Dzień Informacyjny nt. Programu Horyzont 2020 dla nauk społecznych i humanistycznych

Dział Projektów Międzynarodowych KUL oraz  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie serdecznie zapraszają naukowców prowadzących badania z zakresu nauk społecznych i humanistycznych na szkolenie/Dzień Informacyjny dot. konkursów na projekty badawcze w ramach Programu HORYZONT 2020, które odbędzie 21 stycznia (poniedziałek) w godz. 11:30-15:00 w sali C-618 (6 piętro). Spotkanie odbędzie się pod hasłem: Rola nauk społecznych i humanistycznych w innowacyjnej Europie.

 

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną informacje na temat aktualnie otwartych i przyszłych konkursów o dofinansowanie projektów badawczo-innowacyjnych w obszarze badań społecznych oraz omówione będą inne możliwości udziału w programie Horyzont 2020. Przedstawione też zostaną wskazówki dla osób, które chciałyby zostać ekspertami KE i oceniać wnioski złożone do Programu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin: www.rpklublin.pl w zakładce „SZKOLENIA”. Prosimy rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc, których liczba jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 stycznia 2019 r.

 

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Projektów Międzynarodowych:

  1. Grzegorz Wenarski, e-mail: gwenarski@kul.pl, tel.: 81/445-32-41

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej:

  1. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
  2. Michał Marszałowicz, e-mail: m.marszalowicz@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
2019-01-18

Projekty międzynarodowe – aktualne nabory wniosków w ramach NCN

JPI AMR 2019 – otwarcie kolejnego naboru wniosków w międzynarodowym konkursie z zakresu oporności na antybiotyki

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki.

Więcej: link

 

Drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W drugiej edycji wybranych zostanie do czterech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej: link

 

CHIST-ERA

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA, obejmującego następujące zakresy tematyczne:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN).

Więcej: link

2018-12-13 Czytaj dalej...

Nowy konkurs NCN: NORFACE Governance

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) jest siecią typu ERA-NET wspierającą badania w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji.

 

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal.

 

2018-12-05 Czytaj dalej...

PROGRAM KONFERENCJI „Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych – aktualne problemy, wyzwania i perspektywy”

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW 114)

Termin: 26 października 2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (do pobrania)

PROGRAM (do pobrania)

 

2018-10-17 Czytaj dalej...

Spotkanie „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej” w Lublinie

Data spotkania: 24 października 2018 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW-113)

Uczestnicy: przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych

 

 

PROGRAM (DO POBRANIA)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA)

 

2018-10-15 Czytaj dalej...

Dzień informacyjny „Prestiżowe granty i stypendia dla naukowców na każdym szczeblu kariery”

Data spotkania: 23 października 2018 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW-113)

Uczestnicy: przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych, studenci

 

ZAPROSZENIE RKP PB UE

PROGRAM (DO POBRANIA)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA)

2018-10-15 Czytaj dalej...

Nowe nabory wniosków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN)

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych KUL do przygotowania wniosków projektowych w konkursach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung – DPWS): (1) konkurs główny, (2) konkurs uproszczony oraz (3) konkurs specjalny.

 

2018-10-05 Czytaj dalej...

BiodivERsA - zapowiedź konkursu NCN

 

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w nowym konkursie z zakresu nauk o życiu pt. Biodiversity and its influence on animal, human and plant health, który zostanie ogłoszony na początku października 2018.

W ramach naboru wnioski można będzie składać w ramach jednego z dwóch działań:

  1. Działanie „A” wspiera wzajemne projekty badawcze, które zrzeszają zespoły badawcze i wypracowują nowe badania pierwotne;
  2. Działanie „B” wspiera projekty syntezy badań, które gromadzą osoby tworzące grupę roboczą, która wykona badania i odpowie na pytania badawcze z wykorzystaniem istniejących zbiorów danych. Te projekty badawcze nie będą zbierać ani wytwarzać nowych danych pierwotnych, a ich podstawową działalnością będzie synteza i/lub analizowanie istniejących danych. Należy zauważyć, że projekty te różnią się od systematycznych recenzji lub syntezy wiedzy, które opierają się na syntezie publikacji i raportów.
2018-08-30 Czytaj dalej...

Wewnetrzna rekrutacja do udziału w projekcie "Mistrzowie Dydaktyki" (PO WER)

Zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych KUL do udziału w projekcie "Mistrzowie dydaktyki" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Projekt Mistrzowie Dydaktyki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu oraz przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres jednego semestru akademickiego.

2018-08-28 Czytaj dalej...

Informacja organizacyjna

Informujemy, iż w dn. 13-17 sierpnia br. po. Kierownik Działu Projektów Międzynarodowych przebywa na urlopie wypoczynkowym. Osobę nieobecną zastępuje: mgr Ewa Wierzchoń-Sweklej (w dn. 13-14.08.2018 r., CTW-10, tel. 81 445 41 75), dr Kamil Dębiński (16-17.08.2018 r., CTW-9, tel. 81 445 32 41).

 

2018-08-10