27 (2017), nr 3

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Iwona Bień-Węgłowska

Zaburzenia psychiczne sprawcy czynu zabronionego jako przedmiot rozpoznania w procedurze wykroczeniowej po 1 lipca 2015 roku
Mental Disorders of a Perpetrator of an Illegal Act as Sub­ject to Examination in the Petty Offences Procedure after 1 July 2015 [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-1

Monika Drela

Zabytkowe części składowe i przynależności a przedmiot wpisu do rejestru zabytków – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Historical Fixtures of Buildings and Appurtenances as the Subject of Entry into the Register of Monuments – Comments de lege lata and de lege ferenda [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-2

Izabela Moroz

Extending Interpretation and Analogy in Law

Wykładnia rozszerzająca i analogia w prawie [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-3

Jerzy Parchomiuk

Przesłanki dopuszczalności ograniczeń własności zabytków w świetle konstytucyjnych i konwencyjnych standardów ochrony własności

Legal Restrictions of the Right of Property of Historical Mo­numents in the Light of Constitutional and Conventional Standards of Pro­tec­tion of Propertyrights [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-4

Jacek Trzewik

Status procesowy wojewódzkiego konserwatora zabytków w po­stępowaniu cywilnym na tle zmian legislacyjnych

The Status of the Voivodeship Inspector of Monuments in the Ci­vil Procedure on the Basis of Amendments to Regulations [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-5

Andrzej Wawryniuk

Migracja Ukraińców do Polski w latach 2007-2016. Podstawy prawne, przejawy i skutki tego zjawiska

Migration of the Ukrainians to Poland from 2007 to 2016. Legal Basis, Symptoms and Consequences of the Phenomenon [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-6

 

Prawo kanoniczne

Radosław Gosiewski

Zawarcie małżeństwa coram assistente laico (kan. 1112)

The Celebration of Marriage coram assistente laico (can. 1112) [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-7

 


GLOSY


Adam Zarzycki

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2009 roku, sygn. akt P88/08

A Gloss on Verdict P88/08 issued on 10th November 2009 by the Constitutional Tribunal [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-8

 


SPRAWOZDANIA


Justyna Świerczek, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy etyki prawniczej”, Lublin, 3 kwietnia 2017 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-9

 

 

Andrzej Szymański, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina”, Lublin, 15-17 września 2016 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-10

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2018, godz. 22:50 - Anna Słowikowska