prof._j._koczowski

 

29 grudnia, prof. Jerzy Kłoczowski, jeden z najwybitniejszych polskich historyków

oraz jeden z nestorów humanistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,

człowiek symbol, skończy 90 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Dostojny Jubilacie!


Jubileusze w życiu człowieka stanowią doskonałą okazję do świętowania w gronie najbliższych - rodziny, przyjaciół, współpracowników, ale także w środowiskach związanych z jubilatem i pragnących wyrazić mu swoją wdzięczność, szacunek i uznanie.


W imieniu własnym oraz całej społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II gratuluję pięknego jubileuszu 90. urodzin i z wielką radością przyłączam się do uczczenia tego wydarzenia. Proszę przyjąć słowa należnej wdzięczności za długoletnią, zaangażowaną pracę naukową i dydaktyczną oraz za przekazywanie ogromnej wiedzy i wielkiego doświadczenia kolejnym pokoleniom studentów i młodych pracowników nauki.

 

Pragnę również niezwykle serdecznie podziękować Panu Profesorowi za budujące i odważne świadectwo patriotyzmu, który - jak pisał Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość - „[…] oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. […] Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna”.


Szanowny Panie Profesorze! Z okazji tak pięknego jubileuszu gorąco proszę o przyjęcie najlepszych powinszowań od całego środowiska uniwersyteckiego: dalszej znakomitej aktywności naukowej, satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć i sukcesów, doskonałego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

ks. prof. Antoni Dębiński
Rektor KUL

 

 

Profesor Jerzy Kłoczowski związany był czynnie z KUL przez niemal pół wieku, gdzie zbudował mocne i rozpoznawalne środowisko naukowe. Pracę na Uniwersytecie rozpoczął w 1950 r. po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W 1967 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1974 profesorem zwyczajnym. Kierował Katedrą Historii Średniowiecznej, Katedrą Historii Kultury Polskiej, od 1957 Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. W latach 1968 - 1974 był dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych naszej Uczelni.

 

Wśród wielu funkcji i urzędów prof. Jerzy Kłoczowski od 1991 r. kierował Towarzystwem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, a w 2002 r. został dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Jest uznawany za wybitnego specjalistę m.in. właśnie w zakresie historii Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Obchody jubileuszu 90-lecia prof. Kłoczowskiego otworzyła sesja naukowa zatytułowana Ukraina: dziś - jutro. Budząca się nowa tożsamość, która odbyła się 5 grudnia w Teatrze Starym w Lublinie, zorganizowana przez władze miasta i dominikańską Fundację "Ponad granicami". Następnie obchody jubileuszu Pana Profesora przeniołsy się do Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, gdzie 8 grudnia Panu Profesorowi została wręczona Księga Pamiątkowa zatytułowana Człowiek i historia. Rzecz o Jerzym Kłoczowskim. Składają się na nią artykuły i wspomnienia 60 współpracowników i uczniów Pana Profesora, m. in. Henryka Samsonowicza, Władysława Bartoszewskiego, Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFM, Jerzego Wyrozumskiego, abp. Henryka Muszyńskiego.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2015, godz. 13:04 - Liliana Kycia