29 (2019), nr 1

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Weronika Batory

Dobra osobiste i ich ochrona na gruncie Kodeksu cywilnego
Personal Rights and Their Protection under the Civil Code [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.1-1

Krzysztof Burczak

Dagome iudex jako prototyp konkordatów

Dagome Iudex as a Prototype of Concordats [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.1-2

Piotr Kobylski

Postanowienia umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej lub denominowanego w walucie obcej – studium problemu

Provisions of the Indexed Loan Agreement to a Foreign Currency or Currency Denominated in Foreign Currency – a Study of the Problem [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.1-3

Piotr K. Sowiński

Jeszcze o tajemnicy adwokackiej z perspektywy przepisów art. 178 pkt 1 oraz art. 180 § 2 k.p.k. Uwagi polemiczne

The Legal Privilege in the Context of the Provisions of Article 178 § 1 and 180 § 2 of the Criminal Procedure Code. Polemical Remarks [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.1-4

Andrzej Wrzyszcz, Hubert Mielnik

Status prawny dziecka w niemieckim ustawodawstwie w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945)

The Legal Status of the Child in German Legislation in the General Government (1939-1945) [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.1-5

Robert Zieliński

Funkcje podatków w doktrynie prawnofinansowej oraz ich znaczenie dla praktyki stanowienia prawa podatkowego

Functions of Taxes in the Legal and Financial Doctrine and Their Significance for the Practice of Tax Law Making [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.1-6

 

Prawo kanoniczne

Ingrid Kovářová Kochová

Zadania obrońcy węzła w procesie o nieważność małżeństwa

The Tasks of Defender of the Bond in the Process of the Nullity of Marriage [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.1-7

Paweł Wróbel

Personalny wymiar wybranych duchowych obowiązków zakonników

Personal Aspect of Selected Spiritual Duties of Religious [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.1-8

 


GLOSY


Stanisław Dziwisz

Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Sekmadienis Ltd. przeciwko Litwie (skarga nr 69317/14)

Commentary to the Judgement of the European Court of Human Rights in the Case of Sekmadienis Ltd. V. Lithuania (Application No. 69317/14) [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.1-9

 


SPRAWOZDANIA


Izabela Moroz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Państwo – społeczeństwo – kultura: formalne i nieformalne źródła prawa”, Lublin, 23-26 września 2018 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.1-10

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019, godz. 15:02 - Anna Słowikowska