Szanowni Państwo, 


zapraszamy do składania wniosków w ramach drugiego naboru na dofinansowanie grantów wewnętrznych na prace związane z przygotowywaniem międzynarodowych projektów badawczych ze środków będących w dyspozycji Prorektora ds. nauki i kształcenia.

 

Głównym celem jest wsparcie wnioskodawców i ich zespołów badawczych w sfinansowaniu niezbędnych działań w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych.

Przedmiotem wsparcia w ramach grantów są niezbędne działania związane z przygotowywaniem międzynarodowych projektów badawczych np.:

- Koszty podróży i diet (w szczególności spotkania konsorcjum, itp.),

- Koszty badań/ekspertyz niezbędnych do przygotowania wniosku,

- Koszty tłumaczeń i korekt językowych,

- Inne uzasadnione koszty przygotowania wniosków o dofinansowanie.

 

Maksymalna kwota dofinansowania grantu wynosi 15 000 zł.

 

Okres realizacji grantów wynosi nie więcej niż 6 miesięcy.

 

Każdy wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie grantu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 5 pkt. 10 Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych na prace związane z przygotowywaniem międzynarodowych projektów badawczych.

 

Ocena wniosków do przyznania grantów odbywa się w procedurze konkursowej.

 

Wnioski są przyjmowane w rundach lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dany konkurs.

 

Wnioski należy składać w Dziale Projektów Międzynarodowych KUL, Lublin, al. Racławickie 14, Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. 9, na Formularzu wniosku grantowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych...) lub przesyłając drogą elektroniczną na adres: projects@kul.pl w terminie do dnia 25.08.2020 r. (wtorek)

 

 

Regulamin przyznawania grantów wewnętrznych na prace związane z przygotowaniem międzynarodowych projektów badawczych

 

Załącznik nr 1 Formularz wniosku grantowego

Załącznik nr 2 Formularz raportu końcowego

Załącznik nr 3 Formularz wniosku rocznego

Autor: Iwona Pietrzak
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2020, godz. 10:42 - Iwona Pietrzak