24 (2014), nr 4

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Włodzimierz Broński, Marek Dąbrowski

Status prawny mediatora w sprawach cywilnych
The legal status of a mediator in civil matters. Current status and proposal for change [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Filip Ciepły

Status prawny płodu upośledzonego 

The legal status of a malformed fetus [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Kamil Golema

Zasady zaangażowania pracowników w procesie tworzenia i rejestracji spółki europejskiej w Polsce

Rules of employee involvement in the process of formulation and registration of the European company in Poland [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Karol Juszka

Propozycje zmian w stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego na podstawie wyników analizy badań własnych efektywności tej instytucji

De lege ferenda own postulates of changing criminal policy within the area of practical application of the legal institution of conditional discontinuance of criminal proceedings [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Rafał Łukasiewicz

Kilka uwag na temat procedury przysposobienia zagranicznego

A few remarks about proceeding of foreign adoption [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Jerzy Myszor

Prawno społeczne aspekty zabójstw dzieci narodzonych i aborcji na Śląsku w latach 17420-1914

Legal and social aspects of the murders of newborn babies and abortions in Silesia between 1742-1914 [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Jan Rudnicki

Zawłaszczenie jako sposób nabycia terytorium państwowego - ewolucja doktryny i praktyki

Occupation as a mode of acquiring state territory - evolution of doctrine and practice [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Paweł Kaleta

Pojęcie patrimonium stabile

The concept of patrimonium stabile [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Mirosław Sitarz

Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym. Wybrane elementy

Requirement of preserve the technical-juridical rigour in the exercise of legislative power in the particular church. Selected items [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Piotr Zamelski

O pedagogice prawa kościelnego

On the pedagogy of canon law [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Helena Pietrzak, Prawo do ustalenia tożsamości w polskim porządku prawnym, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2013 (Tomasz Gałkowski)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2013 (Mirosław Sitarz)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Paweł Kaleta, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Katowice, 8-10 września 2014

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2015, godz. 22:31 - Marek Smarzewski