku w czasopiśmie „Roczniki Nauk Prawnych”

 

Poniżej prezentujemy procedurę recenzowania publikacji w "Rocznikach Nauk Prawnych". Celem recenzowania publikacji jest zapewnienie bardzo wysokiego poziomu prac. Ponadto w procesie recenzencyjnym kładziony jest nacisk na przeciwdziałanie zjawiskom uderzającym w rzetelność badań naukowych. Szczególnie "ghostwriting" oraz "guest autorship" ("honorary autorship") w procesie recenzyjnym będą dokumentowane i ujawniane. Przypadki takie będą zgłaszane odpowiednim organom, w tym akademickim. Procedura recenzowania będzie dotyczyła poszczególnych obszarów nauki, dla których będą wskazane najbardziej typowe zasady recenzowania. Opis procesu recenzyjnego nie opisuje zwyczajowo występujących elementów, jak badanie treści publikacji, wykorzystania dostępnej literatury, poprawności logicznej i językowej itd. Recenzenci sporządzają recenzje zgodnie ze zwyczajowymi zasadami ich sporządzania, w oparciu o formularz recenzji (doc. lub pdf.).

 

Recenzowanie przebiega w oparciu o stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w opracowaniu: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

 

Proces recenzencyjny przebiega wg następujących kroków:

 

1) w razie publikacji współautorskich, autorzy są zobowiązani ujawnić wkład twórczy poszczególnych autorów w powstanie publikacji (konieczne jest podanie afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji);

 

2) autor (autorzy) są zobowiązani do podania źródeł finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;

 

3) publikacja jest weryfikowana pod względem wymagań dot. publikacji współautorskich określonych w pkt. 1 oraz określonych w Informacji dla autorów, w razie niespełnienia tych kryteriów składający autor będzie poinformowany o brakach i publikacja nie będzie podlegała dalszemu procesowi recenzyjnemu i wydaniu, aż do uzupełnienia braków. Egzemplarze utworu złożone w Rocznikach Nauk Prawnych nie podlegają zwrotowi;

 

4) publikacja spełniająca w/w przesłanki "formalne" zostaje przesłana dwóm niezależnym recenzentom, którzy nie znają tożsamości autora (autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą kto jest drugim recenzentem. W procesie wyboru recenzentów pod uwagę brane są wszelkie znane okoliczności dot. konfliktu interesów i wybierani są recenzenci, wobec których nie ma przesłanek do uznania, iż występuje konflikt interesów;

 

5) recenzja, ma formę pisemną i musi kończyć się wnioskiem kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikację do druku w Rocznikach Nauk Prawnych, publikowane będą tylko te utwory, które uzyskają dwie pozytywne recenzje;

 

6) po sporządzeniu i złożeniu dwóch recenzji, recenzenci poznają tożsamość autora (autorów) i składają oświadczenie  o braku konfliktu interesów (czynniki osobiste: związki rodzinne, prawne, konflikt; czynników zawodowych: podległości zawodowej, bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu 2 lat od dnia przygotowania recenzji);

 

7) recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych.

 

Autor: Michał Skwarzyński
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2015, godz. 16:47 - Marek Smarzewski