drhd_120

 

email: henryk.drawnel@kul.pl

 

Dane osobowe

 

Urodzony w 1963 w Prochowicach, powiat Legnica, maturę zdał w 1982 w LO im. M. Kopernika w Lubinie. W 1983 złożył pierwszą pierwszą profesję zakonną w nowicjacie Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu, pow. Częstochowa. Po czym nastąpiły studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym TS w Krakowie (1983-90), w tym praktyka duszpasterska w parafii św. J. Bosko w Poznaniu (1985-86) oraz dwuletnie studia teologiczno-biblijne (1986-88) w seminarium salezjańskim w Cremisan, w Israelu. Po obronie magisterium z teologii biblijnej w KUL pod kierownictwem ks. prof. R. Rubinkiewicza, SDB, przyjął święcenia kapłańskie 12 czerwca 1990.

 

Po rocznym okresie pracy duszpasterskiej w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu (1990-91), odbył roczne studium współczesnego j. hebrajskiego w Jerozolimie, po czym rozpoczął studia licencjackie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1992-1996, licencjat 28.11.1995). Lata 1996-1998 były poświęcone na rok doktorancki na Biblicum, oraz na dodatkowe studia biblijne w École Biblique w Jerozolimie (élève titulaire). Dodatkowa specjalizacja w dziedzinie języków semickich i literatury apokryficznej ST związana jest ze studiami w Harvard Divinity School, Cambridge, Mass., USA (Resident Graduate, 1998-1999), połączonymi z pracą nad doktoratem (1999-2001). Jesienią 2001 roku podjął wykłady w seminarium salezjańskim w Krakowie, a po obronie doktoratu (luty 2003, PIB, Rzym), również na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2003-2005) oraz w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003–2005). Po opublikowaniu doktoratu w całości, oficjalne uzyskał tytuł „Doktor in re biblica“ przyznany przez Papieski Instytut Biblijny w Rzymie dnia 14 kwietnia 2004. Obrona doktoratu miała miejsce w Papieskim Instytucie Biblijnym 18 lutego 2003, nostryfikacja zaś w Papieskiej Akademii Teologicznej, dnia 31 stycznia 2005. Praca doktorska została opublikowana w 2004 roku w prestiżowym wydawnictwie Brill w Lejdzie w Holandii w serii Supplements to the Journal for the Study of Judaism: An Aramaic Wisdom Text from Qumran: A New Interpretation of the Levi Document. Publikacja zawiera wydanie krytyczne kapłańskiego dokumentu żydowskiego z trzeciego wieku przed Chr., który zachował się fragmentarycznie w Qumran, w genizie kairskiej synagogi Ezdrasza oraz w greckim tłumaczeniu w jednym ze średniowiecznych manuskryptów z Góry Atos w Grecji. Po dzień dzisiejszy wydanie krytyczne tej ważnej aramejskiej kompozycji oraz współczesny komentarz paleograficzny, filologiczny oraz historyczno-literacki stanowią podstawowy punkt wyjścia w dalszych badaniach naukowych prowadzonych w tej dziedzinie studiów nad starożytnym judaizmem.

 

Od 2005 prowadzi wykłady na Wydziale Teologicznym oraz w Instytucie Nauk Biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W latach 2005-2007 był sekretarzem Instytutu. W roku akademickim 2007/08 przebywał w USA na statusie „invited scholar“ w dwóch uczelniach amerykańskich. Pierwszy semestr (wrzesień–grudzień 2007) spędził w Nanovic Institute for European Studies katolickiego Uniwersytetu Notre Dame, w South Bend, Indiana; drugi semestr oraz znaczną część miesięcy wakacyjnych (grudzień–sierpień 2008) przebywał w Department of Near Eastern Languages and Civilizations Uniwersytetu Johna Harvarda w Cambridge, Massachusetts, również na statusie „invited scholar”. Pobyt w Stanach poświęcony był w całości pracy nad Aramejską Księgą Astronomiczną z Qumran. Owocem końcowym badań naukowych na uniwersytetach amerykańskich była praca opublikowana w roku 2011 w wydawnictwie brytyjskiego uniwersytetu w Oksfordzie, czyli w największym i najbardziej prestiżowym wydawnictwie naukowym na świecie. Praca nosi tytuł The Aramaic Astronomical Book (4Q208-4Q211) from Qumran: Text, Translation, and Commentary. Zawiera ona wydanie krytyczne czterech aramejskich manuskryptów z Qumran zawierających tzw. Księgę Astronomiczną, żydowskie dzieło z trzeciego wieku przed Chr., częściowo zachowane w etiopskim Henochu. Rekonstrukcja i analiza treści tej trudnej kompozycji aramejskiej, nie włączonej do serii Discoveries in the Judaean Desert, ukazały mocne powiązania z mezopotamską tradycją astronomiczną i astrologiczną. Monografia wydana w Oksfordzie jest jedynym wydaniem krytycznym astronomicznej tradycji żydowskiej przypisanej w późniejszych redakcjach przedpotopowemu patriarsze Henochowi. W roku 2013 praca habilitacyjna ks. Drawnela została uhonorowana nagrodą pierwszej kategorii za wyróżniającą się pracę habilitacyjną oraz za rozpowszechnianie nauki polskiej na świecie, przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2014 ks. Rektor KUL uhonorował również tę samą publikację nagrodą rektorską.

 

Dalsze badania naukowe prowadzone w ramach pracy naukowo-dydaktycznej w Instytutcie Nauk Biblijnych KUL dotyczą siedmiu aramejskich manuskryptów Księgi Henocha (4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q212) odnalezionych w Qumran. Ponieważ nie zostały one włączone do serii wydawniczej publikującej manuskrypty qumrańskie, po dzień dzisiejszy nie istnieje ich wydanie krytyczne. Z tego powodu w roku 2014 ks. Drawnel podjął badania naukowe zmierzające do przygotowania wydania krytycznego tychże manuskryptów, niezbędnego do prowadzenia dalszych prac w tej dziedzinie. Badania wiązały się z dłuższymi pobytami naukowymi w Jerozolimie w École Biblique et Archéologique Française oraz pracą w biurach Israel Aniquity Authority w Jerozolimie, gdzie obecnie są przechowywane manuskrypty qumrańskie. Wsparty grantem NCN, projekt został doprowadzony do końca w listopadzie 2017 roku, a wydawnictwem, które podjęło się wydania tej treściowo i technicznie trudnej pracy jest naukowe wydawnictwo uniwersytetu brytyjskiego w Oksfordzie. Prace nad wydaniem monografii są w toku. Obecnie ks. Drawnel prowadzi dalsze badania naukowe nad aramejskimi manuskryptami księgi Henocha z Qumran. W dniach 24-26 października 2017 roku odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone manuskryptom z Qumran, którego głównym organizatorem był ks. Drawnel. W sympozjum wzięło udział wielu znamienitych naukowców z kilkunastu krajów z całego świata. Obecnie ks. Drawnel przygotowuje materiały posympozjalne do druku. Ukażą się one w holenderskim wydawnictwie Brill, w serii Studies on the Texts from the Desert of Judah.

 

http://pracownik.kul.pl/hdrawnel/o_mnie

 

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020, godz. 18:29 - Marcin Zieliński