26 (2016), nr 4

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Remigio Beneyto Berenguer

El futuro de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Asuntos económicos y culturales (según los programas de los partidos políticos a las elecciones generales del 2015)
Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Sprawy gospodarcze i kulturalne (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)

The Future of the Agreements Between Spain and Holy See. Economic and Cultural Affairs (According to the Programs of Political Parties on the General Elections in 2015) [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Włodzimierz Broński

Mediacja w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Mediation in Collective Dispute Resolution [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Jolanta Bucińska

Regulacja ustrojów majątkowych małżonków i związków partnerskich w prawie Unii Europejskiej

Adjusting the Property Regimes of Married Couples and Civil Partnerships in the European Union Law [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Monika Chojecka, Karol Kisłowski

Ochrona informacji niejawnych a tajemnica bankowa

Protection of Classified Information of Banking Secrecy [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Juliusz Petraniuk

Stosunki organizacyjne w obrocie

Organizational Relations in the Trade [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Małgorzata Tomkiewicz

Stosowanie kontroli operacyjnej w toku postępowania karnego

Applying the Operational Control in Penal Procedure [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Marcin Bider

Początki instytucji diakonis w Kościele łacińskim w ujęciu historyczno-kanonicznym

The Beginnings of the Institution of Deaconesses in the Latin Church in Historical and Canonical Terms [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Rafał Zaleski

Przestępstwo profanacji postaci eucharystycznych w kanonicznym prawie karnym

Delict of the Profanation of the Eucharistic Species in Canon Penal Law [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Administracja

 

Paweł Kawka

Świadczenia niepieniężne jako podstawowa forma realizacji zadań pomocy społecznej. Wybrane zagadnienia

Non-Monetary Benefits as Primary Form of Implementation of Tasks Social Assistance. Selected Issues [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Piotr Kawka

Centrum Integracji Społecznej i jego rola w realizacji założeń systemu zatrudnienia społecznego

Center of Social Integration and Its Role in Implementation Objectives Raised of Employment Social System [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Tomasz Sienkiewicz

Charakter prawny zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Legal Character of Permit to Remove Trees or Shrubs from Area of Property Entered in the Register of Monuments [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Hrsg. Stephan Haering, Wilhelm Rees, Heribert Schmitsz, Dritte, vollständing neubearbeitete Auflage, Regensburg: Verlag Firedrich Pustet 2015, ss. 2172, ISBN 978-3-7917-2723-3 (Krzysztof Burczak)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Paweł Lewandowski, Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pozakodeksowym ustawodawstwie partykularnym, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, ss. 171, ISBN 978-83-7793-410-4 (Anna Słowikowska)

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2017, godz. 01:06 - Marek Smarzewski