Fundusze Norweskie i EOG: Fundusz Współpracy Regionalnej

 

Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) - Sekretariat Funduszy EOG i Funduszy Norweskich - ogłosiło pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów ponadnarodowych w ramach nowego funduszu funduszy EOG i funduszy norweskich na rzecz współpracy regionalnej. Termin składania wniosków koncepcyjnych upływa 1 lipca 2018 r. W ramach pierwszego naboru wniosków dostępne jest 15 mln EUR.

 

Priorytety Funduszu

Fundusz wspiera transgraniczne i ponadnarodowe projekty we wszystkich pięciu priorytetach funduszy EOG i Funduszy Norweskich na lata 2014-2021:

 •     Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
 •     Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa;
 •     Środowisko, energia, zmiana klimatu i niskoemisyjna gospodarka;
 •     Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i podstawowe prawa i wolności;
 •     Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

 

Współpraca między podmiotami w co najmniej trzech krajach

 

Wspierane projekty muszą mieć charakter transgraniczny lub transnarodowy i obejmować wielu partnerów oraz działania w różnych krajach. Uprawnione podmioty muszą złożyć wniosek jako konsorcjum, składające się z podmiotów z co najmniej trzech krajów: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Dodatkowo, w projekcie mogą brać udział podmioty pochodzące z następujących państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja oraz Ukraina.

 

Więcej informacji: tutaj

2018-02-22

Nabory wniosków w ramach PO WER z komponentem ponadnarodowym

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Cel konkursu: wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi (z kraju członkowskiego Unii Europejskiej) w tematach, w których organizowany jest konkurs.

 

Termin składania wniosków: od 28 lutego 2018 r. do 31 marca 2018 r.

 

Ogólna pula środków: 20 000 000 PLN

 

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych. Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

 1. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zaangażowanych podmiotów,
 2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
 3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia,
 4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym  poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji,
 5. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami,
 6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia.

 

Więcej informacji: tutaj

2018-02-22

Nabór wniosków w konkursach DPWS i IVF

1 lutego br. upływa termin składania wniosków w uproszczonym konkursie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung – DPWS) oraz konkursach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund – IVF): Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants.

 

logo_dpws_cmyk_300dpilogo_ivf

2018-01-09 Czytaj dalej...

Informacja organizacyjna

Uprzejmie informujmy, iż biuro SPM będzie nieczynne dla interesantów od 27 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.

2017-12-28

Czas pracy biura SPM w dn. 28.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 28.11.2017 r. biuro SPM będzie nieczynne dla interesantów. W sprawach pilnych, prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii (budynek CTW, p.6).

2017-11-27

Trzeci nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa otwarty

Do 25 stycznia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków programu Interreg Europa Środkowa.

Znalezione obrazy dla zapytania Interreg Europa Środkowa

Międzynarodowe konsorcja projektowe zainteresowane współpracą w zakresie:

1) Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności,

2) Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych,

3) Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu.


Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym i warunkach trzeciego naboru zawarte są w ogłoszeniu o naborze.

 

Zachęcamy do zapoznania się z:

opisem zakresu tematycznego 3. naboru projektów Interreg Europa Środkowa (w języku polskim)

pakietem aplikacyjnym (w którym znajduje się podręcznik wnioskodawcy). 

2017-11-15

Nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Szef Kancelarii Senatu działając na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.:

 • dla ofert z kierunku 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania) – upływa w dniu 20 listopada 2017 r.,
 • dla ofert z kierunku 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna) – upływa w dniu 27 listopada 2017 r.,
 • dla ofert z kierunku 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego) – upływa w dniu 30 listopada 2017 r.

KUL może występować tylko jako partner projektu.

Szczegółowe informacje, uchwały, załączniki do oferty:

 

2017-11-15

Konkursy EqUIP i BiodivERsA

EqUIP

 

NCN wraz z EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.

equip

 

W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Projekty mogą trwać maks.36 miesięcy.

 

Jeden projekt musi angażować min. 3 partnerów z 3 krajów biorących udział w konkursie, OBOWIĄZKOWO w każdym projekcie partner z Indii. Kraje uczestniczące w konkursie: Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 16.00.

 

Więcej informacji o konkursie:

 

BiodivERsA

BiodivERsA to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie  środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością. Sieć realizuje ten cel poprzez organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze.

biodiversa

NCN wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont Forum zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”.

Konkurs obejmuje następujące tematy: 1) Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions; 2) Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios.

 

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, tj.: Argentyna, Austria, Belgia (Walonia), Brazylia (Sao Paulo), Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej.

 

Rejestracja wniosku do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków, tzw. full proposals, upływa 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

 

Więcej informacji o konkursie:

 

2017-11-15

Erasmus+. Terminy składania wniosków w 2018 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z harmonogramem naborów wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2017 r.:

 

Akcja 2:

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 1 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r., 4 października 2018 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 21 marca 2018 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r.
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2018 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 8 lutego 2018 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2018 r.

 

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r.

 

Więcej informacji:www

2017-11-15

CHIST-ERA

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA, obejmującego następujące zakresy tematyczne:

 • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
 • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

 

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W marcu 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.che

Kraje biorące udział w konkursie: Austria*, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania*, Włochy.

*tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu (ORMR)

 

Źródło: ncn.gov.pl

 

Więcej:

CHIST-ERA www

Narodowe Centrum Nauki www

2017-11-15