Działalność organizacyjna, redakcyjna i recenzowanie
Projekty i granty
Przynależność do towarzystw naukowych 
Nagrody i wyróżnienia
Staże naukowe i wyjazdy studyjne
Inne kwalifikacje
Aktywność pozanaukowa

 

 


  

 

Działalność organizacyjna, redakcyjna i recenzowanie

Kierownik Katedry Psychologii Ogólnej KUL

Kierownik Social Personality Psychology Lab

Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Zastępca Przewodniczącego

Redaktor Roczników Psychologicznych/Annals of Psychology

Członek komitetu redakcyjnego Europe’s Journal of Psychology

Członek komitetu redakcyjnego Frontiers in Quantitative Psychology and Measurement (specialty of Frontiers in Psychology and Frontiers in Applied Mathematics and Statistics)

Członek komitetu redakcyjnego Social Psychological Bulletin

 

Recenzent artykułów naukowych m.in. dla redakcji: Applied Psychology: An International Review, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Journal of Occupational Health Psychology, Learning and Individual Differences, Journal of Creative Behavior, Journal of Happiness Studies, Journal of Applied Social Psychology, Self and Identity, Psychological Reports, Journal of Business Venturing, Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Management and Organization, International Small Business Journal, International Entrepreneurship and Management Journal, International Journal of Human Resource Management, International Small Business Journal, Academia Revista Latinoamericana de Administracion, Journal of Social Sciences, Polish Psychological Bulletin, Advances in Clinical and Experimental Medicine, Europe’s Journal of Psychology, Online Journal of Education Research, Current Issues in Personality Psychology, Przegląd Psychologiczny, Studia Psychologiczne, Psychologia Społeczna, Psychologia Jakości Życia, Studia z Psychologii KUL, Polityki Europejskie Finanse i Marketing, Psychiatria Polska, Medycyna Pracy, Folia Psychologica.

 

Recenzent wydawniczy książek dla wydawnictw PWN, GWP, Scholar,
Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Difin, Innovatio Press.

Recenzent grantów dla Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Recenzent prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

 

 

Projekty i granty

2018-2021 opiekun naukowy grantu NCN Preludium „Practicing musical instrument as the process of goal realization – the role of affect and implementation intentions”, Kierownik grantu mgr Zofia Mazur.

2017-2020 Grant NCN Opus „Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne”, nr DEC-2016/23/B/HS6/03885", realizowany we współpracy międzynarodowej.

2014-2018 Grant międzynarodowy NCN Harmonia „Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego”, nr DEC-2013/10/M/HS6/00475, kierownik projektu.

2014-2015 Projekt  innowacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowy model rekrutacji – Partnerstwo na rynku pracy”, główny wykonawca: Narodowe Forum Doradztwa Kariery, funkcja: koordynator merytoryczny zadania 4 – Realizacja Rozwoju.
2013-2014 Projekt  innowacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50 roku życia”, główny wykonawca: FUDA, funkcja: ekspert w projekcie.

2012 Ekspert w projekcie Instytutu Badań Edukacyjnych „Przygotowanie polskich eksperymentalnych wersji trzech anglojęzycznych testów psychologicznych”, nr IBE/83/D/2011, główny wykonawca Millward Brown SMG/ KRC Poland Media S.A.

2011-2014  Kierownik grantu MNiSW nr N N106 423440 „Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania podejmowania szkoleń”.

2010-2012  Realizacja międzynarodowego programu Leonardo da Vinci, projekt „Comtrain”

2010-2011  Realizacja grantu Erasmus – Staff Mobility for Teaching Assignments, Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza".

2010-2011  Realizacja grantu Erasmus – IP Lifelong Learning Programme, projekt “Psychology of entrepreneurship”, University of Economics, Prague.

2009-2010  Realizacja grantu Erasmus – IP Lifelong Learning Programme, projekt “Psychology of entrepreneurship”, University of Economics, Prague.

2009  Złożenie grantu do 7 Programu Ramowego SSH-2009, 3.2.3 „Entrepreneurs and Quality of Working Life”.

2008-2011 Koordynacja merytoryczna międzynarodowego programu Leonardo da Vinci, projekt „M-Astra”, tworzenie europejskiej elektronicznej metod oceny kompetencji menedżerów małych i średnich firm.

2006-2009  Realizacja trzech grantów Erasmus – IP Lifelong Learning Programme, projekt “Psychology of entrepreneurship research and education”, Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid.

2007-2008  Realizacja grantu Staff Training Mobility LLP-Erasmus, Technische Universität Dresden.

2006-2007  Realizacja projektu „Barometr rynku pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – badanie uwarunkowań gotowości podejmowania zatrudnienia i działań przedsiębiorczych przez osoby bezrobotne.

2005-2007  Kierownik grantu KBN 1 H01F 035 28: „Sukces w podejmowaniu działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne a przekonania na temat własnej osoby i świata”.

2004-2007  Koordynacja merytoryczna międzynarodowego programu Leonardo da Vinci, projekt „Astra”, tworzenie dwu europejskich elektronicznych metod oceny kompetencji menedżerskich osób planujących założyć własną firmę oraz menedżerów mikro-firm.

2004-2007  Realizacja projektu Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL „Wyjść na prostą”, badanie uwarunkowań możliwości zatrudnienia osób karanych po odbyciu kary.

2003 Grant wydawniczy KBN, „Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych”.

2002 Grant wydawniczy KBN, “Draw-a-Family Test in psychological research”.

 

  

Przynależność do towarzystw naukowych

International Association of Applied Psychology

European Association of Work and Organizational Psychology

Academy of Management

International Network for Psychology of Entrepreneurship Research and Education

European Network for Positive Psychology

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji

Towarzystwo Naukowe KUL

 

  

Nagrody i wyróżnienia

Członek Zespołu do Spraw Ewaluacji Jednostek Naukowych grupy nauk społecznych

Członek Zespołów Ekspertów NCN

Członek Konsylium Doktorów Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną

2019 Nagroda Rektora KUL za wybitne osiągnięcia naukowe

2018 Nagroda Rektora KUL za działalność organizacyjną

2017 Srebrny Krzyż Zasługi

2011 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za osiągnięcia naukowe - wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną

2011 Nagroda Rektora KUL za rozprawę habilitacyjną

2011 Medal Komisji Edukacji Narodowej

2009 Nagroda Rektora KUL za organizację VI Zjazdu PSPS, nagroda zespołowa

2008 Nagroda Rektora KUL za pracę w Redakcji Roczników Psychologicznych

2003 Nagroda Rektora KUL za redakcję książki Draw-a-Family Test in psychological research, razem z B. Lachowską

 

  

Staże naukowe i wyjazdy studyjne

2019 Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza", Rzym, Włochy, 5 dni

2019 Ghent University, Gandawa, Belgia, 7 dni

2018 University of Bordeaux, Bordeaux, Francja, 2018, 5 dni

2017 Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza", Rzym, Włochy, 3 dni

2017 Spanish National Distance University UNED, Madryt, Hiszpania, 4 dni

2016 Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, Holandia, 4 dni

2015 Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza", Rzym, 4 tygodnie

2014 Erasmus University Rotterdam, Holandia, 3 dni
2014 University of Seville, Hiszpania, 7 dni
2013 Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, 8 dni

2011 University of Economics, Praga, 3 dni

2011 Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza", Rzym, 5 dni

2010 Fundación de Estudios e Análises (FESAN), Santiago de Compostela, 3 dni

2010 University of Economics, Praga, 3 dni

2010 Rh Redes – Educação, Formação e Consultoria, Braga, 3 dni

2009 Networking Ingeniería del Conocimiento, Barcelona, 3 dni

2009 Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, 5 dni

2008 Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, 5 dni

2008 Technische Universität Dresden, Drezno, 5 dni

2007 Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, 4 dni

2005 North Devon College, Wielka Brytania, 4 dni

2005 University of Leuven, Belgia, 4 dni

2002 North London College, Wielka Brytania, 2 tygodnie

1995 University of Exeter, Wielka Brytania, 2 tygodnie

1992 University of Exeter, Wielka Brytania, 4 tygodnie

 

   

Inne kwalifikacje

1994-1995 Międzynarodowy certyfikat Institute of Personnel and Development w zakresie prowadzenia treningów i szkoleń, Londyn.

Ukończenie warsztatów analizy danych:

2018 Warsztaty Mplus, University of Cambridge, 5 dni.

2011 Warsztaty „Multilevel Analysis” prowadzone przez J. Nezleka, Uniwersytet Jagielloński, 14 godzin.

2009 Zimowe Warsztaty Analityczne SPSS, Modelowanie równań strukturalnych – od teorii do prezentacji wyników, 16 godzin.

2007 Letnie Warsztaty Analityczne SPSS, Walidacja danych i eksploracyjne metody wielowymiarowej analizy danych, 8 godzin.

2007 Letnie Warsztaty Analityczne SPSS, AMOS - modelowanie strukturalne w tworzeniu precyzyjnych modeli relacji między zmiennymi, 8 godzin.

2007 Statistica, Kurs podstawowy, 16 godzin.

2006 Statistica, Wprowadzenie do metod data mining, 8 godzin.

2006 SPSS, Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem oprogramowania SPSS, 16 godzin.

 

    

Aktywność pozanaukowa

Współpraca w charakterze eksperta i trenera m.in. z Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, Lubelską Szkołą Biznesu: doradztwo, projektowanie i prowadzenie szkoleń dla małych i średnich firm, szkoleń otwartych, studiów podyplomowych, m.in. MBA.

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2020, godz. 17:05 - Mariola Łaguna