Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał na trzyletnią kadencję nowych członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Wśród osób powołanych do tego gremium ponownie znalazł się ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, zastępca dyrektora Instytutu Prawa KUL oraz kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji.

 

Serdeczne gratulacje!

 

Kolegium NIK  zatwierdza dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi z mocy prawa, uchwala roczne plany pracy Izby, projekt budżetu, uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów oraz wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów publicznych. Rozstrzyga również w sprawach kontroli dotyczących działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi i Prezesa NBP.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2017, godz. 13:01 - Leszek Wojtowicz