Nasze sukcesy

Certyfikaty Programu „Uczelnia liderów” dla KUL

Nasze sukcesy | 2016-07-06

Zakończyła się VI edycja Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W ramach Programu nagradzane są szkoły wyższe, które nie tylko oferują wysokość jakość kształcenia, ale również skutecznie przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II już po raz kolejny znalazł się w prestiżowym gronie certyfikowanych uczelni. W tym roku, obok certyfikatu „Uczelnia Liderów 2016” KUL otrzymał również „Certyfikat Srebrny” oraz wyróżnienie „Najwyższa Jakość Studiów”.

 

Prowadzony od 6 lat Program Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” ma na celu wyłonienie uczelni, które obok wysokiego poziomu nauczania kształcą u studentów umiejętności przydatne na rynku pracy, jak kreatywność, pomysłowość i postawy pro-innowacyjne, a także zapewniają edukację praktyczną, opartą na nowoczesnych metodach dydaktycznych.

 

Certyfikaty przyznawane są na podstawie oceny, której dokonują recenzenci konkursowi – naukowcy z udokumentowanym dorobkiem w dziedzinie edukacji i zarządzania szkolnictwem. Oceniają oni działania i osiągnięcia uczelni w obszarze dydaktyki, działalności na rzecz absolwentów i budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Recenzenci korzystają z bardzo wielu różnych źródeł informacji o ewaluowanej szkole wyższej. Obok  ankiety wypełnionej przez uczelnię są to m.in. informacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dane statystyczne odnoszące się m.in. do sytuacji demograficznej w otoczeniu lokalno-regionalnym uczelni, informacje pozyskane od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych szkoły, dane pozyskane z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Dzięki takiemu modelowi certyfikacji, wynik oceny jest miarodajny i oparty na wielu źródłach informacji, także takich, na które uczelnia nie ma wpływu.

 

„To odróżnia nasz Program od wielu innych akredytacji czy rankingów szkół wyższych, których wyniki bywają ustalane wyłącznie na podstawie danych udostępnianych przez same uczelnie. Warto też zauważyć, że wynik naszej certyfikacji to efekt rzetelnej analizy dokonywanej przez naukowców, a nie rezultat sumowania danych przez komputerowy algorytm. Każdy z naszych ekspertów dogłębnie, szczegółowo i z uwzględnieniem specyfiki danej szkoły wyższej ocenia jej potencjał i rozwiązania w obszarze edukacji praktycznej czy współpracy z rynkiem pracy. Ewaluacja instytucji akademickich w Programie „Uczelnia Liderów” oparta jest na analizie jakościowej, a nie ilościowej. Po jej zakończeniu każda uczelnia otrzymuje szczegółowy raport zawierający wnioski i rekomendacje ekspertów dokonujących oceny” - mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która prowadzi Program.

 

W raporcie dotyczącym KUL możemy przeczytać m.in: „Inwestowanie w kształcenie praktyczne, stałe doskonalenie programów kształcenia zgodnie z potrzebami środowisk pracodawców, budowanie wieloobszarowych powiązań między sferą akademicką i gospodarczą oraz kreowanie rozwoju uczelni, tak w sferze naukowej, jak i dydaktycznej, z uwzględnieniem wyzwań związanych z powstawaniem społeczeństwa uczącego się i gospodarki wiedzy – oto zasadnicze cechy ocenianej uczelni przesądzające o tym, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II bezspornie należy do grona najlepszych, najbardziej prestiżowych szkół wyższych ewaluowanych w VI edycji Programu „Uczelnia Liderów”.

 

W tegorocznej edycji KUL został wyróżniony trzykrotnie. Uniwersytet otrzymał certyfikat ”Uczelnia Liderów”, który trafia do nowoczesnych uczelni, inwestujących w edukację praktyczną studentów i współpracę z otoczeniem gospodarczym. Ponieważ KUL został w ten sposób uhonorowany już po raz trzeci otrzymał również „Certyfikat Srebrny”. Nasza Uczelnia otrzymała również wyróżnienie „Najwyższa Jakość Studiów”, przyznawane uczelniom, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

 

Wyróżnienia te, będące efektem niezależnej procedury akredytacyjnej, potwierdzają, że KUL znajduje się w ścisłej czołówce polskich uczelni, daje gwarancje jakości kształcenia, a także stwarza możliwość odniesienia sukcesu zawodowego, co potwierdzają przykłady wielu absolwentów Uniwersytetu.

 

Więcej [+]