28 (2018), nr 1

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel

The Protection of Client’s Interests, as Ari­sing from the Right (Requirement) to Rely on Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part I. A Hi­storical Overview of Polish Solutions (until 1795)
Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu. Część I. Rys historyczny rozwiązań polskich (do 1795 roku) [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-1

Konrad Graczyk

Podatek dochodowy za 1939 rok a okupacja Górnego Śląska

Income Tax for 1939 and Occupation of Upper Silesia [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-2

Ewelina Kumor-Jezierska

Urlop macierzyński funkcjonariuszki służby wię­ziennej

Maternity Leave of a Prison Service Officer [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-3

Daria Mikos

Polubowne metody rozwiązywania sporów zbiorowych – wybrane zagadnienia prawne

Methods for Resolving Collective Disputes Regarding Employment Claims [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-4

Zbigniew Naworski

Opodatkowanie tytoniu w dawnej Polsce

Taxation of Tabacco in Old Poland [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-5

Dobromiła Nowicka

Kilka uwag o regulacjach dotyczących delationes w spra­wach fiskalnych w ustawodawstwie cesarzy pierwszej połowy IV wieku

A Few Remarks on Regulations Concerning Delationes in Fi­scal Matters in the Imperial Legislation of the First Half of 4th Century A.D. [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-6

 

Prawo kanoniczne

Andrzej Szymański

Dobra doczesne Kościoła w pracach i dokumencie końco­wym I Synodu Diecezji Opolskiej

The Temporal Goods of Church in Works and Final Do­cument of the I Synod of Opole Diocese [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-7

Radosław Wnuk

Etapy prowizji kanonicznej na urząd proboszcza w obowią­zu­ją­cym polskim ustawodawstwie synodalnym

Stages of the Canonical Provision of the Office of Pastor in Contemporary Law of Polish Synods [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-8

Administracja

Agata Barczewska-Dziobek

Wpływ koncepcji good governance na sposób działania administracji publicznej w Polsce – zarys problematyki

The Impact of Good Governance Concept on the Way Public Administration Operates in Poland – an Outline of the Issues [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-9

Paulina Bieś-Srokosz

Uprawnienia organu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przyznawania dotacji w świetle nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

The Authority of the Unit of Authority Territorial Self-Government in the Scope of Awarding Subsidies under the New Act on Fi­nancing of Educational Tasks [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-10


GLOSY


Sławomir Joachimiak

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku, sygn. akt IV KK 189/17

Commentary to the Supreme Court Decision of 22 June 2017, Ref. No. IV KK 189/17 [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-11

 


SPRAWOZDANIA


Lidia Fiejdasz-Buczek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sprawy kanonizacyjne po «Sanctorum Mater» – 10 lat doświadczeń”, Lublin, 8 listopada 2017 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-12

 

Daria Mikos, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Kardynał Wyszyń­ski – Nauczyciel praw Bożych”, Lublin, 13 stycznia 2018 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-13

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2018, godz. 15:21 - Marek Smarzewski