Życiorys o. prof. Gommara Michielsa

Józef Gommar Michiels urodził się 15 maja 1890 r. w belgijskim Booischot. W wieku 17 lat wstąpił do zakonu kapucynów. 6 czerwca 1914 r., na krótko przed wybuchem I wojny światowej, przyjął święcenia kapłańskie. Kształcił się na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Zwieńczeniem studiów był stopień doktora prawa kanonicznego, uzyskany 28 czerwca 1920 r.
    W tym samym roku o. Michiels rozpoczął pracę wykładowcy na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych KUL (od 1923 r. Wydział Prawa Kanonicznego KUL). Początkowo objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1929 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1924 – 28 oraz 1931 – 35 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego, natomiast w roku akademickim 1928/1929 był jego prodziekanem. Kierując pracami wydziału wybitnie przyczynił się do jego rozwoju, m. in. poprzez opracowanie nowego programu studiów. W 1935 r. z powodu złego stanu zdrowia zrezygnował pracy na KUL i powrócił Belgii. Tam pełnił funkcje kustosza generalnego prowincji zakonnej w Lowanium. W kolejnych latach wykładał na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (1938 – 40) oraz Uniwersytecie Laval w Quebecu (1941, 1945 – 1949).
    W sferze zainteresowań badawczych o. prof. Michielsa pozostawały przede wszystkim kwestie związane z kościelnym prawem karnym, normami prawa kanonicznego oraz ustrojem hierarchicznym Kościoła. Jest autorem kilku tomów komentarzy do Kodeksu Prawa Kanonicznego, a także zbiór artykułów poruszających zagadnienia prawa małżeńskiego. Świadectwem uznania dla jego dokonań naukowych stały się doktoraty honorowe, nadane przez KUL (1957) oraz Katolicki Uniwersytet w Louvain (1960).
    Od początku lat sześćdziesiątych o. Michiels pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w kurii rzymskiej. Był m. in. ekspertem podczas Soboru Watykańskiego II, a także konsultorem w Papieskiej Komisji ds. Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Z powodu pogłębiającej się choroby serca zmuszony był przerwać pracę i powrócić do klasztoru w belgijskim Herentals. Ojciec prof. Józef Gommar Michiels OFMCap. odszedł 27 lipca 1965 r.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona