27 (2017), nr 4

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Włodzimierz Broński

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w świetle ustawy z dnia 23 września 2016 roku
Proceedings Regarding Out-of-Court Resolution of Consu­mer Disputes in the light of the Act of 23 September 2016 [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-1

Sylwester Kasprzak

Prawo narodów do rozwoju i przyjęcia Ewangelii poprzez działalność misyjną Kościoła realizacją powszechnych praw człowieka

The Right of Peoples to Develop and Accept the Gospel through the Church’s Missionary Activity as Realization Universal Human Right [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-2

Beata Kucia-Guściora

Rola ministra właściwego do spraw finansów publicz­nych w kształtowaniu zakresu państwowego długu publicznego. Wybrane pro­blemy

The Role of the Minister Competent for Public Finances in Establishing the Scope of Domestic Public Debt. Selected Problems [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-3

Grzegorz Tylec

Nienazwane formy ochrony zabytków nieruchomych będących dziełami architektury wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach po­krewnych

Unnamed Forms of Protection of Immovable Monuments in the light of Copyright [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-4

Piotr Zakrzewski

Stan aktualny i perspektywy rozwoju polskiego prawa spół­dzielczego

Current Status and Prospects for the Development of Polish Cooperative Law [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-5

 

Prawo kanoniczne

Tadeusz Syczewski

Patronaty świętych i błogosławionych w prawodawstwie Kościoła łacińskiego

The Patronage of Saints and Blesseds in the Legislation of the Latin Church [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-6

 

Administracja

Katarzyna Niedzielska

Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga­zowe jako zadanie gminy

Supply of Heat, Electricity and Gas Fuels as a Task of the Municipal Government [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-7

 


GLOSY


Joanna Buchalska

Ochrona renomowanego znaku towarowego. Uwagi na gruncie wyroku Sądu Najwyższego I CSK 778/15

Protection Based on the Reputed Trademark. Based on the Polish Supreme Court Judgment I CSK 778/15 [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-8

 


SPRAWOZDANIA


Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Nowe władze Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Walne Zebranie, Warszawa, 13 października 2017 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-9

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2018, godz. 21:12 - Anna Słowikowska