Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) prowadzi nabór na projekty badawcze

PNFN prowadzi nabór na dwa typy konkursów. Terminy naboru:
- konkurs główny do 30 października 2021
- konkurs uproszczony do 1 grudnia 2021

 

Główny konkurs

Aktualny termin składania wniosków: 30 października 2021 r.
Ogłoszenie decyzji: Połowa kwietnia 2022 r.
Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Prosimy o korzystanie z aktualnych formularzy Fundacji w rubryce "Dokumenty", ponieważ Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją. W rubryce "Dokumenty" znajdują się również dalsze informacje na temat procedur składania wniosków.

Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro. 

Kwota dotacji winna być dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec, przy czym jedna ze stron może otrzymać maksymalnie 70 % środków. Niemniej jednak przyznane środki są zawsze wypłacane jednej instytucji - w Polsce albo w Niemczech - która to instytucja będzie odpowiedzialna za przekazanie środków drugiemu partnerowi.

W ramach projektu preferuje się przyznawanie stypendiów. Stawka dla doktorantów wynosi 1.500 euro w Niemczech/1.000 euro w Polsce względnie post-doktorantów 1.700 euro w Niemczech/1.200 euro w Polsce.

 

Uproszczony konkurs

Aktualne terminy składania wniosków: 21 maja 2021 r. / 1 grudnia 2021 r.
Ogłoszenie decyzji: lipiec 2021 r. / kwiecień 2022 r.
Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe dla wniosków do kwoty 10.000 tys. euro.

Następujące warunki muszą zostać spełnione:

  • Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
  • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowiċ środki własne lub inne źródła finansowania.
  • Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu).
  • Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.  

 

Prosimy o korzystanie z aktualnych formularzy Fundacji w rubryce "Dokumenty", ponieważ Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją. W rubryce "Dokumenty" znajdują się również dalsze informacje na temat procedur składania wniosków.Przeciętna kwota przyznanych środków wynosi 6.000 do 8.000 euro.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych dotujemy także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%.

PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim. Tematy mogą odnosić się zarówno do współczesności jak i dotyczyć przeszłości. Priorytetowo traktowane będą projekty poruszające kwestie związane z fenomenami nowożytności.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:

  1. Transfer kultury i wiedzy
  2. Procesy europeizacji
  3. Zmiana norm i wartości
  4. Wielojęzyczność

Każdy projekt winien zostać przydzielony jednemu (lub kilku) priorytetowi tematycznemu. Dalsze informacje są dostępne w tekście „opis priorytetów tematycznych“. Finansowanie projektu spoza obszaru wyznaczonych priorytetów jest jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach możliwe. Wnioskodawcy powinni się w razie wątpliwości odpowiednio wcześnie zgłosić do Biura Fundacji z krótkim opisem projektu, aby sprawdzić, czy projekt wpisuje się w obszar wspierania.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem zapraszamy do kontaktu z pracownikami DPM

 

2021-09-02

Otwarte nabory na konkursy międzynarodowe w 2021 roku

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajdują się aktualne nabory na konkursy międzynarodwe.

 

zestawienie_nabory_iii_2021

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z pracownikami DPM.

2021-03-17

Erasmus+ DE4PP: pierwszy artykuł naukowy opublikowany!

Uprzejmie informujemy, iż pierwszy naukowy artykuł pt. "Students' Confidence and Interests in Palliative and Bereavement Care: A European Study" powstały w ramach międzynarodowej współpracy został opublikowany w czasopiśmie "Frontiers in Psychology" (Front. Psychol. | doi: 10.3389/fpsyg.2021.616526).
 
fop
 
Serdecznie gratulujemy współautorowi artykułu z KUL!
2021-02-15

Szkolenie pn. "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w naukach społecznych i humanistycznych" (online)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie i Dział Projektów Międzynarodowych KUL serdecznie zapraszają na szkolenie pn. "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w naukach społecznych i humanistycznych" (formuła online). Szkolenie odbędzie się 19 lutego 2021 r. (piątek) w godz. 11.00-13.00 (platforma internetowa Webex).

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: www.rpklublin.pl w zakładce „SZKOLENIA”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny jednak przez wzgląd na aspekty techniczne, liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 100 osób). Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 lutego br.

Podczas szkolenia, praktyczne aspekty przygotowania wniosku i realizacji grantu ERC przestawi Prof. Katarzyna Marciniak, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka ERC Consolidator Grant.

 

ZAPROSZENIE (do pobrania)

AGENDA SZKOLENIA (do pobrania)

 

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II:
o p. Urszula Czyżewska, email: uczyzewska@kul.pl
• Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej:
o p. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl,
o p. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu!

 

2021-02-09

Aktualne nabory na konkursy międzynarodowe

Poniżej znajdują się aktualne nabory na konkursy międzynarodowe w roku 2021

 

Zestawienie nabory 2021

 

Zachęcamy do aplikowania

2021-01-13

Dyżury pracowników Działu Projektów Międzynarodowych w dniach 1-18 grudnia 2020r.

Informujemy, że dyżury stacjonarne pracowników DPM wyglądają następująco:

 

01.12 (wt): Beata Cybulak CTW 19, Iwona Pietrzak CTW 15

02.12 (śr): Urszula Czyżewska CTW 10, Bogumiła Pazur CTW 19

03.12 (czw): praca zdalna

04.12 (pt): Kamil Dębiński CTW 10, Iwona Pietrzak CTW 15

 

07.12 (pon): Urszula Czyżewska, Kamil Dębiński CTW 10, Bogumiła Pazur CTW 19

08.12 (wt): Iwona Pietrzak CTW 15

09.12 (śr): Urszula Czyżewska CTW 10, Bogumiła Pazur CTW 19

10.12 (czw): Beata Cybulak CTW 19

11.12 (pt): Kamil Dębiński CTW 10, Iwona Pietrzak CTW 15

 

14.12 (pon): Urszula Czyżewska, Kamil Dębiński CTW10

15.12 (wt): Iwona Pietrzak CTW 15

16.12 (śr): Urszula Czyżewska CTW 10, Bogumiła Pazur CTW 19

17.12 (czw): Beata Cybulak CTW 19

18.12 (pt): Kamil Dębiński CTW 10, Iwona Pietrzak CTW 15

 

 

W pozostałe dni pracownicy są dostępni zdalnie.

2020-11-12

Nabór kadry akademickiej do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej.
Wewnętrzny nabór uczestników trwa od 6 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r. do godz. 12.00.
Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się poniżej w treści ogłoszenia

Projekt pt. „Mistrzowie Dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres trzech pierwszych semestrów w ramach studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

Zakwalifikowani przedstawiciele kadry akademickiej KUL otrzymają dofinansowanie na prowadzenie zajęć dodatkowych ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych za potrzeby tych zajęć. Dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. e-learning).

W związku z powyższym ogłasza się wewnętrzny nabór uczestników do udziału w projekcie od 6 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r. do godz. 12.00.

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) są zatrudnieni w uczelni, którą reprezentują;

2) posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie),

3) posiadają wiedzę w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, w tym metody tutoringu.

Dodatkowym atutem nauczycieli akademickich będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

Zainteresowane osoby proszone są o uzupełnienie i przesłanie do 13 listopada 2020 r. do godz. 12.00 FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (do pobrania) będącego załącznikiem do Regulaminu wewnętrznej rekrutacji (do pobrania) do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” - wdrożenie modelu tutoringu.

Formularze należy przesyłać formie skanu na adres mailowy: bogumila.pazur@kul.pl

Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji wewnętrznej sporządzona zostanie jedna oferta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs.

Osoba do kontaktu

Bogumiła Pazur

Dział Projektów Międzynarodowych

bogumila.pazur@kul.pl

tel. 445 32 41, CTW-19

2020-11-09

Praca zdalna w Dziale Projektów Międzynarodowych

Szanowni Państwo,

 

poniżej znajduje się grafik pracy stacjonarnej pracowników Działu Projektów Międzynarodowych, 

 

Beata Cybulak: 19, 21, 23, 27, 29 października

Urszula Czyżewska: 20, 22, 27 października

Bogumiła Pazur: do 23.10.2020r. praca zdalna

Kamil Dębiński: 19, 21, 23, 26, 30 października

Iwona Pietrzak: do 23.10.2020r. praca zdalna

 

W pozostałe dni zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:

 

Beata Cybulak: bglazew@kul.pl 

Urszula Czyżewska: uczyzewska@kul.pl 

Bogumiła Pazur: mipazur@kul.lublin.pl 

Kamil Dębiński: kamil.debinski@kul.lublin.pl 

Iwona Pietrzak: iwona.pietrzak@kul.pl 

 

Przepraszamy za utrudnienia.

2020-10-13

Aktualne nabory na projekty międzynarodowe finansowane z NCN, NAWA oraz Horyzont 2020.

1. BEETHOVEN CLASSIC 4 (NCN)

 

Konkurs dwustronny na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4

 

2. OPUS 20 + LAP (NCN)

 

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

- w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

 

- w ramach współpracy LAP przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych;

 

Termin składania wniosków krajowych upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20 

 

3. Granty Interwencyjne NAWA

 

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Informacje o konkursie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

 

4. Europejski Zielony Ład /European Green Deall call (Horyzont 2020)

 

Wnioski na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie.

Nabór wniosków jest prowadzony w terminie: od 18 września 2020 roku  do 26 stycznia 2021 roku, do godziny 23:59 

Informacje o konkursie: https://ec.europa.eu/info/files/horizon-2020-european-green-deall-call_en

2020-09-18

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych wydarzeniach brokerskich dotyczących ostatniego w programie Horyzont 2020 wielkiego konkursu European Green Deal Call oraz do udziału w Europejskich Dniach Badań i Innowacji 2020.

1) w dniach 22-24 września 2020 r. Komisja Europejska zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Badań i Innowacji 2020.

jest to coroczne wydarzenie, które gromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli, mające na celu debatowanie i wspólne kształtowanie przyszłości badań i innowacji w Europie.

Tegoroczny spotkanie będzie okazją do podsumowania osiągnięć w zakresie badań i innowacji w globalnej reakcji na pandemię koronawirusa i wykorzystania reakcji UE: koordynacji doskonałej nauki w zakresie zdrowia, ożywienia społecznego i gospodarczego.

Program oraz link do rejestracji znajduje się na stronie wydarzenia: https://research-innovation-days.ec.europa.eu/programme

 

2) w dniu 7 października 2020 r. Net4Society zaprasza do udziału w wydarzeniu brokerskim dotyczącym konkursu European Green Deal Call. Spotkanie będzie się koncentrować na tematach istotnych dla naukowców z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Planowana jest sesja informacyjna z udziałem Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość uczestnictwa w dwustronnych spotkaniach z wykorzystaniem platformy B2Match.

 

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Więcej szczegółów programu, w tym terminy poszczególnych sesji tematycznych zostanie podane w najbliższych tygodniach.

Prosimy o regularne monitorowanie strony wydarzenia: https://www.net4society.eu/en/Virtual-Brokerage-Event-SSH-in-the-Green-Deal-Call-1994.html

 

 

3) w dniach 13-14 października 2020 r. odbędzie się międzynarodowe wirtualne wydarzenie brokerskie do konkursu EU Green Deal, które organizuje sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Enterprise Ireland, Invest NI i krajowymi punktami kontraktowymi (NCP) Irlandii Północnej.

Podczas wydarzenia przedstawione zostanie zaproszenie do składania wniosków w ramach Zielonego Ładu, a także uwagi i oczekiwania Komisji Europejskiej. Spotkanie jednocześnie oferuje wyjątkową okazję do tworzenia sieci międzynarodowe kontaktów w celu nawiązania konsorcjów w przyszłości.

Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji są dostępne na stronie wydarzenia: https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/

2020-09-14