DZIAŁANIA

  1. Szkolenia z kompetencji interpersonalnych i społecznych oraz trening biofeedback (prowadzony przy użyciu specjalistycznego sprzętu) wzmacniający umiejętności związane z efektywnością odpraw granicznych, takich jak: koncentracja, szybkie podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem. Uczestnikami szkoleń z kompetencji interpersonalnych i społecznych oraz trening biofeedback będzie personel Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie i Straży Granicznej w Białej Podlaskiej z Polski i personel Jednostki Straży Granicznej i Służby Celnej w Jagodzinie na Ukrainie, zrekrutowanych do projektu (200 osób z Polski i 50 osób z Ukrainy). Trening wpływa na: efektywność intelektualną – wzrost wydajności w pracy, zwiększanie zdolności do zapamiętywania i koncentracji oraz pozwala radzić sobie w trudnych sytuacjach. Zajęcia rozpoczną się w 2019 r. i będą prowadzone w formie warsztatów w 10-osobowych grupach (25 grup).
  2. Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego: 2 edycje bezpłatnych studiów podyplomowych dla maksymalnie 60 osób (50 z Polski, 10 z Ukrainy, absolwentów z podwójnym dyplomem uznawanym obustronnie w Polsce i na Ukrainie). Ich podstawą będzie nabycie wiedzy i praktyki związanej z problematyką bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, które mają bezpośrednie znaczenie w ramach wyzwań transgranicznych.
  3. Badania naukowe dotyczące percepcji bezpieczeństwa i zagrożeń transgranicznych: w przygotowanym raporcie „Współpraca transgraniczna regionów lubelskiego i łuckiego” znajdą się materiały opracowane w wyniku przeprowadzonych badań oraz będą zawierać analizy problemu badawczego związanego ze współpracą transgraniczną. Badania i raport będą skierowane do instytucji związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem granic oraz instytucji prowadzących współpracę transgraniczną. Raport badawczy ma na celu ukazanie oczekiwań i doświadczeń uczestników badania, mieszkańców obszaru transgranicznego, w tym usług granicznych i działalności transgranicznej. Dodatkowe dwie publikacje, przygotowane w związku ze zorganizowanymi konferencjami, przyczynią się do poszerzenia wiedzy praktycznej na temat zjawisk wpływających na bezpieczeństwo granic, sposób i skuteczność kontroli granicznych, zarządzanie granicami w sytuacjach kryzysowych, ochrona i ograniczenie nielegalnej migracji oraz ujawnianie niektórych nietypowych sytuacji związanych z przemieszczaniem się ludzi przez granicę.
  4. Organizacja 2 międzynarodowych konferencji upowszechniających rezultaty projektu.

 


Projekt „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the John Paul II Catholic University of Lublin and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018, godz. 10:29 - Kamil Augustyniak