27 (2017), nr 2

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Waldemar Bednaruk

Struggle for the Polish Insurance Market in the Initial Years of Poland’s Regained Independence
Walka o polski rynek ubezpieczeń gospodarczych w pierw­szych latach po odzyskaniu niepodległości [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-1

Judyta Dworas-Kulik

Prawnokarne aspekty bigamii w Polsce w okresie dwu­dziestolecia międzywojennego

Criminal Law Aspects of Bigamy in the Interwar Period in Poland [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-2

Wojciech Kasperski

Wpływ wielkich klęsk żywiołowych na system i rynek ubezpieczeń w Polsce w okresie międzywojennym

The Impact of Major Disasters in the System and the In­su­rance Market in Po­land in the Interwar Period [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-3

Kamila Kwarciana

Jawność postępowania karnego z perspektywy bez­pie­czeń­stwa prawnego w świetle nowelizacji art. 357 k.p.k. z dnia 10 czerwca 2016 ro­ku

Openness of Criminal Proceedings from the Perspective of Legal Security in the Light of Amended Article 357 of the Code of Criminal Procedure of 10 Ju­ne 2016 [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-4

Jacek Trzewik

Status procesowy wojewódzkiego konserwatora zabytków w po­stępowaniu cywilnym na tle art. 95 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

The Status of the Regional Conservator of Monuments in the Ci­vil Procedure on the Basis of Article 95 of Protection and Guardianship of Mo­numents Act [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-5

 

Prawo kanoniczne

Marcin Bider

Ewolucja diakonatu kobiet w ustawodawstwie synodów galijskich u schyłku chrześcijańskiej starożytności

The Evolution of the Diaconate of Women in Gallic Synods’ Le­gi­slation in La­te Christian Antiquity [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-6

Robert Kantor

Zapomniany Synod z 1938 roku. Przebieg i treść statutów II Sy­nodu Diecezji Tarnowskiej

The Forgotten Synod of 1938. The Course and Content of the Statutes of the 2nd Synod of the Diocese of Tarnów [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-7

Paweł Lewandowski

Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Ko­deksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

The Concept of Decent Support of Clergy According to the 1983 Code of Ca­non Law [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-8

Radosław Wnuk

Wymogi prowizji na urząd proboszcza w obowiązującym pol­skim ustawodawstwie synodalnym

Requirements for the Office of Pastor in Contemporary Law of Polish Synods [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-9

 

 


RECENZJE


Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, red. Tomasz Bojar–Fijałkowski, Gdańsk: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2016 (Anna Barczak, Anna Haładyj)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-10

 

 

Luciano Eusebi, La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo co­me sfida giuridica e teologica, Brescia: Editrice La Scuola 2014 (Przemysław Michowicz)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-11

 


SPRAWOZDANIA


Kamila Kwarciana, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL … kandydat na ołtarze”, Lublin, 10 grud­nia 2016 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-12

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2018, godz. 22:40 - Anna Słowikowska