Szanowni Państwo, 


zapraszamy do składania wniosków w ramach drugiego naboru na dofinansowanie grantów wewnętrznych na prace związane z przygotowywaniem międzynarodowych projektów badawczych ze środków będących w dyspozycji Prorektora ds. nauki i kształcenia.

 

Głównym celem jest wsparcie wnioskodawców i ich zespołów badawczych w sfinansowaniu niezbędnych działań w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych.

Przedmiotem wsparcia w ramach grantów są niezbędne działania związane z przygotowywaniem międzynarodowych projektów badawczych np.:

- Koszty podróży i diet (w szczególności spotkania konsorcjum, itp.),

- Koszty badań/ekspertyz niezbędnych do przygotowania wniosku,

- Koszty tłumaczeń i korekt językowych,

- Inne uzasadnione koszty przygotowania wniosków o dofinansowanie.

 

Maksymalna kwota dofinansowania grantu wynosi 8000 zł.

 

Okres realizacji grantów wynosi nie więcej niż 6 miesięcy.

 

Każdy wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie grantu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 5 pkt. 10 Regulaminu przyznawania wewnętrznych grantów na prace związane z przygotowywaniem międzynarodowych projektów badawczych.

 

Ocena wniosków do przyznania grantów odbywa się w procedurze konkursowej.

 

Wnioski są przyjmowane w rundach lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dany konkurs.

 

Wnioski należy składać w Dziale Projektów Międzynarodowych KUL, Lublin, al. Racławickie 14, Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. 9, na Formularzu wniosku grantowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wewnętrznych grantów...) w terminie do dnia 11.10.2019 r.

 

 

 

Regulamin przyznawania wewnętrznych grantów na prace związane z przygotowywaniem międzynarodowych projektów badawczych (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr ROP-0102-6/19 Prorektora ds. nauki i kształcenia z dnia 12 kwietnia 2019 r.)

Zał. nr 1 - Formularz wniosku grantowego

Zał. nr 2 - Formularz raportu końcowego

Zał. nr 3 - Formularz raportu rocznego

 

Szczegółowych informacji na temat wypełniania i procedowania wniosków można udzielają Beata Cybulak lub Grzegorz Wenarski - 81/445-32-41

 

Autor: Grzegorz Wenarski
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2019, godz. 13:07 - Grzegorz Wenarski