Dla Autorów

 

Tryb przyjmowania publikacji do planu wydawniczego Wydawnictwa KUL

ustalony przez Senacką Komisję Wydawniczą obowiązujący od roku 2016.

 

 

 1. Złożenie w Wydawnictwie KUL zgłoszenia (wniosku) o włączenie publikacji do planu wydawniczego.
 2. Złożenie w Wydawnictwie KUL ostatecznego tekstu publikacji w postaci:
  • wersji elektronicznej oraz wydruku komputerowego;
  • gotowego do druku pliku pdf w wypadku opracowania go przez autora.
 3. Przedstawienie recenzji wydawniczych (dla pozycji o charakterze monografii naukowej wymagane są dwie recenzje autorstwa samodzielnych pracowników naukowych, w tym jedna "zewnętrzna" – recenzenta spoza KUL)
 4. Zapewnienie finansowania:
  • z funduszy na badania naukowe – potwierdzeniem finansowania jest blokada środków w systemie obsługi finansowej Uniwersytetu;
  • z funduszy własnych – potwierdzeniem finansowania jest dowód wpłaty.

Wycenę kosztów publikacji, według której należy dokonać zabezpieczenia środków finansowych, przygotowuje Wydawnictwo KUL na podstawie przedstawionych plików elektronicznych lub przygotowanego pliku pdf.

 

Pozytywna opinia Senackiej Komisji Wydawniczej wydana na podstawie oceny kompletności złożonych materiałów zapewnia wydanie publikacji w czasie maksymalnie jednego roku od daty przyjęcia do planu wydawniczego. 

 

UWAGA! Istotna zmiana parametrów publikacji po włączeniu do planu wydawniczego będzie skutkować skierowaniem sprawy wydania do ponownego rozpatrzenia przez SKW.

 

W zakładce Pliki do pobrania znajdują się:

– Zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego;

– Oświadczenie autora do publikacji zbiorowej;

– Formularz wymagany do otrzymania egzemplarzy autorskich.

 

 

 

 

Informacje ogólne dla Autorów

 

Ostateczną i kompletną wersję pracy (po recenzji) należy złożyć w postaci wydruku komputerowego oraz w wersji elektronicznej zgodnej z wydrukiem.

 

Typowy układ materiałów w publikacji:

– strona tytułowa

– spis treści (lub na końcu pracy)

– wykazy: skrótów, oznaczeń literowych, symboli graficznych (lub po bibliografii)

– wstęp/przedmowa

– tekst główny z przypisami

– tabele, ilustracje (jeśli wyłączone z tekstu głównego)

– aneksy

– bibliografia

– wykazy tabel i ilustracji

– streszczenia obcojęzyczne

 

W razie wykorzystania w pracy materiałów chronionych prawem autorskim (np. ilustracji) należy załączyć pisemną zgodę właściciela praw autorskich.

 

Zestawienie indeksu (indeksów) leży w gestii Autora i wykonywane jest na etapie ostatniej korekty.

 

Prosimy ponadto Autorów o dostarczenie razem z maszynopisem (w celu wykorzystania na okładce): 1) krótkiej notki o książce (może to być również wybrany fragment recenzji, ze zgodą recenzenta na jej opublikowanie), 2) krótkiej informacji o sobie, 3) krótkiej notki o książce do wykorzystania w katalogu Wydawnictwa, podkreślającej tematykę pracy, jej nowatorstwo itp.

 

 

Wskazówki techniczne dla Autorów

 

Wydruk komputerowy w jednym egzemplarzu powinien być dostarczony:

– na papierze formatu A4 (jednostronnie)

– krój i stopień pisma Times New Roman 12 punktów

– interlinia 1,5 wiersza

– wcięcie akapitowe 1,25 cm

– lewy margines 3 cm, pozostałe 2,5 cm

– przypisy tekstowe i bibliograficzne 10-punktowym stopniem pisma z odnośnikami w indeksie górnym

– ujednolicona i ciągła paginacja stron

– w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów itp.

Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe (każdy akapit należy zakończyć, naciskając klawisz „Enter”), środkowanie, kursywa (dla tytułów publikacji i wyrażeń obcojęzycznych; inne podkreślania, np. rozspacjowanie, można zaznaczyć na wydruku ołówkiem).

 

Wersja elektroniczna:

– plik utworzony w jednym z typowych edytorów tekstu, jak: MS Word (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje), Open Office (wszystkie wersje) lub inne, obsługujące zapis w RTF;

– jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. greka, hebrajski, cyrylica, znaki matematyczne, fonetyczne), należy je dołączyć do pliku;

– materiały ilustracyjne powinny być dostarczone bądź w wersji papierowej (o jakości umożliwiającej skanowanie), bądź elektronicznej:

 • fotografie: pliki w formatach jpg lub tif, najlepiej w rozdzielczości 300 dpi (biorąc pod uwagę wymiary reprodukcji, rozdzielczość nie może być sztucznie podniesiona w programie do edycji zdjęć);
 • wykresy: w CorelDRAW lub Adobe Illustrator (jeżeli muszą być podczas opracowywania poddawane edycji), Excelu lub osadzone w pliku Word.

 

 

Opisy bibliograficzne

 

Opisy bibliograficzne powinny być ujednolicone. Dotyczy to także prac zbiorowych, w których sposób zapisu ustala z autorami artykułów redaktor naukowy książki.

 

Kolejność elementów w zapisie bibliograficznym:

– imię i nazwisko autora (w przypisach)

– nazwisko i imię autora (w bibliografii)

– tytuł i podtytuł (kursywą)

– imię i nazwisko głównych współtwórców książki (redaktora naukowego, tłumacza, ilustratora, fotografika i in.)

– numer wydania

– numer tomu

– nazwa wydawcy (nieobligatoryjnie)

– miejsce i rok wydania

– numery stron

– seria (nieobligatoryjnie)

 

Dopuszcza się skracanie (do inicjałów) imion autora, redaktora, wydawcy, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.

 

Przykłady rekomendowanej formy zapisu

a) pełnego:

Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. Edward Iwo Zieliński, t. II, Platon i Arystoteles, RW KUL, Lublin 2001, s. 34-35.

Jerzy Kopania, Ekologia kartezjańska. Wprowadzenie do problemu Cartezian Ecology, w: Oblicza filozofii XVII wieku, red. Stanisław Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 359-376.

Henryk Wejman, Duchowy wymiar męczeństwa, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006), z. 5, s. 79-92.

Piotr Kopiec, Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 13-15, Jeden Pan, Jedna Wiara. Studia i Rozprawy Instytutu Ekumenicznego KUL 17.

 

b) skróconego:

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II, s. 35.

J. Kopania, Ekologia kartezjańska, s. 365.

 

W bibliografii obowiązuje szeregowanie alfabetyczne według nazwisk autorów, a w pracach zbiorowych – według tytułów lub redaktorów naukowych.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona