"Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"

 

Celem wspólnego projektu polsko-ukraińskiego jest wsparcie procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego po obu stronach granicy Polski i Ukrainy, będącej też zewnętrzną granicą pomiędzy UE a Ukrainą. Wzajemny ruch graniczny jest bardzo intensywny. Stąd też konieczne wydaje się zdiagnozowanie problemów związanych z pracą instytucji granicznych oraz podjęcie próby wsparcia ich pracy, m.in. poprzez szkolenia wzmacniające kompetencje miękkie, zwłaszcza interpersonalne i społeczne. Polska i Ukraina z uwagi na swoją geopolitykę stoją przed wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, powodem tego jest m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne (w tym w cyberprzestrzeni) oraz ruchy migracyjne. Uzasadnia to podjęcie 2 edycji studiów podyplomowych z tego zakresu. Pogłębione społeczne (w tym empiryczne) badania przyczynią się do rozwoju wiedzy w przedmiotowym obszarze, nie tylko w środowiskach akademickich, ale również w praktyce sektora pozarządowego i publicznego. Dzięki temu podniesione zostaną kompetencje personelu granicznego oraz wiedza o współczesnych wyzwaniach w zakresie bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych. Upowszechnienie badań naukowych z tego zakresu przyczyni się do lepszego zrozumienia specyfiki pracy granicznej i istotnego jej znaczenia dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa Polski i Ukrainy.

 

Korzyścią po obu stronach granicy będzie podniesienie kompetencji osób zaangażowanych w projekt, pracowników zaangażowanych bezpośrednio w ruch graniczny. Przeszkolonych zostanie kilkaset osób, studia podyplomowe przyczynią się do doskonalenia zawodowego, wspólne badania rozwiną współpracę naukową. Podniesie się jakość pracy granicznej, wiedza i przygotowanie beneficjentów w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz pozycja i współpraca partnerów.

 

 


Projekt „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the John Paul II Catholic University of Lublin and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018, godz. 10:36 - Kamil Augustyniak