29 (2019), nr 2

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Agnieszka Kania

Przesłanki i konsekwencje odpowiedzialności zawodowej lekarzy – wybrane problemy w świetle przepisów ustawy o izbach lekarskich
Premises and Consequences of the Professional Liability of Doctors – Selected Issues in the Light of the Act on Medical Chambers

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.2-1

Magdalena Malarczyk

Podwójne ubezpieczenie tego samego przedmiotu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

The Institution of Double Insurance in the Liability Insurance

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.2-2

Mariusz Pajduszewski

Prowadzenie działalności gospodarczej i jej ograniczenia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Running a Business and Its Restrictions in the United Arab Emirates

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.2-3

Aleksandra Prots

Права ребенка в Украине и Польше: правовой и социологический компаративный анализ

Child’s Rights in Ukraine and Poland: Legal and Sociological Comparative Analysis

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.2-4

Piotr Sławicki

Wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na postępowanie klauzulowe i egzekucyjne

Impact of the Establishment of Succession Administration on the Enforcement-Clause and Enforcement Proceedings

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.2-5

Grzegorz Wolak

Procedura ustalania właściwego ustawodawstwa w sprawie o podleganie ubezpieczeniu społecznemu

Procedure for Determining the Legislation Applicable in the Court Matter for Being Subject to Social Security

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.2-6

Radosław Zych

Sposób kreacji Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ujęciu historyczno prawnym

The Method of Creation of the President of the Polish National Bank in Historical and Legal Perspective

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.2-7

 

Prawo kanoniczne

Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz

Nieważność matrimonium per procura w prawie Kościoła łacińskiego

Invalidity of Matrimonium per Procura in the Law of the Latin Church

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.2-8

 

Administracja

Adrian Sypnicki, Natalia Nachulewicz

Dozór techniczny w systemie kontroli administracji publicznej

Technical Supervision in the Public Administration Control System

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.2-9

 


RECENZJE


Krzysztof Burczak, Wacław Uruszczak, Wojciech Góralski, Józef Krukowski, Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, red. Józef Krukowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2019

Krzysztof Burczak, Wacław Uruszczak, Wojciech Góralski, Józef Krukowski, Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość [Polish Concordats. History and Present], ed. Józef Krukowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2019 (Anna Słowikowska)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.2-10

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2020, godz. 00:09 - Marek Smarzewski