dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

 

1486372673_wlodzimierz-bronski

 

Kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji w Instytucie Prawa KUL; Wicedyrektor Instytutu Prawa KUL (2017-2019); Wiceprzewodniczący Prezydium Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości (IV Kadencja; 22.06.2019-); Dyrektor Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (2018-2022); przewodniczący Rady Konsorcjum naukowo-przemysłowego Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski (2014-); członek Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (2017-); członek zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej (2013); członek Kolegium NIK (2013-). Specjalizacja: administracja finansowo-gospodarcza, prawo polubownego rozwiązywania sporów .

 

Staże naukowe, kwerendy, wizyty studyjne:

 

1. Julius-Maximilians-Universität Würzburg (luty-maj 1998);

2. Ludwig-Maximilians-Universität München (2014);

3. Universidad Complutense de Madrid (wrzesień-październik 2015);

4. Universidad Complutense de Madrid (marzec 2017);

5. Universidad Complutense de Madrid (maj 2019).

6. Università degli Studi di Bari Aldo Moro (7-12.11.2019).

7. Queen's University Kingston, Canada (23.01.2020-4.02.2020).

 

Granty:

 

1. Centra Arbitrazu i Mediacji. Projekt pilotażowy (01.05.2014-31.10.2015). Koordynator.

2. Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (26.03.2018 - 22.11.2019). Kierownik projektu.

3. Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji (lipiec 2017- styczeń 2019). Wykonawca w projekcie.

4. Kierownik grantu "Komercjalizacja prac B+R" dla grupy kapitałowej PGNIG SA, Umowa nr CS/JA/19/167823, 2019.

5. Wykonawca w grancie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów przez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów oraz działania informacyjne" (01.10.2020 - 31.08.2023)

 

Najnowsze publikacje:

 

1. Broński W., Mediation in Civil Cases in Polish law, [in:] Mediación: Experiencias desde España y alrededor del mundo, red. Kevin Brown, Maria Concepcion Rayon, Madrid 2016, s. 55-64.

2. Broński W, Jarota M, Mediacja w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, RNP 26 (2016), nr 4, s. 35-49.

3. Broński W., Biały A., Skrobotowicz G., Potencjalne formy współpracy przemysłu z uczelnią/szkołą wyższą w kształceniu studentów - praktyczne rozwiązania i dobre praktyki. Kształcenie na potrzeby gospodarki, [w:] Współpraca przemysł - nauka, red. W. Broński, B. Cichocka - Tylman, Lublin 2017, s. 117-145.

4. Broński W, Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w świetle ustawy z dnia 23.09.2016 roku, RNP 27 (2017), nr 4.

5. Broński W., Jarota M., Mediation as an Amicable Way of Settlement in Individual Disputes in Labour Law, [w:] Personal Freedoms of the Internal Market of the European Union in the Light of the Changing Political and Economic Situation in Europe, red. E. Krzysztofik, Berlin 2017, s. 209-228.

6. Broński W., Tylman B. (red.), Współpraca przemysł - nauka. Dobre praktyki., Lublin: Wydawnictwo KUL 2017. 

7. Broński W., Sławicki P., Dąbrowski M, Golema K. Opinia prawna w przedmiocie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) oraz wybranych innych aktów prawnych (dla UKE).

8. Broński W. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie. RNP 28 (2018), nr 4, s. 17-32.

9. Broński W., Zasada neutralności mediatora w polskim prawie cywilnym [w:] Doświadczenia arbitrażu i mediacji. Perspektywa prywatnoprawna oraz publicznoprawna – między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa Ku Czci Prof. Jana Łukasiewicza, J. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. Morek (red.), Rzeszów 2018 (wspólnie z Piotrem Sławickim).

10. Broński W., Prawnoautorskie aspekty kazania, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2019, t. 22, s. 101-117.

11. Broński W., Efektywność mediacji w postępowaniu administracyjnym, "Studia Prawnicze KUL" 2019, nr 3, s. 47-68.

12. Broński W., Mełgieś K. (red.), Własność intelektualna i jej efektywne wykorzystanie w działalności przedsiębiorstwa. Aktualne problemy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019.

13. Broński W. Duchowny jako mediator, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2021, t. 24, s. 109-128.

14. Broński W., Conflict of values subject to mediation proceedings, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 16 (2022), no. 2, s. 47-60.

15. Broński W., Sławicki P., Bara D., Dąbrowski M., Mediation in penal enforcement proceedings de lege lata, „Studia Iuridica Lublinensia”, 32(2023), nr 2, s. 57-72.

16.Broński W., Mediacja w karnym postępowaniu wykonawczym jako metoda realizacji idei sprawiedliwości naprawczej, „Probacja” 2022, nr 4, s. 67-90.

17. Broński W., Dąbrowski M., Concepción Rayón Ballesteros M., Legal Status and Acquisition of Mediator Qualifications. A Legal Comparative Analysis of Regulations in Spain and Poland, „Review of European and Comparative Law” 53 (2023), no. 2, s. 27-46.

18. Mediator jako uczestnik postępowania mediacyjnego, w: E-mediacja w rozwiązywaniu sporów gospodarczych i pracowniczych, red. W. Broński, Lublin: Wydawnictwo KUL 2023, s. 49-59.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2024, godz. 21:31 - Włodzimierz Broński